To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk

UDI internal practices

IM 2000-021
Document-ID : IM 2000-021
Case-ID : 2000/002007
Documentdate : 11.09.2000
Receiver :

Alle i Asylavdelingen og Oppholdsavdelingen

Utleveringssaker og saker om bortvisning og utvisning - saksbehandlingsrutiner i forholdet Justisdepartementet - Utlendingsdirektoratet


Utlevering av lovbrytere er regulert i lov av 13. juni 1975 nr. 39 og når det gjelder forholdet mellom de nordiske land i lov av 3. mars 1961 nr. 1. Andre rettskilder på utleveringsrettens område er konvensjoner, særlig Den europeiske utleveringskonvensjon av 13. desember 1957.

Lovene og konvensjonen setter vilkår for utlevering. Eksempelvis bestemmer utleveringslovens § 6 at ingen kan utleveres dersom det må antas å være alvorlig fare for forfølgelse på grunn av rase, religion, nasjonalitet, politisk oppfatning eller politiske forhold ellers. En tilsvarende bestemmelse finnes i utleveringskonvensjonens art. 3. Avtaler Norge inngår med annen stat om utlevering, må ikke stride mot utleveringsloven, jf lovens § 26 nr. 1.

I møte med representanter for bl.a. Justisdepartementet og på grunnlag av senere korrespondanse er følgende rutiner fastsatt:

 1. Når Justisdepartementet, Sivilavdelingen (SIA), mottar utleveringsbegjæring som gjelder borger av stat som ikke er tilsluttet utleveringskonvensjonen, eller som Norge ikke har inngått avtale med, vil SIA straks ta kontakt med Utlendingsdirektoratet for å avklare personens status i Norge. Har personen søkt om opphold i Norge, skal behandlingen av søknaden prioriteres.
 2. Utleveringssaker er ofte hastesaker. SIA ønsker derfor kontaktpersoner i UDI for raskt å kunne få informasjon om oppholdsstatus. EØS- og utvisningsenheten har ansvaret for denne type saker i Utlendingsdirektoratet.
 3. Blir det fremmet begjæring om utlevering for en person som har fått asyl, vil SIA vurdere å avslå utleveringsbegjæringen i forhold til personens hjemland, jf lovens § 6. Kommer utleveringsbegjæringen fra et tredje land, vil SIA i samråd med utlendingsmyndighetene vurdere å sette som vilkår at personen ikke blir videreutlevert til hjemlandet, eller kreve at norske myndigheter må samtykke i videreutlevering.
 4. Vedtak om bortvisning eller utvisning skal ikke effektueres så lenge en utleveringssak ikke er avgjort. Politiet vil underrette UDI om verserende utleveringssaker. UDI skal samordne sin behandling av bort- og utvisningssaker med SIA.

 

Kontakt: Oppholdsavdelingen, Område for EØS- og utvisningssaker (OFEU)

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo