To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk

UDI circulars

RS 2019-004
Document-ID : RS 2019-004
Case-ID : 16/03776-44
Documentdate : 30.04.2019
Receiver :

Politidistriktene
Politiets utlendingsenhet

Retningslinjer til politiet: Identitetsavklaringsprogram for irakere


1. Innledning

1.1 Berørte retningslinjer

1.2 Avgrensninger

1.2.1 Hvem programmet gjelder (alle vilkår må være oppfylt)

1.2.2 Hvem programmet ikke gjelder

2. Retningslinjer til politidistriktene

2.1 Politiet skal identifisere saker

2.1.1 Søknad om deltakelse leveres sammen med søknad om statsborgerskap

2.1.2 Har allerede søknad om statsborgerskap til behandling

2.1.3 Søknadsfrist

2.1.4 Gebyr

2.2 Dokumentasjon som må følge søknaden om deltakelse i programmet 

2.2.1 Søknad om deltakelse i identitetsavklaringsprogrammet

2.2.2 Irakisk ID-kort med familienummer

2.2.3 Ikke krav om pass

2.2.4 Øvrig dokumentasjon følger av sjekklisten

2.3 Forberedelse av søknader om statsborgerskap for personer som deltar i identitetsavklaringsprogrammet

2.3.1 Vurdering av tilbakekall

2.3.2 Fingeravtrykk

2.3.3 Irakiske identitetsdokumenter på uriktig identitet skal leveres til politiet

2.3.4 Straffeansvar for bruk av falske dokumenter

2.3.5 Merking av saker

2.4 Prioritert oversendelse av saker til UDI

2.5 Informasjon til søkere som har gitt nye opplysninger om identitet

3. Retningslinjer til politiets utlendingsenhet


1. Innledning

Kunnskapsdepartementet har instruert UDI om å iverksette et tidsavgrenset identitetsavklaringsprogram for irakiske borgere med identitetstvil som er omfattet av Stortingets vedtak 505 av 1. mars 2016. UDI er også bedt om å utarbeide et eget rundskriv til politidistriktene og Politiets Utlendingsenhet (PU) vedrørende saksforberedelse, verifisering og oversending av saker som er omfattet av verifiseringsprogrammet.

Rundskrivet gir retningslinjer til politidistriktene for forberedelse, merking og oversendelse av søknader om statsborgerskap for personer som er omfattet av instruksen. Rundskrivet gir videre retningslinjer til PU for utarbeidelse av verifiseringsrapporter og synliggjøring av disse i Datasystemet for utlendings- og flyktningsaker (DUF) i saker som er omfattet av instruksen.

1.1 Berørte retningslinjer

Retningslinjer som det vises til i rundskrivet:

1.2 Avgrensninger

Retningslinjene gjelder forberedelse av søknader om statsborgerskap for personer som er omfattet av instruks F-03-19 fra Kunnskapsdepartementet om et tidsavgrenset identitetsavklaringsprogram og instruks GI-01/2019 fra Justis- og beredskapsdepartementet om de utlendingsrettslige konsekvensene ved deltakelse i programmet. Nevnte instrukser gjelder kun en begrenset gruppe av irakiske borgere som innen 31. desember 2010 hadde fått et vedtak om oppholdstillatelse eller fornyet oppholdstillatelse i Norge til tross for at utlendingsmyndighetene kjente til at det var tvil om hva som er søkerens korrekte navn, fødselsdato og/eller geografiske tilknytning i Irak.

De som ønsker å delta må søke om statsborgerskap eller ha en søknad om statsborgerskap til behandling for å få lov til å delta.

Både personer som tidligere har søkt om norsk statsborgerskap og fått avslag, og personer som ennå ikke har søkt om norsk statsborgerskap, kan melde seg på programmet.

1.2.1 Hvem programmet gjelder (alle vilkår må være oppfylt):

Personer som

 • er irakisk borgere, og
 • fikk innvilget eller fornyet en oppholdstillatelse i Norge innen 31. desember 2010 til tross for at utlendingsmyndighetene kjente til at det var tvil om personens navn, fødselsdato og/eller geografisk tilhørighet i Irak, og
 • har oppholdstillatelse på annet grunnlag enn behovet for beskyttelse, og
 • er folkeregistrert i det kurdiske selvstyreområdet (KRG) eller Kirkuk, og
 • innehar irakisk ID-kort som viser familienummeret (enten eget, fars, brors eller ektefelles dersom paret er registrert som gift i folkeregisteret i KRG eller Kirkuk), og
 • ennå ikke har fått innvilget norsk statsborgerskap, og
 • søker om statsborgerskap

1.2.2 Hvem programmet ikke gjelder:

Personer som

 • er borgere av andre land enn Irak, eller
 • er innvilget beskyttelse i Norge, eller
 • ikke er folkeregistrert i det kurdiske selvstyreområdet (KRG) eller Kirkuk, eller
 • fikk første oppholdstillatelse i Norge etter 31. desember 2010, eller
 • ikke har fått oppholdstillatelse eller fornyet oppholdstillatelse etter at utlendingsmyndighetene ble kjent med at det foreligger uriktige opplysninger om deres identitet, eller
 • har fått tillatelse i Norge som borger av Irak, men som i realiteten er borger av et annet land, eller
 • tidligere har hatt oppholdstillatelse i Norge, men som nå et utvist fra landet,
 • har blitt innvilget norsk statsborgerskap på feil identitet, eller
 • har fått avslag på søknad om norsk statsborgerskap grunnet fremleggelse av falske irakiske identitetsdokumenter, men hvor det ikke var kjent tvil om søkerens identitet når første tillatelse ble innvilget før 31. desember 2010, eller
 • ikke har søkt om norsk statsborgerskap

2. Retningslinjer til politidistriktene

2.1 Politiet skal identifisere saker

Politiet skal, så langt det er mulig, kontrollere at personer som ønsker å melde seg på programmet faktisk faller inn under personkretsen som kan melde seg på.

Politiet skal undersøke:

 • om søkeren fikk innvilget sin første oppholdstillatelse i Norge senest 31. desember 2010
 • om utlendingsmyndighetene var kjent med at det var tvil om identiteten til søkeren før tillatelsen ble gitt (registrert alias, tidligere avslag på søknad om statsborgerskap, søknad om identitetsendring eller annet)
 • at søkeren ikke har tillatelse i Norge på bakgrunn av behov for beskyttelse

Hvis det er åpenbart at søkeren ikke faller inn under personkretsen som kan melde seg på programmet, skal politiet informere om hvorfor han/hun faller utenfor programmet og at søknaden vil bli behandlet på vanlig måte. Politiet skal da forberede søknaden i henhold til retningslinjene i RS 2016-010 og ordinære rutiner for forberedelse av søknader fra irakiske borgere.

2.1.1 Søknad om deltakelse leveres sammen med søknad om statsborgerskap

Det er en forutsetning for å kunne delta i programmet at søker fremmer en søknad om norsk statsborgerskap. Søknad fremmes elektronisk på vanlig måte via søknadsportalen på www.udi.no. Søker kan fylle ut søknaden om statsborgerskap på både identiteten som er registrert i Norge og den korrekte identiteten som skal verifiseres. Hvis søkeren har oppgitt andre identitetsopplysninger enn de som er registrert i DUF, skal politiet likevel velge identitetsopplysninger som allerede er registrert i DUF, før saken overføres fra Søknadsportalen til DUF. Nye opplysninger om identitet kan ikke endres i DUF før de er verifisert og UDI har fattet beslutning om identitetsendring.

2.1.2 Har allerede søknad om statsborgerskap til behandling

Personer som allerede har en åpen søknad om norsk statsborgerskap til behandling hos UDI eller UNE kan også søke om å delta i programmet. Vedkommende må booke en time hos lokalt politidistrikt for å levere inn søknad om deltakelse i programmet, irakisk ID-kort i riktig identitet og eventuelle falske dokumenter som han eller hun er i besittelse av. Se for øvrig punkt 2.3.2 om fingeravtrykk.

2.1.3 Søknadsfrist

Søknad om norsk statsborgerskap må være registrert i Søknadsportalen og gebyret for søknad om norsk statsborgerskap må være betalt senest 31. desember 2019.

UDI vil vurdere forlengelse av fristen ved behov.

2.1.4 Gebyr

Søknadsgebyret for søknad om norsk statsborgerskap pålydende kroner 3700,- dekker deltagelse i programmet. Dersom barn melder seg på programmet er de unntatt fra krav om gebyr.

2.2 Dokumentasjon som må følge søknaden om deltakelse i programmet

2.2.1 Søknad om deltakelse i identitetsavklaringsprogrammet

I tillegg til å fylle ut det ordinære søknadsskjemaet om statsborgerskap i søknadsportalen, må personen fylle ut søknadsskjema om deltakelse i identitetsavklaringsprogrammet som ligger på www.udi.no. I søknadsskjemaet bekrefter søkeren at han/hun vil delta i programmet for å få verifisert identiteten sin, og opplyser om hva som er sin korrekte identitet. Skjemaet må fylles ut i papir og leveres til politiet.

2.2.2 Irakisk ID-kort med familienummer

Det er en forutsetning for deltagelse i programmet at søkeren kan fremlegge irakisk ID-kort på sin rette identitet hvor familienummeret fremgår, da det er dette dokumentet som danner grunnlag for verifiseringen. Hvis personen ikke har irakisk ID-kort selv, kan man fremlegge ID-kortet til sin far eller bror hvor familienummeret fremgår. Søkeren skal fremvise ID- kortet i original for politiet. En klar fargekopi av ID- kortet skal følge søknaden om deltakelse i programmet.

Statsautorisert oversettelse av ID-kortet til norsk eller engelsk skal også følge søknaden. Hvis oversettelse ikke medfølger, skal politiet informere søkeren om at UDI trenger oversettelse av dokumentet før de behandler søknaden og at søkeren kan laste opp oversettelse av dokumentet via Søknadsportalen.

Det er ikke nødvendig at politiet sender det irakiske ID-kortet til Nasjonalt ID-senter for ekthetskontroll.

2.2.3 Ikke krav om pass

Det er ikke et krav om at søkeren må fremlegge irakisk pass på sin rette identitet hvis vedkommende ikke besitter dette. Hvis søkeren har irakisk pass på sin rette identitet, skal dette fremlegges i original hos politiet når søkeren møter til timen for å levere dokumentene. Søkeren skal levere fargekopi av passet som skannes og legges på søknaden om norsk statsborgerskap i henhold til ordinære rutiner for forberedelse av søknader om statsborgerskap. Søker skal få passet sitt tilbake slik at dette kan benyttes i påvente av gjennomført verifisering.

2.2.4 Øvrig dokumentasjon følger av sjekklisten

Hvilke dokumenter søkeren må levere for å vise at vedkommende oppfyller de øvrige vilkårene om norsk statsborgerskap fremgår av sjekklisten på UDI sine nettsider.

2.3 Forberedelse av søknader om statsborgerskap for personer som deltar i identitetsavklaringsprogrammet

Hvis søkeren leverer søknad om statsborgerskap samtidig med søknad om deltakelse i identitetsavklaringsprogrammet, skal politiet i utgangspunktet forberede saken i henhold til retningslinjer i  RS 2016-010 Forberedelse og effektuering av vedtak om norsk statsborgerskap.  Følgende rutiner gjelder spesielt for søknader som er omfattet av identitetsavklaringsprogrammet:

2.3.1 Vurdering av tilbakekall

Politiet skal ikke følge rutinen som er nedfelt i RS 2016-010 punkt 2.6 vedrørende identifisering av mulig tilbakekallssak i saker som er omfattet av instruksen. Det er ikke nødvendig at politiet foretar forvaltningsintervju eller andre ID-undersøkelser av deltagere i programmet. Det følger av instruksen fra Kunnskapsdepartementet at irakere som er omfattet av programmet og får verifisert sin identitet som riktig, skal få godskrevet botid som er opparbeidet på uriktig identitet. Dette innebærer at UDI ikke skal fatte vedtak om tilbakekall av oppholdstillatelse eller utvisning alene på grunn av at det er fremlagt uriktige opplysninger om identitet i disse tilfellene (se GI-01/2019 og F-03-19)

2.3.2 Fingeravtrykk

UDI antar at mange av deltagerne i programmet vil stå frem med en annen identitet enn den som er registrert i DUF eller fremgår av tidligere fremlagte identitetsdokumenter. Politiet skal i slike tilfeller ta fingeravtrykk av søkeren (se RS 2012-009: punkt 4.2.5.) Ny identitet skal registreres som aliasidentitet i DUF. UDI vil endre registrerte opplysninger om identitet i DUF hvis de nye opplysningene blir verifisert.

2.3.3 Irakiske identitetsdokumenter på uriktig identitet skal leveres til politiet

Hvis søker besitter pass eller andre identitetsdokumenter (ID-kort eller statsborgerbevis) som er utstedt i feil identitet skal søker levere disse dokumentene til politiet sammen med søknad om norsk statsborgerskap. Hvis søkeren ikke har med seg nevnte dokumenter ved oppmøte hos politiet, skal politiet etterspørre dokumentene og anmode vedkommende om å booke ny time for å levere inn falske dokumenter hvis personen allikevel er i besittelse av disse.

Politiet skal beslaglegge dokumentene i henhold til utlendingsloven § 104.

2.3.4 Straffeansvar for bruk av falske dokumenter

Riksadvokaten har i brev av 21. mars 2019 til landets statsadvokater og politimestre pålagt påtalemyndigheten å vurdere om det overfor deltakere i programmet skal vurderes om straffeforfølgning bør unnlates i medhold av straffeprosessloven § 62a annet ledd for eventuelle overtredelser av straffeloven §§ 361, 362, 363 og 365.

2.3.5 Merking av saker

Etter at politiet har opprettet statsborgerskapssaken skal saken merkes med koden IA – Identitetsavklaring.

2.4 Prioritert oversendelse av saker til UDI

Kunnskapsdepartementet har instruert UDI om å prioritere søknader om statsborgerskap fra deltakere i identitetsavklaringsprogrammet. UDI er derfor avhengig av at verifisering av identiteten til søkere som er omfattet blir foretatt så raskt som mulig.

PU må ha søknadsskjemaet om deltakelse i programmet og fargekopien av søkerens ID-kort for å kunne starte verifiseringsarbeidet.

I politidistrikter med mer enn tre måneders saksbehandlingstid skal politiet derfor prioritere oversendelse av søknad om deltakelse i programmet til UDI. Politiet skal gjennomføre trinn som nevnt over og opprette sak i DUF. Politiet skal etter dette skanne inn søknadsskjemaet om deltakelse i identitetsavklaringsprogrammet og ID-kortet og sende en tverretatlig melding til UDI så raskt som mulig.

Øvrig saksforberedelse og oversendelse av selve søknaden om statsborgerskap til UDI skal følge ordinære rutiner og prioriteringer.

2.5 Informasjon om oppholdskort og ventetider til søkere som har gitt nye opplysninger om identitet

I saker hvor personen blir verifisert med en helt eller delvis ny identitet, vil UDI fatte en beslutning om ID-endring og anmode Skatteetaten om at personen får endret sine personopplysninger. Politiet skal informere søkere om at det vil ta tid før verifisering av identiteten til søkeren er gjennomført og identitetsopplysningene kan endres i folkeregisteret. UDI vil prioritere søknad om statsborgerskap og sak om identitetsendring og behandle saken så snart verifisering av opplysningene er gjennomført.

Personer som får endret sin identitet i folkeregisteret må søke om nytt oppholdskort og reisedokument i riktig identitet før de kan reise til utlandet (se RS 2012-011 punkt 2.4).

I perioden fra en søker har innlevert dokumenter som var utstedt i uriktig identitet og til ny identitet er verifisert og registrert i folkeregisteret og DUF, vil søkeren derfor i utgangspunktet ikke ha anledning til å reise til utlandet.

3. Retningslinjer til politiets utlendingsenhet

PU skal etter anmodning fra UDI foreta verifisering av søkerens oppgitte identitetsopplysninger. Etter endt verifisering skal PU utarbeide en verifiseringsrapport hvor det fremgår hvilken identitet søkeren er registrert med i Irak, og om dette er samme identitet som søkeren har oppgitt i anmodningsskjemaet til UDI. Eventuelle avvik eller andre opplysninger av betydning for verifiseringen og/ eller identitetsspørsmålet skal fremgå av rapporten. PU skal registrere verifiseringsrapporten i DUF i statsborgerskapssaken til søkeren og sende en tverretatlig melding til UDI så raskt som mulig etter gjennomført verifisering. 

 

Karl Erik Sjøholt
avdelingsdirektør

Kontakt: Oppholdsavdelingen, Område for statsborgerskap

Latest changes

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo