To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

UDI internal practices

IM 2009-018
Document-ID : IM 2009-018
Case-ID : 09/4870
Last modified : 07.10.2014
Documentdate : 26.10.2009
Receiver :

Analyse- og utviklingsavdelingen
Asylavdelingen
Region- og mottaksavdelingen

Rutiner for UDIs oppfølging av gjeninnvandring og tilbakebetaling av returstøtte

1 Innledning

Personer uten oppholdstillatelse i Norge som returnerer til sine hjemland kan få utbetalt returstøtte. Denne ordningen gjelder kun enkelte land, se Utlendingsdirektoratet (UDI) sine nettsider for mer informasjon www.udi.no/reintegrering. Returstøtten blir utbetalt av International Organization for Migration (IOM) på oppdrag fra UDI. Personer som har fått utbetalt slik støtte, og som gjeninnvandrer til Norge, skal betale tilbake denne støtten. Dette kravet er forankret i statens regelverk for økonomistyring[1] og UDIs rundskriv RS 2009-042: Krav om tilbakebetaling av returstøtte for personer som gjeninnvandrer til Norge.

2 Målsetting

Formålet med denne interne meldingen er å forankre samarbeidsrutiner mellom de aktuelle avdelingene i UDI for å sikre at personer som har fått utbetalt returstøtte, og som gjeninnvandrer til Norge, betaler pengene tilbake til den norske stat.

3 Bruk av egenerklæringsskjema

Søkere til IOMs returprogram skal signere et egenerklæringsskjema fra UDI[2] før de får utbetalt returstøtte. Skjemaet er oversatt til de mest aktuelle språk for å sikre at søkeren kan forstå innholdet. Underskriften forplikter søkeren til å betale tilbake returstøtten ved en eventuell gjeninnvandring til Norge.

3.1 IOMs rolle

IOM har påtatt seg å innhente søkerens underskrift på egenerklæringsskjemaet på vegne av UDI. IOM sender den signerte egenerklæringen sammen med kopi av utbetalingsbilaget til arkivering i UDI, for å sikre at personer som gjeninnvandrer kun blir krevd for det beløpet de har fått utbetalt.

4 Avdelingenes ansvarsområder 

Asylavdelingen (ASA), Region- og mottaksavdelingen (RMA) og Analyse- og utviklingsavdelingen (AUA) har et felles ansvar for å sikre tilbakebetaling av returstøtte.

4.1 Asylavdelingen

ASA skal informere RMA når avdelingen mottar asylsøknad fra en person som tidligere har returnert til et land/område hvor Norge har eller har hatt et reintegreringsprogram og utbetaler returstøtte. ASA skal be om en redegjørelse fra vedkommende og vurdere om returstøtten skal kreves tilbake. En person som har flyktet fra overgrep i hjemlandet på nytt, kan søke om å få slippe å betale tilbake returstøtten ved gjeninnvandring til Norge, jfr. RS 2004-035: Individuell støtte ved tilbakevending til hjemlandet.

4.2 Region- og mottaksavdelingen

RMA skal holde ASA oppdatert på hvilke land/områder hvor Norge har reintegreringsprogrammer og utbetaler returstøtte.

RMA ved Returenheten skal beregne hva en person skal betale tilbake, basert på hvor lenge personen har vært ute av Norge og hvor mye som ble utbetalt i støtte[3]. Beløpet for utbetaling varierer, avhengig av hvilket land personen har returnert til. Returenheten skal også sende ut kravbrev til personen, og RMA sender den nødvendige dokumentasjon til AUA i DUF og per e-post. Når dette er gjort, overføres ansvaret for videre oppfølging til AUA.

4.3 Analyse- og utviklingsavdelingen

AUA ved Budsjett- og økonomienheten (BØE) skal følge opp at tilbakebetaling fra personen som har gjeninnvandret til Norge faktisk skjer. Her følges samme praksis som for innkreving av tilbakebetaling fra tilbakevendte som har gjeninnvandret[4].

Anne Siri Rustad
avdelingsdirektør

Kontakt:
Region- og mottaksavdelingen, returenheten[1] Reglement for økonomistyring i staten § 14.g og Bestemmelser om økonomistyring i staten kapittel 7, punkt 7.3.9 samt Veileder for etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten kapittel 5, punkt 5.7.

[2] RS 2009-042V: Declaration on the obligation of repayment of economic and other reintegration support.

[3] Se RS 2009-042: Krav om tilbakebetaling av returstøtte for personer som gjeninnvandrer til Norge.

[4] Se RS 2004-035: Individuell støtte ved tilbakevending til hjemlandet og TBV-rutiner 22. mars 2002 (F:_RMA/_RMA/TBV_oeb/TBV-rutiner 22032002).

 

Latest changes
  • Endret: IM 2009-018 Rutiner for UDIs oppfølging av gjeninnvandring og tilbakebetaling av returstøtte (10/7/2014)

    Internmeldingen er oppdatert som følge av enkelte språklige og organisatoriske endringer.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo