To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

UDI circulars

RS 2016-007
Document-ID : RS 2016-007
Case-ID : 15/10248-28
Documentdate : 05.08.2016
Receiver :

Utlendingsdirektoratet
Politiets utlendingsenhet
Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

Retningslinjer for implementering av EUs relokaliseringsordning

1. Innledning

2. Rettslig grunnlag

3. Sentrale aktører

4. Utgangspunkt og forutsetninger

5. Innledende prosess

5.1 Melde kapasitet til Italia og Hellas

5.2 Anmodninger fra Hellas og Italia

5.3 Formelt vedtak

5.4 Informasjon til asylsøkerne

6. Prosess etter overføring til Norge

6.1 Ankomst og mottakelse i Norge

6.2 PUs registrering

6.3 Saksbehandling i asylavdelingen

1. Innledning

Norge deltar frivillig i EUs relokaliseringsordning (Rådsbeslutning 15/1601), ved å tilby relokalisering (overføring) av tilsammen 1 500 asylsøkere i løpet av 2016-2017 fra Hellas og Italia. Innvandrings- og integreringsministeren informerte kommissær Avramopoulos skriftlig om dette, 10. februar 2016. Norge har etter dette inngått bilaterale ordninger med henholdsvis Italia og Hellas. Avtalene trådte i kraft for Italia den 25. april 2016 og for Hellas den 12. mai 2016.

Det er behov for administrative rutiner for å gjennomføre relokaliseringsprosedyren på en effektiv måte.

2. Rettslig grunnlag

3. Sentrale aktører

I tråd med artikkel 5 (1) har Norge også utnevnt et nasjonalt kontaktpunkt (NCP) for relokalisering i Dublinenheten i Utlendingsdirektoratet (UDI). NCP har som hovedoppgave å koordinere arbeidet via DubliNet (kryptert nettverk). Dette innebærer jevnlig å melde kapasitet for overføring til Norge fra Hellas og Italia i tråd med prosessen beskrevet i Rådsbeslutningen, jf. art. 5 (2), samt å melde avgjørelse (formelt vedtak) om overføring til Norge i de enkeltsaker Norge blir forelagt, jf. art. 5 (4).  

Liaison offiserer (LO) i Hellas og Italia er stasjonert i Aten og Roma, og vil samarbeide med gresk og italiensk Dublin-enhet for å legge til rette for god informasjonsflyt til og fra Norge, samt å skape gjensidig forståelse. I dette ligger også at liaison offiserene skal ha dialog med norsk politi, herunder Politiets sikkerhetstjeneste, under dette arbeidet. 

Norsk politi involveres i den innledende delen av prosessen, og gjennomfører en foreløpig sjekk i relevante registre på bakgrunn av de opplysningene/dokumentene som mottas i forkant av overføringen. Politiets Utlendingsenhet (PU) vil i relokaliseringen av asylsøkere fra Hellas gjennomføre individuelle sikkerhetssamtaler med utvalgte søkere, jf. den bilaterale avtalen med Hellas. Slike samtaler gjennomføres i samråd og dialog med Politiets sikkerhetstjeneste.

PU er ansvarlig for å gjennomføre normal eller utvidet asylregistrering av søkerne ved ankomst til Norge.

Asylavdelingen (UDI) vil foruten å bidra med det nasjonale kontaktpunktet, være ansvarlig for å realitetsbehandle asylsøkerne som kommer til Norge fra Hellas og Italia.

Region- og mottaksavdelingen (UDI) vil ha en viktig rolle i å holde oversikt på mottakskapasitet og på den bakgrunn bidra til at det nasjonale kontaktpunktet melder aktuell kapasitet til greske og italienske myndigheter.

International Organization for Migration (IOM) er ansvarlig for å gjennomføre nødvendig helsesjekk, gi informasjon samt gjennomføre transport av asylsøkerne fra henholdsvis Hellas og Italia til Norge.

4. Utgangspunkt og forutsetninger

I henhold til Rådsbeslutningens art. 3 (1) er relokalisering tilgjengelig for alle asylsøkere Hellas og Italia er ansvarlig for.

I de bilaterale avtalene er det imidlertid inntatt unntak for det tilfelle at Hellas og Italia er ansvarlig for asylsøknaden som følge av utstedt visum. Disse vil ikke være aktuelle for relokalisering til Norge. Det er også inntatt en suspenderingsmekanisme for det tilfelle at ankomstene i Norge skulle øke i slik grad at systemet blir satt under press. 

Medlemsstater skal fullt ut implementere forpliktelsene som følger av EU-regelverket, jf. art. 9 (1) hva gjelder identifisering, registrering og fingeravtrykkopptak. I realiteten gjennomføres dette gjennom hotspot-metoden i Hellas og Italia. Innledende sjekk av relevante registre blir gjennomført i Hellas og Italia.

Tredjelandsborgere må søke asyl i Hellas eller Italia for å være omfattet av relokaliseringsordningen, jf. art. 3 (1).

Asylsøkerne må videre tilhøre nasjonaliteter med en innvilgelsesrate på 75 prosent eller mer i henhold til Eurostats kvartalsvis statistikk for å være omfattet av relokaliseringsordningen, jf. art. 3 (2)

Hellas og Italia vil ikke anmode om relokalisering hvis innledende sjekk av aktuelle registre gir rimelig grunn til sikkerhetsbekymringer.  

Etter artikkel 5 (7) har man adgang til å avslå kandidater med hensyn til rikets sikkerhet.

5. Innledende prosess

5.1 Melde kapasitet til Italia og Hellas

NCP skal i samråd med politiet, Region- og mottaksavdelingen og Asylavdelingen jevnlig melde kapasitet til Hellas og Italia, minst hver tredje måned. Planen skal godkjennes av Justis- og beredskapsdepartementet.

Planlagt kapasitet skal videre formidles til EASO og EU Kommisjonen på faste mailadresser og på utarbeidet mal. NCP har så ansvar for å melde «pledges» på DubliNet til NCP i henholdsvis Hellas og Italia i tråd med planen, såfremt det ikke skjer vesentlige endringer i kapasiteten i Norge. Dette dokumentet vil etterregistreres i de aktuelle sakene i DUF.

5.2 Anmodninger fra Hellas og Italia

Etter at NCP Norge har meddelt Hellas og/eller Italia om hvor mange personer vi kan motta på en «pledge», vil Hellas og Italia identifisere mulige kandidater for relokalisering i samarbeid med den norske liaison offiseren, og så snart som mulig fremme individuelle anmodninger til Norge om overtakelse av asylsøkere via DubliNet, jf. art. 5 (3).

Sårbare grupper skal prioriteres, jf. art. 5 (3)

Anmodning på personene som sendes over DubliNet registreres i DUF av Dublinenheten, sammen med all øvrig informasjon som fremkommer av dokumentene.

Tverretatlig melding i DUF sendes fra Dublinenheten til riktig etat i politiet med prosedyrekode RL som merking av saken, samt frist for evt. merknader. 

Anmodningen skal i utgangspunktet besvares innen to uker.

5.3 Formelt vedtak

Hvis det ikke fremkommer merknader innen fristen, aksepteres anmodningen etter at politiet har sendt saken tilbake til UDI. Formelt vedtak fattes i DUF av Dublinenheten, og videreformidles til Hellas eller Italia via DubliNet.

Hvis det fremkommer merknader, vil anmodningen avslås med henvisning til art. 5 (7). Ytterligere begrunnelse må evt. innhentes direkte av riktig politietat da DubliNet ikke er en egnet kanal.

5.4 Informasjon til asylsøkerne

Når vi har akseptert anmodningen, vil Hellas/Italia fatte vedtak og informere asylsøkeren. En kort informasjonsbrosjyre om hva som venter asylsøkeren i Norge deles ut, gjerne sammen med vedtaket.

Asylsøkeren har mulighet til å avslå tilbudet, og få sin asylsøknad behandlet i Hellas eller Italia.

IOM evt. sammen med norsk liaison offiser, gir ytterligere informasjon til asylsøkerne før avreise til Norge. Informasjonsnotat utarbeides.

IOM har også ansvar for helsesjekk av asylsøkerne og vil gjennomføre en «fit-to-fly» vurdering. IOM utsteder reisedokument, og melder fra om tidspunkt for overføring til Norge via det greske og italienske kontaktpunktet på DubliNet. 

6. Prosess etter overføring til Norge

6.1 Ankomst og mottakelse i Norge

Varsling:

UDI og PU varsles via DubliNet fem arbeidsdager før overføring av asylsøkere fra henholdsvis Italia og Hellas. NCP sender e-post til aktuelle personer i PU, politiet og UDI når transporten er fastsatt.

Norge kan motta asylsøkerne på enten Oslo eller Rygge Lufthavn. Det er ønskelig med ankomst på Rygge Lufthavn og aktuelle ankomsttider er som følger:

Oslo Lufthavn mellom mandag til fredag 0800-1500. Rygge Lufthavn mellom mandag til fredag 0800-1500.

PU vil ta imot og transportere asylsøkerne til PUs lokaler for registrering.

6.2 PUs registrering

Asylsøkerne gjennomgår vanlig registeringsprosedyre innen 48 timer. PU registrerer asylsøkeren i Eurodac i henhold til krav satt i Rådsbeslutning art. 5 (11). Asylsaken skal merkes med karakteristikkoden REL i DUF.

Under registreringen skal sikkerhetsvurdering være i fokus.

Etter registrering overføres asylsøkerne til avlastningstransitt i påvente av helseundersøkelse og asylsaksbehandling.

Særlig om enslig mindreårige asylsøkere (EMA):

PU sørger for at EMA registreres og overføres til bestemt mottak eller ivaretas av barnevernet i henhold til gjeldende rutiner. EMA gis også karakteristikkode REL i DUF. 

6.3 Saksbehandling i asylavdelingen

Asylsakene går i utgangspunktet inn i de saksprosessene som allerede er etablert. Sakene er merket på en slik måte at det er mulig å prioritere porteføljen i behandlingen av asylsøknaden. Det presiseres at GI-08/2018 Instruks om behandling av saker som kan berøre grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn etter utlendingsloven kapittel 14, § 35, og saker etter eksportkontrollregelverket også er gjeldende i disse sakene.

 

Stephan Mo
avdelingsdirektør

Kontakt: Internasjonal enhet (INE), Analyse- og utviklingsavdelingen

Latest changes

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo