To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk

UDI circulars

RS 2015-013
Document-ID : RS 2015-013
Case-ID : 15/09788-13 (18/00276-1)
Last modified : 16.01.2018
Documentdate : 25.11.2015
Receiver :

Asylavdelingen
Politidistriktene
Politiets utlendingsenhet

Rundskriv om behandlingen av asylsøknader fra personer som har reist inn i Norge fra Russland (Storskog-porteføljen)


1. Innledning

2. Sentrale aktører

3. Anvendelsen av utl. § 32 første ledd bokstav a og d overfor søkere som ankommer Norge fra Russland

4. Registrering av og varsling om asylsøkere mv.

5. Ulike saksløp for ulike kategorier

6. Siling av sakene i riktig saksløp og prioritering på Storskog

7. Informasjon

8. Nærmere om vedtaksfatting

8.1 Underretning om vedtak

8.2 Begjæringen om utsatt iverksetting

8.3 Effektuering

1. Innledning

Justis- og beredskapsdepartementet har 25.11.2015 instruert Utlendingsdirektoratet (UDI) om saksbehandlingen for asylsøkere som har hatt opphold i Russland, og som ankommer over den norsk-russiske landegrense (Storskog grensekontrollsted) uten gyldig visum eller annen innreisetillatelse til Norge, jf. instruks GI-13/2015.

Departementets instruks har sin bakgrunn i flere endringer i utlendingsloven (utl.) som trådte i kraft 20. november 2015. Formålet med lovendringene er bl.a. å legge til rette for at asylsøkere raskere kan henvises tilbake til trygge tredjeland.

Instruksen innebærer at søknad om beskyttelse (asyl) fra personer som ankommer Norge etter å ha hatt opphold i Russland, skal nektes tatt til realitetsbehandling. Dette gjelder ikke hvis utl. § 32 tredje ledd, jf. § 73 er til hinder for det. Videre skal det tilstrebes at vedtak om å nekte realitetsbehandling fattes mens asylsøkerne befinner seg på Storskog grensekontrollsted.

For øvrig vises det til Justis- og beredskapsdepartementets instruks GI-12/2015, hvor det bl.a. fremgår at saker som kan avvises etter utl. § 32 og saker som kan avslås etter utl. § 28 skal prioriteres.

2. Sentrale aktører

Instruks GI-13/2015 er rettet til UDI og Utlendingsnemnda (UNE), men den har også betydning for politiet. Den er særlig relevant for personell ved Østfinnmark politidistrikt (ØFPD) og Politiets utlendingsenhet (PU).

ØFPD har det overordnede ansvaret for grensepassering og passkontroll over Storskog.

PU har det overordnede ansvaret for innledende registrering av en asylsøknad og effektuering av vedtak.

UDI har vedtaksmyndighet og det overordnede ansvaret for at det er tilstrekkelig grunnlag for å avvise å realitetsbehandle en søknad etter utl. § 32.

For å håndtere situasjonen med ankomst av asylsøkere over Storskog grensekontrollsted, er det nødvendig at de ovennevnte aktørene bistår og veileder hverandre, for å sikre hurtig saksflyt og effektiv oppgaveløsning. Alle vedtaksenheter i Utlendingsdirektoratets Asylavdeling (ASA), og UDIs Koordineringsenhet (KOR), i samarbeid med ØFPD og PU, har oppgaver i saksløpet. Klagebehandling følges opp av vedtaksenhetene i ASA, som også skal oversende sakene til UNE.

3. Anvendelsen av utl. § 32 første ledd bokstav a og d overfor søkere som ankommer Norge fra Russland

Det følger av utl. § 32 første ledd at en søknad om beskyttelse (asyl) på visse vilkår kan nektes realitetsbehandlet. Det gjelder bl.a. dersom søkeren «har fått asyl eller annen form for beskyttelse i et annet land», jf. bokstav a, eller «har reist til riket etter å ha hatt opphold i en stat eller et område hvor utlendingen ikke var forfulgt», jf. bokstav d. Begrepet «hatt opphold» innebærer ikke krav om oppholdstillatelse eller noen form for langvarig opphold.

Det er ikke lenger et vilkår etter bokstav d at søkeren vil få en søknad om beskyttelse behandlet der, jf. endringslov til utlendingsloven av 20. november 2015. Det grunnleggende vilkåret for å kunne returnere en utlending etter utl. § 32 er etter dette at vernet mot utsendelse etter EMK art. 3, jf. utl. § 73, ikke er til hinder for retur til mottakerstaten. Dette omfatter også vern mot videresendelse fra mottakerstaten til land eller områder der asylsøkeren risikerer slike overgrep.

Russland vil være trygt for de fleste tredjelandsborgere. Mange asylsøkere kommer til Norge fra trygt opphold i Russland, og det kan således legges til grunn at de vil ha effektiv beskyttelse mot behandling i strid med EMK art. 3 der.

Asylsøknader fra søkere som har flyktningstatus eller midlertidig asyl i Russland skal nektes realitetsbehandlet etter utl. § 32 første ledd bokstav a.

Dersom søkeren har oppholdstillatelse i eller visum av lengre varighet eller med adgang til flere innreiser til Russland, må det legges til grunn at søkeren vil kunne fortsette å oppholde seg der på samme grunnlag ved retur. I utgangspunktet vil retur til Russland derfor ikke bety brudd på utl. § 73 i slike saker, og søknaden nektes realitetsbehandlet etter utl. § 32 første ledd bokstav d.

Har søkeren visum til Russland av kortere varighet, tidligere oppholdstillatelse er bortfalt eller søkeren har oppholdt seg ulovlig i Russland, vil det primære vurderingstemaet være om det er konkrete holdepunkter for at den enkelte søkeren risikerer å bli returnert til sitt opprinnelsesland av Russland. Dersom det ikke foreligger slike holdepunkter, skal søknaden nektes realitetsbehandlet etter utl. § 32 første ledd bokstav d.

Dersom det foreligger konkrete holdepunkter for at søkeren risikerer å bli returnert til sitt opprinnelsesland av Russland, skal det vurderes om søkeren kommer fra et opprinnelsesland som norske myndigheter legger til grunn etterlever internasjonale menneskerettigheter på et akseptabelt nivå. I slike tilfeller vil søkeren i utgangspunktet kunne returneres til Russland og realitetsbehandling nektes, jf. utl. § 32 første ledd bokstav d. Det kan her bl.a. ses hen til hvorvidt asylsøknader fra søkere fra slike opprinnelsesland ellers ville vært å anse som åpenbart grunnløse. Eksempler i dag kan være land som Bangladesh, Egypt, India, Nepal, Pakistan og Tyrkia, eller byer/områder/provinser som Kurdistan Region of Iraq (KRI) i Irak og Kabul i Afghanistan. Når det gjelder søkere som kommer fra et land/område hvor situasjonen vurderes som noe mer utrygg, kan det være nødvendig med en ytterligere vurdering av den konkrete faren ved retur til Russland.

I saker der realitetsbehandling blir nektet, skal det ikke settes utreisefrist, jf. utl. § 90 sjette ledd, slik at utlendingen må forlate Norge umiddelbart. Med mindre tungtveiende grunner tilsier det, skal UDI ikke gi utsatt iverksetting av vedtaket, jf. utl. § 90 femte ledd bokstav a.

For alle ovennevnte grupper skal en søknad om beskyttelse (asyl) likevel tas til realitetsbehandling dersom retur til opprinnelseslandet kan gjennomføres raskere enn en vurdering etter utl. § 32 med påfølgende retur til Russland. Søknader fra personer med dobbelt statsborgerskap, hvorav det ene er russisk, skal realitetsbehandles.

4. Registrering av og varsling om asylsøkere mv.

Forberedelse av saken før utlendingen/potensiell søker kommer over grensen
Når russisk grensepersonell leverer reisedokumenter tilhørende utlendinger som vil reise til Norge, undersøker ØFPD dokumentene, tar kopi og leverer dokumentene tilbake med et informasjonsskriv i reisedokumentet.

Før utlendingene kommer over grensen lager ØFPD eller PU dokumentposer, skanner inn kopiene av reisedokumentene og fyller ut tilgjengelige opplysninger i «Politirapport Grensekontroll», dvs. navn, DUF-nr. og opplysninger om reisedokumentene. Følgerapporten legges i dokumentposen som er laget på utlendingen.

Avhengig av fysiske forhold, kapasitet og antall personer som er på vei over grensen, må det allerede på dette trinnet i saksbehandlingen vurderes hvor mye personell fra UDI og PU som skal være tilstede for saksbehandling på Storskog og ev. i beredskap, og for ev. bistand til ØFPD. Det må også vurderes om det er behov for «manuelle rutiner» med etterregistrering i DUF.

Utlendingen/potensiell søker kommer over grensen
Når utlendingen melder seg på norsk side, skal ØFPD innhente reisedokumenter og andre relevante dokumenter fra vedkommende. ØFPD skal ta nye kopier og skanne de dokumentene som ev. er nye eller de sidene som er benyttet. Det er viktig å ha kopi og skannet versjon av utreisestempelet. Mobiltelefoner skal samles inn og det skal gis en kort felles informasjon om søkernes status når de har reist inn uten visum.

PU eller ØFPD visiterer utlendingens person og eiendeler, tar foto og fingeravtrykk til Eurodac og Utlendingsregisteret og foretar søk etter vedkommende i VIS.

PU eller ØFPD vurderer ev. profilering av utlendingen sett hen til samfunnssikkerhet, kriminalitet og identitet.

For å ivareta personvern og taushetsplikt skal utlendingen deretter spørres (utenfor andres hørevidde) om hvorfor han kommer til Norge. Personer som opplyser å komme pga. arbeid, studier e.l. føres inn i et bortvisningsløp.

For utlendinger som ikke sier de vil søke asyl, må ØFPD opprette bortvisningssak i DUF.

For utlendinger som sier de vil søke asyl, må PU opprette asylsak i DUF og sette karakteristikk-koden SR.

Utlendinger som sier de vil søke asyl
PU, ev. med bistand fra ØFPD og veiledning fra ASA, tar asylsøkerne til et egnet sted, der de kan snakke utenfor hørevidde av andre søkere. De spørres nærmere om hvorfor de søker asyl. Hvilke ytterligere spørsmål som stilles må vurderes opp mot hvilket saksløp søkeren antas å tilhøre og hva søkeren svarer. For søkere som også er borgere av Russland holder det å spørre om forhold i Russland.

Som vedlegg til dette rundskrivet følger en mal for hvordan denne samtalen skal gjennomføres, jf. vedlegg 1.

PU setter merkingskoden «PS» og overfører saken i DUF til UDI. PU sender enkeltsaker og lister med DUF-nummer til UDI pr. e-post: Storskoggrense@udi.no og til PU: Postmottak PU-ID_Europa (pu.id.europa@politiet.no).

5. Ulike saksløp for ulike kategorier

 1. Søkere med flyktningstatus eller midlertidig asyl i Russland.

 2. Søkere med oppholdstillatelse i eller visum til Russland av lengre varighet eller visum med adgang til flere innreiser.

 3. Søkere fra et opprinnelsesland som norske myndigheter legger til grunn etterlever internasjonale menneskerettigheter på et akseptabelt nivå og » som enten har visum til Russland av kortere varighet tidligere oppholdsgrunnlag som er bortfalt eller som har oppholdt seg ulovlig i Russland.

 4. Søkere fra øvrige land som enten har visum til Russland av kortere varighet, tidligere oppholdsgrunnlag som er bortfalt eller som har oppholdt seg ulovlig i Russland.

 5. Søkere med dobbelt statsborgerskap (russisk/xx).

6. Siling av sakene i riktig saksløp og prioritering på Storskog

ASAs og PUs medarbeidere på Storskog sorterer sakene etter hvilket saksløp søkeren antas å tilhøre. For søkere i kategori 1, 2, 3 og 5 skal det tilstrebes at vedtak fattes mens de befinner seg på Storskog grensekontrollsted. Søkere i kategori 4 skal også så langt mulig få vedtak mens de befinner seg på Storskog, med mindre det er behov for noe mer saksbehandling som i så fall kan gjøre det hensiktsmessig å flytte vedkommende fra Storskog.

Dersom det er kapasitetsproblemer, skal søkere med oppholdstillatelse eller visum som snart løper ut (på dato) prioriteres.

Ved kapasitetsproblemer må ASAs og PUs medarbeidere vurdere hvilke søkere som skal transporteres ut fra grensestasjonen. I så fall skal disse søknadene prioriteres for vedtaksfatting foran søkere som behandles i saksløp.

7. Informasjon

ASAs medarbeidere gir tilpasset, direkte og konkret informasjon til søkere om at de kan påregne ikke å få realitetsbehandlet sin søknad, at det i så fall vil bli fattet vedtak om bortvisning og retur til Russland eller til hjemlandet.

Hvis det i kategori 4 er behov for ytterligere informasjon før vedtak etter § 32 kan fattes, må ASA vurdere å ta intervju av søkeren. Dette skal skje mens søkeren er i Vestleiren. ASA og PU forbereder seg med hensyn til å ha saksbehandlere tilgjengelig og riktige tolker tilstede. ASA må ta stilling til om tolker må bestilles og være tilgjengelige i Oslo.

ASAs og PUs medarbeidere må også allerede på dette tidspunktet i saksbehandlingen informere RMA om å holde på aktuelle søkere i Kirkenes-området.

8. Nærmere om vedtaksfatting

Det er laget egne vedtaksmaler. Se også brukerveiledning i DUF som viser hvordan vedtaket skal fylles ut.

I vedtak om at søknaden nektes realitetsbehandlet, jf. utl § 32 (1) a eller d, er det ikke behov for individuell begrunnelse/drøfting av beskyttelsesbehov i hjemlandet.

Søknader fra personer med dobbelt statsborgerskap (Rus/xx) realitetsbehandles.

Informasjon som er tilgjengelig er i hovedsak dokumentasjonen på identitet og opphold i Russland (bl.a. reisedokument) og «Politirapport Grensekontroll», og evt. ankomstregistreringsskjema.

Det gis ikke utreisefrist, jf. utl § 90, og fristen for å begjære utsatt iverksetting settes som utgangspunkt til «umiddelbart», og ikke ut over 3 timer.

8.1 Underretning om vedtak

Ifølge instruks GI 13/2015 av 25. november 2015 skal det ikke lenger oppnevnes advokat for søkere som omfattes av utl. § 32 bokstav a og d. Det vil si at UDI ikke skal tildele advokat fra advokatlistene. I stedet skal PU underrette søkeren om vedtaket, fortelle om frist for klage og frist for å begjære utsatt iverksetting. PU informerer om resultatet av denne begjæringen.

PU informerer også om at søkerne kan la seg bistå av advokat. De som ønsker navn på advokat, henvises til en liste med navn og kontaktopplysninger på advokater. Navnene på listen er hentet fra advokatlistene til UDIs advokatordning.

I saker som gjelder enslige mindreårige asylsøkere skal det imidlertid fortsatt oppnevnes advokat. Med virkning fra 07.12.15 ble utlf. § 17-18 endret slik at retten til fritt rettsråd opphører for søkere som har fått sin søknad om beskyttelse nektet realitetsbehandlet etter utl. § 32 første ledd bokstav a eller d. Dette gjelder imidlertid ikke for søknader fra enslige mindreårige asylsøkere.

8.2 Begjæringen om utsatt iverksetting

Der søkeren begjærer utsatt iverksetting skal politiet umiddelbart sende denne til UDI. Det sendes samtidig et epostvarsel til Storskoggrense@udi.no

Begjæringen avslås dersom den ikke inneholder opplysninger av betydning for vurderingen etter utl. § 73.

8.3 Effektuering

PU, evt. med bistand fra ØFPD effektuerer vedtaket til Russland.

 

Hanne Jendal
avdelingsdirektør

Kontakt: Asylavdelingen, ASA fagstab

Latest changes
 • Endret: RS 2015-013 Rundskriv om behandlingen av asylsøknader fra personer som har reist inn i Norge fra Russland (Storskog-porteføljen) (1/16/2018)

  Henvisninger i teksten er endret i tråd med at Ankomstenheten (ANK) har byttet navn til Koordineringsenheten (KOR).

 • Endret: RS 2015-013 Rundskriv om behandlingen av asylsøknader fra personer som har reist inn i Norge fra Russland (Storskog-porteføljen) (2/4/2016)

  Rundskrivet er oppdatert under punkt 8.1 i samsvar med endring i utlendingsforskriften § 17-18 fra 7. desember 2015, vedrørende retten til fritt rettsråd.

 • Ny: RS 2015-013 Rundskriv om behandlingen av asylsøknader fra personer som har reist inn i Norge fra Russland (Storskog-porteføljen) (11/25/2015)

  Nytt rundskriv som beskriver UDIs saksbehandlingsrutiner for asylsøknader fra personer som har reist inn i Norge fra Russland (Storskog). Rundskrivet implementerer Justisdepartementets instrukser GI-12/2015 og GI-13/2015.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo