To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk

Red.anm.: Retningslinjen vil bli revidert på bakgrunn av Lov om endringer i utlendingsloven mv. (utvisning på grunnlag av eksklusjon fra flyktningstatus mv.). (10. desember 2018)

UDI internal practices

IM 2010-007
Document-ID : IM 2010-007
Case-ID : 15/07796-4 (15/07796-7)
Last modified : 21.06.2018
Documentdate : 01.01.2010
Receiver :

Oppholdsavdelingen
Asylavdelingen

Utvisningssaker - ansvarsdeling mellom Oppholdsavdelingen og Asylavdelingen


1. Innledning

2. Forberedelse av utvisningssak i ASA

2.1 Opprettelse av utvisningssak

2.1.1 Behandling av søknad om beskyttelse

2.1.2 Tilbakekall av oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 63

2.2 Særlige rutiner for utvisningssaker som behandles i tilknytning til 48-timerssaker

2.3 Særlige rutiner for utvisningssaker i tilknytning til Dublin-prosedyren

2.4 Saker der det søkes om beskyttelse i forbindelse med pågripelse for straffbare forhold eller brudd på utlendingsloven

3. Rutiner for vurdering etter utlendingsloven § 73 og saker om tilbakekall av status som flyktning

3.1. Forberedelse av saken i OFEU

3.2 OFEU sender § 73-bestilling til ASA

3.3. ASA vurderer § 73

3.4 ASA sender § 73-vurderingen til OFEU

4. Rutiner for tilbakekall av oppholdstillatelser etter utlendingsloven § 63 i ASA

4.1 Forberedelse av saken i OFEU

4.2 OFEU sender tilbakekallsbestilling til ASA

4.3. Behandling av saken i ASA

4.4 ASA sender saken til OFEU

5. Ansvarsdeling i fornyelsessaker

5.1 Søknad om fornyelse er fremmet etter fristen eller utvisningsgrunnlaget er straffbare forhold

5.2 Søknad om fornyelse fremmet innen fristen og utvisningsgrunnlaget er brudd på utlendingsloven

1. Innledning

Internmeldingen gir retningslinjer for ansvarsdelingen mellom Oppholdsavdelingen (OPA) ved område for EØS- og utvisningssaker (OFEU) og Asylavdelingen (ASA) i utvisningssaker.

Internmeldingen inneholder rutiner for forberedelse av utvisningssak i ASA, samt vurderingen av utlendingsloven § 73, tilbakekall av status som flyktning etter utlendingsloven § 37, tilbakekall av tillatelse gitt etter søknad om beskyttelse etter utlendingsloven § 63 og fornyelse av oppholdstillatelse gitt av ASA i tilknytning til utvisningssak.

De materielle reglene for utvisning er omtalt i RS-2010-024 «Utvisning etter utlendingsloven §§ 66, 67 og 68 – brudd på utlendingsloven og/eller straffbare forhold».

OFEU har ansvar for å behandle utvisningssaker.

ASA har ansvar for å vurdere utlendingsloven § 73 og tilbakekall etter utlendingsloven § 63 og § 37 av tillatelser gitt etter søknad om beskyttelse. For nærmere retningslinjer om saksgangen i saker om tilbakekall vises det til IM 2017-003 UDIs oppgaver i tilbakekallssaker.

2. Forberedelse av utvisningssak i ASA

Rutinene nedenfor beskriver ASAs ansvar ved opprettelse av utvisningssak samt fremgangsmåten ved overføring av saker fra ASA til OFEU.

2.1 Opprettelse av utvisningssak

2.1.1 Behandling av søknad om beskyttelse

Dersom det foreligger utvisningsgrunnlag som ASA avdekker i forbindelse med behandling av søknad om beskyttelse, skal ASA opprette utvisningssak og sende ut forhåndsvarsel om utvisning.

ASA sender forhåndsvarsel om utvisning til advokaten som representer utlendingen i saken om beskyttelse sammen med vedtak om avslag på søknad om beskyttelse.

Når ASA har tatt stilling til klage og utsatt iverksettelse i saken om beskyttelse, sendes utvisningssaken til OFEU for behandling.

2.1.2 Tilbakekall av oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 63

Ved forhåndsvarsel om tilbakekall av en oppholdstillatelse skal saksbehandler i ASA samtidig sende forhåndsvarsel om utvisning. Etter at saken om tilbakekall er avsluttet i ASA, sendes saken til OFEU for utvisningsvurdering.

Dersom det er aktuelt å innvilge en ny tillatelse på et annet grunnlag, må saken sendes til OFEU for utvisningsvurdering før en ny tillatelse innvilges. Dette gjelder ikke dersom utlendingen er vernet i medhold av § 73.

2.2 Særlige rutiner for utvisningssaker som behandles i tilknytning til 48-timerssaker

ASA sender forhåndsvarsel om utvisning til advokaten som representerer utlendingen i saken om beskyttelse sammen med vedtak om avslag på søknad om beskyttelse. Frist for å komme med tilsvar i utvisningssaken settes til 3 timer. Klokkeslettet for når advokaten er underrettet må registreres i merknadsfeltet til utvisningssaken i DUF.

ASA overfører utvisningssaken til OFEU ved å flytte arbeidsprosessen til «OFEU-48 timer» og sende e-post til _Hastevakt@udi.no med orientering om at saken er overført.

Dersom ASA gir utsatt iverksettelse i saken om beskyttelse og denne saken tas ut av 48-timerssporet, skal ASA sende e-post til hastevakten og orientere om dette. Utvisningssaken skal da behandles på ordinær måte.

2.3 Særlige rutiner for utvisningssaker i tilknytning til Dublin-prosedyren

ASA sender forhåndsvarsel om utvisning til advokaten som representer utlendingen i saken om beskyttelse sammen med vedtak om avslag på søknad om beskyttelse. Frist for å komme med tilsvar i utvisningssaken settes til 48 timer. Klokkeslettet for når advokaten er underrettet må registreres i merknadsfeltet til utvisningssaken i DUF. ASA overfører så utvisningssaken til OFEU ved å flytte arbeidsprosessen til «OFEU-DUB».

2.4 Saker der det søkes om beskyttelse i forbindelse med pågripelse for straffbare forhold eller brudd på utlendingsloven

Dersom en utlending søker om beskyttelse i forbindelse med pågripelse for straffbare forhold eller brudd på utlendingsloven, behandler ASA søknaden om beskyttelse først. Når det er tatt stilling til utsatt iverksettelse i saken om beskyttelse, sender ASA en forvaltningsintern melding til OFEU med informasjon om at utvisningssaken er klar til behandling.

3. Rutiner for vurdering etter utlendingsloven § 73 og saker om tilbakekall av status som flyktning

Red.anm.: OFEU kan foreta § 73-vurderinger i utvisningssaker. Ordningen er nærmere beskrevet i IM 2010-007V1 Rutiner ved vurdering av § 73 i OFEU, som går foran tekst markert i gult (21.06.2018).

3.1. Forberedelse av saken i OFEU

Når OFEU har behov for en § 73 vurdering i en utvisningssak, skal saken sendes til ASA for vurdering. OFEU foretar en forholdsmessighetsvurdering, før saken sendes til ansvarlig landenhet i ASA.

I saker hvor utlendingen er anerkjent som flyktning etter utlendingsloven § 28 skal OFEU sende saken til ASA for vurdering av tilbakekall av status som flyktning. ASA skal forhåndsvarsle om tilbakekall av status som flyktning dersom det er grunnlag for det.

3.2 OFEU sender § 73-bestilling til ASA

Når OFEU sender en sak for vurdering, sender OFEU en korrespondanse til ansvarlig landenhet i ASA med en § 73-bestilling med et eget nick. Arbeidsprosessen som da genereres merkes med ”Anmodning om § 73 vurdering”. I saker der utlendingen har oppholdstillatelse etter § 28 og det er behov for tilbakekall av status som flyktning, sender ASA saken videre til enheten for tilbakekall i ASA hvis utlendingen ikke lenger er vernet etter § 73.

I merknadsfeltet i DUF registreres «Anmodning om § 73 vurdering».

Når arbeidsprosessen sendes fra OFEU til ASA, skal alle dokumentene i saken være tilgjengelige i DUF dersom det er en e-sak. Eventuelle følgesaker og saksdokumenter i OFEU skal sendes sammen med saken. ASA må selv innhente arkiverte saksdokumenter, dokumenter hos politiet og familiemedlemmenes mappe dersom det er nødvendig.

3.3. ASA vurderer § 73

ASA foretar vurderingen og returnerer saken til OFEU innen 4 uker etter at de mottok saken, med mindre status som flyktning også vurderes tilbakekalt. I saker som haster kan OFEU sette en kortere frist i oversendelsen. Dersom OFEU har behov for en særlig rask vurdering kan OFEU ta direkte kontakt med ASA for å sørge for at ASA fanger opp saken.

Dersom ASA ikke har mulighet til å foreta en vurdering innen fristen skal det gis beskjed om dette så snart som mulig. ASA skal registrere både tidsangivelse for når vurderingen ferdigstilles og årsak i merknadsfeltet i DUF.

ASA skal om nødvendig foreta tilleggsintervju eller kontakt med politiet eller utenriksstasjonen for verifisering av dokumenter mv.

I vurderingen må det alltid fremgå klart hvorvidt utlendingen er vernet mot utsendelse etter utlendingsloven § 73 og/eller om vilkårene for å tilbakekalle status som flyktning er oppfylt. Dersom det foreligger andre relevante forhold i saken, skal dette fremgå avslutningsvis i vurderingen.

Dersom vilkårene for å tilbakekalle status som flyktning er til stede skal ASA fatte vedtak om tilbakekall etter utlendingsloven § 37 før saken sendes tilbake til OFEU for videre behandling av utvisningssaken.

3.4 ASA sender § 73-vurderingen til OFEU

Når ASA har foretatt vurderingen, sender ASA en korrespondanse til OFEU med en § 73-vurdering. Arbeidsprosessen som da generes merkes med ”Konklusjon om § 73 vurdering” eller ”Tilbakekall av status som flyktning”.

I merknadsfeltet i DUF registreres ”Konklusjon om § 73 vurdering” eller ”Tilbakekall av status som flyktning”.

4. Rutiner for tilbakekall av oppholdstillatelser etter utlendingsloven § 63 i ASA

4.1 Forberedelse av saken i OFEU

Dersom OFEU i forbindelse med opprettelse av en utvisningssak ser at det er behov for å fatte vedtak om tilbakekall av oppholdstillatelse gitt av ASA, skal saken sendes til ASA for tilbakekall.

4.2 OFEU sender tilbakekallsbestilling til ASA

Når OFEU skal sende en sak til ASA for tilbakekall, oppretter OFEU sak om tilbakekall og sender en korrespondanse til «Asyl - tilbakekall». Arbeidsprosessen merkes med ”Vurdering av tilbakekall etter utl § 63”.

I merknadsfeltet i DUF registreres ”Vurdering av tilbakekall av oppholdstillatelse etter utl § 63”.

Når arbeidsprosessen sendes fra OFEU til ASA, skal alle dokumentene i saken være tilgjengelige i DUF dersom det er en e-sak. Eventuelle følgesaker og saksdokumenter i OFEU skal sendes sammen med saken. ASA må selv innhente arkiverte saksdokumenter, dokumenter hos politiet og familiemedlemmenes mappe dersom det er nødvendig.

4.3. Behandling av saken i ASA

Når ASA har mottatt en sak for tilbakekall, skal ASA behandle saken og oversende den til OFEU innen rimelig tid. ASA skal registrere både tidsangivelse for når saken kan ferdigbehandles og årsak i merknadsfeltet i DUF.

Dersom det er nødvendig med tilleggsintervju eller kontakt med politiet eller utenriksstasjonen for verifisering av dokumenter mv, forestår ASA dette.

Dersom vilkårene for å tilbakekalle oppholdstillatelsen er til stede skal ASA fatte vedtak om tilbakekall etter utlendingsloven § 63 før saken sendes tilbake til OFEU for videre behandling av utvisningssaken.

4.4 ASA sender saken til OFEU

Når ASA har ferdigbehandlet saken, sender ASA en forvaltningsintern melding til OFEU med informasjon om at saken er ferdig behandlet.

I merknadsfeltet i DUF registreres ”Tilbakekall av oppholdstillatelse etter utl § 63”.

5. Ansvarsdeling i fornyelsessaker

I det følgende redegjøres for hvem som har ansvar for å behandle søknad om fornyelse av midlertidige oppholdstillatelser gitt av ASA jf. utlendingsloven § 61, når det er opprettet en utvisningssak.

Det følger av utlendingsloven § 66 at for å utvise en utlending for brudd på utlendingsloven er det et vilkår at utlendingen ikke har oppholdstillatelse i Norge. Dersom en utlending har søkt om fornyelse innen utløpet av fristen i utlendingsloven § 61 så har utlendingen rett til opphold på samme vilkår inntil søknaden om fornyelse er behandlet. Utlendingen kan derfor ikke utvises for brudd på utlendingsloven før søknaden om fornyelse er avslått.

Dersom utvisningsgrunnlaget er straffbare forhold kan en utlending med både midlertidig og permanent oppholdstillatelse utvises, jf. utlendingsloven §§ 67 og 68.

5.1 Søknad om fornyelse er fremmet etter fristen eller utvisningsgrunnlaget er straffbare forhold

OFEU har ansvar for å behandle søknad om fornyelse i alle saker hvor utlendingen har søkt om fornyelse og utlendingen utvises på bakgrunn av straffbare forhold.

OFEU har videre ansvar for å behandle søknad om fornyelse i saker hvor utlendingen har søkt om fornyelse etter utløpet av fristen i utlendingsloven § 61 og grunnlaget for utvisning er brudd på utlendingsloven. Hvis søkerens ulovlige opphold og/eller arbeid er av kortere varighet enn 6 måneder og dette er det eneste grunnlaget for utvisning, så skal saken ikke sendes til OFEU for vurdering av utvisning.

OFEU avslår søknaden om fornyelse med hjemmel i utlendingsloven § 59, etter å ha fattet vedtak om utvisning. Det er en forutsetning at utlendingen ikke fyller vilkårene for beskyttelse etter utlendingsloven § 28 jf. § 59 annet ledd.

Dersom utlendingen ikke utvises har ASA ansvar for å behandle søknaden om fornyelse.

5.2 Søknad om fornyelse fremmet innen fristen og utvisningsgrunnlaget er brudd på utlendingsloven

ASA har ansvar for å behandle søknad om fornyelse i saker hvor utlendingen har søkt om fornyelse innen fristen i utlendingsloven § 61 og grunnlaget for utvisning er brudd på utlendingsloven.

Dersom vilkårene for fornyelse ikke er oppfylt avslår ASA saken og oppretter utvisningssak og sender ut forhåndsvarsel om utvisning sammen med avslaget jf. pkt. 2.1.1.

Dersom vilkårene for fornyelse ikke er oppfylt, men ASA mener det er grunnlag for å innvilge en tillatelse etter utlendingsloven § 38 skal saken sendes til OFEU for vurdering av utvisning før det innvilges tillatelse.

 

Karl Erik Sjøholt
avdelingsdirektør
Oppholdsavdelingen

Hanne M. Jendal
avdelingsdirektør
Asylavdelingen

Latest changes
 • Endret: IM 2010-007 Utvisningssaker - ansvarsdeling mellom Oppholdsavdelingen og Asylavdelingen (6/21/2018)

  Internmeldingens punkt 3. Rutiner for vurdering etter utlendingsloven § 73 og saker om tilbakekall av status som flyktning er markert i gult da det er besluttet at OFEU fremover kan foreta § 73-vurderinger i slike saker. ASA har fortsatt fagansvaret, og vil bistå i saker der resultatet ikke er klart. Ordningen er nærmere beskrevet i nytt vedlegg 1 til internmeldingen, og skal evalueres etter 6 måneder.

 • Endret: IM 2010-007 Utvisningssaker - ansvarsdeling mellom Oppholdsavdelingen og Asylavdelingen (5/24/2017)

  Oppholdsavdelingen (OPA) og Asylavdelingen (ASA) har revidert retningslinjene for samarbeidet mellom avdelingene når det gjelder saksforberedelse av utvisningssaker, vurderingen av utlendingsloven § 73, saker om tilbakekall av status som flyktning etter utlendingsloven § 37, saker om tilbakekall av oppholdstillatelser gitt etter søknad om beskyttelse etter utlendingsloven § 63 og fornyelse av oppholdstillatelser gitt av ASA.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo