To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk

UDI circulars

RS 2015-003
Document-ID : RS 2015-003
Case-ID : 10/582-16 (18/00276-5)
Last modified : 27.02.2018
Documentdate : 15.04.2015
Receiver :

Asylavdelingen
Region- og mottaksavdelingen
Politiets utlendingsenhet
Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Oppnevning og DUF-registrering av representant for enslige mindreårige asylsøkere


Red. anm.: Rundskrivet er under revidering som følge av nye funksjoner for registrering av representant i Datasystemet for utlendings- og flyktningsaker. (04.12.17)


1. Innledning

2. Registrering av søknad om beskyttelse ved Politiets utlendingsenhet (PU)

2.1 Saker der den mindreåriges foreldre antas å befinne seg i Norge

3. Rutiner når informasjon om at den mindreårige kan ha foreldre i Norge kommer etter foretatt registrering

4. Koordineringsenheten/UDI anmoder Fylkesmannen om oppnevning av representant

4.1 Søkeren opplyser å ha foreldre i Norge

4.2 Saker der det er tvil om søkeren er mindreårig

4.3 Anmodning om oppnevning av en midlertidig representant

5. Søkeren flytter fra transittmottak for enslige mindreårige til et annet mottak/omsorgssenter

6. Orientering til Fylkesmannen når UDI har fattet realitetsvedtak

1. Innledning

I følge utlendingsloven § 98 a skal det oppnevnes representant for enslige mindreårige asylsøkere i følgende tilfeller:

 • person under 18 år som søker om beskyttelse i Norge uten foreldre eller andre med foreldreansvar

 • person under 18 år som søker om beskyttelse og har foreldre eller andre med foreldreansvar i Norge, dersom disse midlertidig er ute av stand til å ivareta foreldreansvaret

 • person under 18 år som søker om begrenset oppholdstillatelse etter særskilte ordninger for personer som antas å være utsatt for menneskehandel i medhold av utlendingsloven § 38.

Det er Fylkesmannen i det fylke hvor den mindreårige har fast opphold som skal oppnevne en representant for vedkommende (utl. § 98 b). Fylkesmannen i Oslo og Akershus (FMOA) oppnevner representant i første instans i alle saker hvor den mindreårige registreres som enslig mindreårig asylsøker hos Politiets utlendingsenhet (PU).

Dette rundskriv omhandler kun rutinene ved oppnevning av representanter og registreringer i Datasystem for utlending- og flyktningesaker (DUF) og omhandler ikke den øvrige saksgangen i slike saker. De øvrige bestemmelsene om representanten finnes i utl. kap. 11 A.

Dette rundskriv gjelder for politiets og UDIs arbeid med slike saker.

2. Registrering av søknad om beskyttelse ved Politiets utlendingsenhet (PU)

Når en enslig mindreårig møter ved Politiets utlendingsenhet og søker om beskyttelse, skal politiet påse at en representant er tilstede under registreringen ved å tilkalle en representant i henhold til FMOAs vakt- og reserveliste. Representanten skal ivareta den mindreåriges interesser i asylsaken (utl. § 98 d).

PU registrerer søkeren i DUF. Navnet på den som møter som representant ved registreringen anmerkes som «annen relasjon» i DUF under fanen «relasjoner» under søkerens persondetaljer.

Etter endt registrering får søkeren tilbud om plass på et transittmottak for enslige mindreårige i påvente av å bli innkalt til asylintervju. Søker som er under 15 år får tilbud om plass på et omsorgssenter. Hvis søkeren er i følge med et voksent familiemedlem, kan det tilbys plass i et voksenmottak hvis det er det beste for barnet.

PU skal sende elektronisk melding til UDIs Koordineringsenhet (KOR) om at det er registrert en enslig mindreårig asylsøker også i følgende situasjoner:

 • Den mindreårige søker om beskyttelse samtidig med voksne følgepersoner som ikke har foreldreansvaret.

 • Søkeren oppgir å være mindreårig og PU endrer alderen til over 18 år og registrerer saken som normal prosedyre (NS).

 • PU innkaller representant selv om foreldrene oppholder seg i Norge.

Hvis søkeren overfor politiet opplyser at han/hun ønsker å bo privat, skal PU sende bekymringsmelding til det lokale barnevern, jf. lov om barneverntjenester § 6-4. Det skal benyttes et standardskjema som finnes på www.barnevernvakt.no. Bekymringsmeldingen registreres som «koru» i DUF.

PU sender asylsøknaden elektronisk til KOR.

2.1 Saker der den mindreåriges foreldre antas å befinne seg i Norge

Noen ganger møter den mindreårige hos PU med personer som opplyser at de er barnets foreldre. Hvis det foreligger en begrunnet tvil om slektsforholdet, skal politiet registre søkeren som enslig mindreårig. Slektsforholdet vil bli forsøkt avklart ved det kommende asylintervjuet eventuelt ved en DNA-undersøkelse. Inntil dette er avklart skal PU innkalle representant fra vakt- og reservelisten.

Hvis PU mener at det foreligger en begrunnet tvil vedrørende slektsforholdet, skal dette videreformidles til UDI som skriver dette inn i anmodningen om oppnevning av representant, jf. pkt. 4 nedenfor om det nærmere innhold av en slik anmodning.

PU skal oppfordre til at barnet tar i mot et tilbud om å bo på mottak inntil slektsforholdet er avklart. Hvis barnet tas med til en privat adresse, skal PU sende en bekymringsmelding til det lokale barnevern som beskrevet ovenfor. De medfølgende voksenpersonene bes underrettet at slik bekymringsmelding blir sendt til det lokale barnevern.

3. Rutiner når informasjon om at den mindreårige kan ha foreldre i Norge kommer etter foretatt registrering

Intern melding 2013-009 pkt. 4 har rutiner som skal følges hvis et regionkontor får informasjon om at den mindreårige kan ha foreldre i Norge.

4. Koordineringsenheten/UDI anmoder Fylkesmannen om oppnevning av representant

Etter registreringen hos PU sender KOR anmodning til Fylkesmannen i Oslo og Akershus med beskjed om at det er kommet en enslig mindreårig asylsøker og anmoder om at det blir oppnevnt en representant for vedkommende (se utl. § 98 b første avsnitt). Anmodningen sendes i alle tilfeller hvor det anmodes om representant.

4.1 Søkeren opplyser å ha foreldre i Norge

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har satt opp en momentliste for hvilken informasjon anmodningen bør inneholde i de tilfellene der søkeren opplyser å ha foreldre i Norge. KOR bes kommentere på følgende :

 • Grunnlaget for at UDI mener det er begrunnet tvil om relasjonen.

 • Begrunnelsen må angi mer enn at foreldrene og barnet søkte om beskyttelse på forskjellig tidspunkt.

 • Foreldrenes fullstendige navn, DUF-nummer og adresse må fremgå av anmodningen.

 • Dersom foreldrene er utvandret men registrert med opphold i Norge, bør det fremkomme.

 • Dersom den mindreårige bor sammen med sine foreldre etter en vurdering i fra PU eller lignende, er det etter gjeldende regelverk vanskelig for FMOA å oppnevne representant. De vil av eget tiltak vurdere oppnevning av midlertidig representant for samtale med UDI etter utl. § 81 dersom dette står i merknadsfeltet i anmodningen f.eks. til ankomstsamtale eller asylintervju. Det er i slike saker at FMOA må gjøre minst mulig inngrep i foreldreansvaret, slik at hvilken samtale det gjelder og innenfor hvilket tidsrom det er forventet at samtalen skal gjennomføres bør stå i merknadsfeltet f.eks. subsidiært anmodes det om midlertidig representant til ankomstsamtale. Samtalen antas å finne sted innen en uke eller eksplisitt dato og klokkeslett dersom det er satt opp et tidspunkt. FMOA vil på bakgrunn av opplysningene som fremkommer i ankomstsamtalen kunne vurdere å oppnevne representant eller ved behov midlertidig representant også for asylintervjuet.

 • Dersom det fremkommer opplysninger om relasjonen i slike saker under ankomstsamtale og FMOA har oppnevnt representant, skal KOR videreformidle denne informasjonen.

 • Dersom FMOA har oppnevnt representant og Barnefaglig enhet (BFE) etter intervju eller etter en DNA-undersøkelse mener at relasjonen kan legges til grunn, skal denne informasjonen videreformidles til FMOA.

4.2 Saker der det er tvil om søkeren er mindreårig

Anmodning skal også sendes når det er tvil om søkeren er mindreårig og PU har endret søkerens alder til over 18 år. (Fylkesmannen er ansvarlig for å vurdere rett til representant i alle saker hvor en person søkte om beskyttelse og opplyste at vedkommende er mindreårig).

FMOA har satt opp en momentliste for hvilken informasjon anmodningen bør inneholde i de tilfellene der det er tvil om søkeren er mindreårig. KOR bes kommentere på følgende:

 • Dersom PU har vurdert at vedkommende «åpenbart» er over 18 år, bør opplysningene i fra registreringsrapporten vedrørende alder fremgå av merknadsfeltet. Herunder om det er basert på EURODAC treff eller VIS-treff.

 • Dersom UDI initierer aldersundersøkelse bør det begrunnes dersom man gjør dette selv om det ikke er tvil om alder, f.eks. når det må gjøres for retur DUB-land.

 • Dersom UDI mener det er tvil om søkeren er mindreårig skal dette også fremkomme i merknadsfeltet.

 • KOR melder i fra dersom det fremkommer relevante opplysninger om alder under ankomstsamtale.

 • BFE melder i fra dersom det fremkommer relevante opplysninger om alder under intervjuet og det er påregnelig at det tar tid før vedtak kan fattes.

Hvis PU har tilkalt representant fordi det har foreligget begrunnet tvil om slektsforhold som omtalt under pkt. 2.1 ovenfor, skal KOR gi nærmere opplysninger om dette. I anmodningen skal det videre opplyses hvem som bisto søkeren ved registeringen hos PU med forslag om at vedkommende blir oppnevnt som representant. Anmodningen sendes Fylkesmannen på sikker e-post første virkedag etter at registreringen er gjennomført.

Fylkesmannen vil kun oversende informasjon til KOR hvis representanten som blir oppnevnt er en annen enn den person som deltok på registreringen hos politiet. Denne informasjon sendes til Koordineringsenheten på e-postadressen FManmodninger@udi.no. E-posten inneholder DUF-nummer og navn på representanten som oppnevnes. Det sendes også kopi av vedtaket per post.

4.3 Anmodning om oppnevning av en midlertidig representant

En utlendings rett til å uttale seg reguleres i utl. § 81. Bestemmelsen gir adgang for den mindreårige til å uttale seg uten at foreldrene er til stede. Det skal i slike tilfeller oppnevnes en setteverge for barnet med mindre barnet har en annen fullmektig som er til stede. Oppnevning av en midlertidig representant vil som hovedregel kun være for en konkret samtale med utlendingsmyndighetene eller et nærmere angitt tidsrom. Anmodningen om oppnevnelse av en midlertidig representant må begrunnes individuelt.

UDI kan også sende en begrunnet anmodning om midlertid representant i transittfasen dersom det er viktig med hurtig behandling av en søknad og oppnevnt representant ikke kan på aktuelt tidspunkt. Henvendelse i slike saker sendes FMOA på sikker e-post til adressen fmoapostmottak@fylkesmannen.no. Fylkesmannen vil som hovedregel oppnevne og frita representanten som deltok på registreringen og oppnevne en ny representant.

5. Søkeren flytter fra transittmottak for enslige mindreårige til et annet mottak/omsorgssenter

Når asylintervjuet er gjennomført, vil søkere som er 15-18 år gamle bli sendt videre fra transittmottaket til et ordinært mottak for mindreårige. Når søkeren ankommer det nye mottaket, skal mottaket sende ankomstmelding til Fylkesmannen (se RS 2011-002V1 – Rutiner for enslige mindreårige asylsøkeres ankomst til og flytting mellom og fra mottak og RS 2011-034 pkt. 2.2 – Krav til omsorgsarbeid for enslige mindreårige i mottak).

Dersom det ordinære mottaket ligger i et annet fylke enn der transittmottaket lå, kan Fylkesmannen oppnevne en ny representant for den mindreårige som enklere kan følge opp søkeren, se utlendingsloven §§ 98 g andre ledd andre punktum og 98 b første ledd andre punktum. Hovedregelen er at det oppnevnes ny representant for de tilfellene hvor det er geografisk lang avstand mellom tidligere og nytt mottak.

Dersom den mindreårige er under 15 år og flytter til et omsorgssenter i et annet fylke, er hovedregelen at Fylkesmannen oppnevner ny representant. Årsaken er at barnets alder tilsier at han eller hun har behov for tettere oppfølgning.

Mottaket eller omsorgssenteret som barnet flytter fra skal sende avreisemelding til Fylkesmannen som i sin tid oppnevnte representanten.

Når Fylkesmannen har oppnevnt ny representant for søkeren, sender han navnet på den nye representanten til UDI på e-postadressen bfe@udi.no. Kopi av vedtaket om å oppnevne ny representant sender Fylkesmannen per post til UDI og Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Denne informasjonen skal UDI legge inn under sakshistorikken på søkeren i DUF. Oppdraget for den først oppnevnte representanten opphører ikke før en ny representant er oppnevnt, se utlendingsloven § 98 g andre ledd siste punktum.

6. Orientering til Fylkesmannen når UDI har fattet realitetsvedtak

Oversendelsesbrevet i vedtak om beskyttelse skal sendes per sikker e-post i alle saker hvor søkeren har fått oppnevnt representant. Brevet skal sendes til rett Fylkesmann med kopi til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

 

Hanne Jendal
avdelingsdirektør

Kontakt: Asylavdelingen, fagstab

 

Latest changes
 • Endret: RS 2015-003 Oppnevning og DUF-registrering av representant for enslige mindreårige asylsøkere (2/27/2018)

  Under punkt 4.2 er kontaktinfo for når Fylkesmannen skal kontakte UDI oppdatert.

 • Endret: RS 2015-003 Oppnevning og DUF-registrering av representant for enslige mindreårige asylsøkere (1/16/2018)

  Henvisninger i teksten er endret i tråd med at Ankomstenheten (ANK) har byttet navn til Koordineringsenheten (KOR). Inntil videre benytter saksbehandlerne samme kontaktinfo og oppgavebokser i DUF.

 • Ny: RS 2015-003 Oppnevning og DUF-registrering av representant for enslige mindreårige asylsøkere (4/15/2015)

  Nytt rundskriv til UDI og politiet med rutiner for oppnevning og DUF-registering av representanter for enslige mindreårige asylsøkere.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo