To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

UDI internal practices

IM 2005-009
Document-ID : IM 2005-009
Case-ID : 05/2600
Documentdate : 07.04.2006
Receiver :

Alle i ASA 
RMA

Rutine for behandling av søknad fra enslig mindreårig asylsøker (EMA) ved nedbygging av ema-avdelinger i mottak.

Når et EMAmottak eller mottak med EMAavdeling skal nedbygges, tar det aktuelle regionkontor kontakt med saksbehandleren i asylavdelingen med spørsmål om det er mulig å fatte vedtak for de søkere som blir berørt av nedleggelsen. Dette gjelder søkere som klart er mindreårige eller som etter en aldersundersøkelse har sannsynliggjort at vedkommende er under 18 år. Hvis det er mulig å fatte vedtak, skal saksbehandler prioritere saken i så henseende. I motsatt fall gir saksbehandler en kort tilbakemelding om status i saken. Hvis saken ikke er fordelt til en saksbehandler, kan regionkontoret ta kontakt med enhetsleder i den aktuelle landenhet i ASA.

Formålet med denne rutine er at man vil unngå at en reelt enslig mindreårig skal behøve å bli omplassert til et nytt mottak, få ned saksbehandlingstiden for disse sakene samt å få satt i gang bosettingsarbeidet på et tidligere tidspunkt.

Frode Mortensen
ass. avdelingsdirektør

Kontakt: Asylavdelingen

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo