To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk

UDI circulars

RS 2014-023
Document-ID : RS 2014-023
Case-ID : 19/01470-1
Last modified : 23.04.2019
Documentdate : 10.11.2014
Receiver :

Politiets utlendingsenhet
Utlendingsdirektoratet

Rutiner ved registrering og innledende saksbehandling av en søknad om beskyttelse der det er treff i Eurodac og/eller i Visa Information Systems (VIS) og det er tvil om alder


1. Innledning

2. Ved registrering hos Politiets utlendingsenhet (PU)

2.1 Treff i Eurodac

2.1.1 Søkeren antas å være mindreårig

2.1.2 Tvil om søkeren er mindreårig eller voksen

2.1.3 Søkeren anses åpenbart å være over 18 år

2.2 Treff i Visa Information System (VIS)

2.2.1 Registrert som mindreårig i VIS

2.2.2 Registrert som voksen i VIS

2.3 Treff både i Eurodac og i VIS

2.4 Anmerkning om de undersøkelser som blir foretatt i forbindelse med alder og identitet

3. Tilbud om mottaksplassering

4. Saksforberedelser i UDI

4.1 Rutiner når saken mottas

4.2 Rutiner når saken mottas i Dublinenheten

4.2.1 Når resultatet av aldersundersøkelsen foreligger

1. Innledning   

Dette rundskrivet skal klargjøre rutinene for registrering og innledende saksbehandling av en asylsøker som anfører å være enslig mindreårig, og det er uklart om saken skal behandles som en Dublinsak eller om den skal tas til realitetsbehandling.

2. Ved registrering hos Politiets utlendingsenhet (PU)    

2.1 Treff i Eurodac

Når en søker opplyser for PU at han eller hun er enslig mindreårig, og det foreligger treff i Eurodac, skal PU som hovedregel registrere søkeren med den oppgitte alder i DUF.

2.1.1 Søkeren antas å være mindreårig

Dersom treffet er kategori 1-treff (søkt beskyttelse i et annet medlemsland) skal saken registreres med prosedyrekode ED.

Dersom treffet er kategori 2-treff (ulovlig grensepassering) skal saken registreres med prosedyrekode EM.

2.1.2 Tvil om søkeren er mindreårig eller voksen

Dersom PU er i tvil om søkerens alder er riktig, skal søkeren registreres som enslig mindreårig med oppgitt alder og prosedyrekode ED/EM (se punkt 2.1.1). PU skal anmerke i registreringsskjemaet at det er tvil om søkerens alder. PU skal orientere søkeren om muligheten for å ta en aldersundersøkelse og innhente samtykke til gjennomføring av undersøkelser. PU skal oversende saken til UDI med merknad om at det er tvil om alder.

2.1.3 Søkeren anses åpenbart å være over 18 år

Dersom søkeren oppgir å være enslig mindreårig, men PU anser søkeren som åpenbart å være over 18 år, skal representant tilkalles og være til stede under registreringen. PU skal registrere søkeren som 18 år på søknadstidspunktet og redegjøre for hvorfor søkeren registreres som voksen i registreringsskjemaet. PU skal merke saken med prosedyrekode DU. Ved oversendelse til UDI skal PU skrive teksten «Anført EMA» i merknadsfeltet.

2.2 Treff i Visa Information System (VIS)

PU skal som hovedregel registrere søkeren i DUF med den identitet som fremgår av treffet i VIS. Hvis søkeren ved registreringen oppgir et annet navn, alder og/eller nasjonalitet, skal dette legges inn i DUF som en aliasidentitet. Se RS 2012-009 Registrering, vurdering og endring av identitetsopplysninger i saker etter utlendingsloven.

2.2.1 Registrert som mindreårig i VIS

Når en søker opplyser for PU at han eller hun er enslig mindreårig, og det foreligger treff i VIS som viser at søkeren har blitt innvilget visum som mindreårig, skal PU registrere søkeren som enslig mindreårig asylsøker med prosedyrekode EM i DUF.

2.2.2 Registrert som voksen i VIS

Når en søker opplyser for PU at han eller hun er enslig mindreårig, men det foreligger treff i VIS som viser at søkeren har blitt innvilget visum som voksen, skal PU som hovedregel registrere søkeren som voksen med prosedyrekoden DU i DUF.

Bakgrunnen for at registreringen skal gjøres på denne måten er at søkeren ved søknaden om visum har forevist et reisedokument som legges til grunn vedrørende søkeres identitet. Norske myndigheter har ikke grunn til å tvile på en annen medlemsstats identitetsvurdering. Dette gjelder med mindre det foreligger klare holdepunkter for å anta at dokumentet er falskt/forfalsket eller av annen grunn mangler tilstrekkelig notoritet.

 • Søkeren anses som klart mindreårig

Den saksbehandleren som registrerer søkeren skal foreta en selvstendig vurdering av om oppgitt alder kan være riktig. Hvis PU ut fra en egen vurdering av søkeren anser vedkommende for å være klart mindreårig, skal representant tilkalles. PU skal deretter registrere søkeren med oppgitt alder og prosedyrekode EM. Saken oversendes til UDI på vanlig måte.

 • Tvil om søkeren er mindreårig eller voksen

I de tilfellene hvor PU er i tvil om søkeren er mindreårig eller voksen, skal representant tilkalles og være til stede under registreringen. Den saksbehandleren som registrerer søkeren skal anmerke i registreringsskjemaet at det er tvil om alder, jf. RS 2010-081 pkt. 5.2, og angi hvilken fødselsdato søkeren oppgir ved registreringen. Alle saksbehandlere i PU har en selvstendig plikt til å vurdere den alder som søkeren oppgir ved registreringen og skal gjøre eventuelle anmerkninger om dette i saken.

PU skal registrere søkeren som voksen med den identiteten som fremgår av VIS og merke saken med prosedyrekode DU. Ved oversendelse til UDI skal saken merkes med teksten «Anført EMA» i merknadsfeltet.

 • Søkeren anses åpenbart å være over 18 år

Dersom søkeren oppgir å være enslig mindreårig, men treff i VIS viser at søkeren er innvilget visum som voksen, og PU anser søkeren som åpenbart å være over 18 år, skal representant ikke tilkalles. PU skal registrere søkeren med den identiteten som fremkommer i VIS og redegjøre for hvorfor søkeren registreres som voksen i registreringsskjemaet. PU skal merke saken med prosedyrekode DU og skrive teksten «Anført EMA» i merknadsfeltet ved oversendelse til UDI.

2.3 Treff både i Eurodac og i VIS

Dersom det foreligger treff i både Eurodac og VIS, skal PU registrere søkeren slik som beskrevet i punkt 2.2 for treff i VIS.

2.4 Anmerkning om de undersøkelser som blir foretatt i forbindelse med alder og identitet

PU skal anmerke i registreringsskjemaet eller i et eget notat de undersøkelser som blir foretatt i forbindelse med søkerens alder og/eller identitet. Dersom PU innhenter opplysninger fra politimyndighetene i ansvarslandet vedrørende registrert identitet og alder der, skal alle opplysninger som fremkommer av denne korrespondansen anmerkes i registreringsskjemaet eller i notatet. Søkeren skal i de tilfeller det er mulig konfronteres med nye opplysninger og gis anledning til å uttale seg. Søkerens uttalelse skal anmerkes i registreringsskjemaet eller i notatet. Dersom søkeren ikke har blitt konfrontert med nye opplysninger skal dette anmerkes på samme måte.

Registrert alder i annet land er alene ikke tilstrekkelig til å sette opp alder ved registrering i Norge.

3. Tilbud om mottaksplassering

Søkere som registreres med prosedyrekode ED/EM tilbys som hovedregel plass i mottak for enslige mindreårige. Søkere med prosedyrekode DU får som hovedregel tilbud om plass i mottak for voksne. Eventuell flytting mellom mottak for enslige mindreårige og mottak for voksne skal skje i tråd med retningslinjer for fordeling i IM 2013-009 Retningslinjer for Region- og mottaksavdelingens arbeid med enslige mindreårige.  

4. Saksforberedelser i UDI   

4.1 Rutiner når saken mottas

Saker som er registrert med prosedyrekode ED eller EM i samsvar med retningslinjer nevnt i punkt 2, skal behandles etter IM 2014-018 Retningslinjer for behandlingen av søknader om beskyttelse fremlagt av enslige mindreårige i Dublin-prosedyre. PU skal ha gitt informasjon om aldersundersøkelse og innhentet samtykke til dette fra søkeren. BFE skal booke dato for aldersundersøkelsen. Når BFE bestiller aldersundersøkelse skal det eksplisitt bes om at begge fødselsdatoer/aldre i saken blir vurdert og tatt stilling til.

Saker som er registrert med prosedyrekode DU i samsvar med retningslinjer nevnt i punkt 2, skal oversendes til Dublinenheten for videre behandling.

4.2 Rutiner når saken mottas i Dublinenheten

Når søkeren er registrert som voksen i tråd med punkt 2.2.2, men PU har anmerket i saken at det er tvil om alder, skal Dublinenheten ut fra sakens opplysninger vurdere om UDI skal gjennomføre aldersundersøkelse.


Dersom PU har foretatt undersøkelser vedrørende søkerens oppgitte identitet eller alder i andre medlemsstat, jf. punkt 2.4, men ikke konfrontert søkeren med nye opplysninger, skal saksbehandleren sende opplysningene til søkeren eller advokat og gi søkeren anledning til å uttale seg om dette. 

4.2.1 Når resultatet av aldersundersøkelsen foreligger  

Når søkeren er registrert som voksen med prosedyrekode DU, og aldersundersøkelsen viser at søkeren er voksen, skal saken Dublin-behandles. Se RS 2014-001 Retningslinjer for behandling av saker som er omfattet av Dublinforordningen.

Når søkeren er registrert som voksen med prosedyrekode DU, og aldersundersøkelsen viser at søkeren er mindreårig, og søkeren ikke har familie i et annet medlemsland (se IM 2014-018 Retningslinjer for behandlingen av søknader om beskyttelse fremlagt av enslige mindreårige i Dublin-prosedyre), skal saken realitetsbehandles av Barnefaglig enhet (BFE).

Når Dublinenheten oversender en sak til BFE skal saksbehandleren i Dublinenheten endre prosedyrekode til EM og sende oppgaven til «BFE – venter på booking» med teksten «Til realitetsbehandling» i merknadsfeltet. Søkeren vil bli innkalt til intervju som mindreårig.

Ved endring av prosedyrekode sendes det automatisk melding i DUF til mottaket søkeren bor på, slik at søkeren kan få tilbud om innkvartering i et mottak for enslige mindreårige.

Hvis søkeren ikke har fått oppnevnt en representant på et tidligere stadium av saken, skal BFE sende en anmodning om oppnevnelse av representant til fylkesmannen. BFE tildeler søkeren advokat til den videre saksbehandlingen hvis dette ikke er gjort tidligere.

Endring av søkerens alder i DUF gjøres først når UDI fatter vedtak i saken.


Hanne Jendal
avdelingsdirektør           

Kontakt: Asylavdelingen, fagstab

Latest changes
 • Endret: RS 2014-023 Rutiner ved registrering og innledende saksbehandling av en søknad om beskyttelse der det er treff i Eurodac og/eller i Visa Information Systems (VIS) og det er tvil om alder (4/23/2019)

  Rundskrivet er oppdatert med endring av navn på bokser i DUF og rutiner i forbindelse med endret organisering. Gjelder punkt 2.1.2 Tvil om søkeren er mindreårig eller voksen, punkt 4.1 Rutiner når saken mottas, og punkt 4.2 Rutiner når saken mottas i Dublinenheten. Punkt 4.2.1 Nærmere om ankomstsamtalen når søkeren har treff som voksen i VIS, er slettet. Tidligere punkt 4.2.2 Når resultatet av aldersundersøkelsen foreligger, er fremskjøvet til 4.2.1.

 • Endret: RS 2014-023 Rutiner ved registrering og innledende saksbehandling av en søknad om beskyttelse der det er treff i Eurodac og/eller i Visa Information Systems (VIS) og det er tvil om alder (1/16/2018)

  Henvisninger i teksten er endret i tråd med at Ankomstenheten (ANK) har byttet navn til Koordineringsenheten (KOR).

 • Ny: RS 2014-023 Rutiner ved registrering og innledende saksbehandling av en søknad om beskyttelse der det er treff i Eurodac og/eller i Visa Information System (VIS) og det er tvil om alder (11/10/2014)

  Rundskrivet gjelder for UDI og Politiets utlendingsenhet. Retningslinjene klargjør rutinene for registrering og innledende saksbehandling i de tilfellene der en asylsøker anfører å være enslig mindreårig, og det er uklart om saken skal behandles som en Dublinsak eller om den skal tas til realitetsbehandling.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo