To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk

UDI internal practices

IM 2012-010
Document-ID : IM 2012-010
Case-ID : 09/5318-32 (17/02805-3)
Last modified : 13.07.2017
Documentdate : 16.02.2012
Receiver :

Region- og mottaksavdelingen

Mandat for faglig og koordinerende oppgaver vedrørende tilrettelagte avdelinger i asylmottak

1. Innledning

Dette mandatet definerer og avgrenser de oppgaver og det ansvar som Regionkontor Vest (RKV) har i tilknytning til koordinering av Region – og mottaksavdelingens (RMA) arbeid med tilrettelagte avdelinger (TA) i ordinære mottak.

Vi viser også til RS 2010-196 Krav til oppfølging av beboere på tilrettelagt avdeling, og til IM 2011-020 Rutiner for bruk av plasser i tilrettelagte avdelinger.

Mandatet skal vurderes og eventuelt revideres ved Utlendingsdirektoratets årlige virksomhetsplanlegging.

2. Koordinering

RKV skal sikre at bruken av plasser på tilrettelagt avdeling er i tråd med IM 2011-020 Rutiner for bruk av plasser i tilrettelagte avdelinger. Alle regionkontor skal ha en koordinerende saksbehandler for saker som gjelder tilrettelagt avdeling. For å sikre god kontinuitet i arbeidet skal det også ved alle regionkontor være en stedfortreder for koordinerende saksbehandler.

3. Fagutvikling

RKV skal sikre faglig utvikling gjennom å:

 • utvikle aktuelle styringsdokumenter, og sikre lik praksis mellom regionkontorene i saker vedrørende tilrettelagte avdelinger

 • avholde videokonferanser annen hver måned med regionkontorenes koordinerende saksbehandler

 • arrangere en TA-samling fortrinnsvis hvert år, eller så ofte som avdelingsdirektør bestemmer, der regionkontorenes saksbehandlere, driftsoperatører og mottaksansatte på tilrettelagt avdeling deltar

 • sørge for at TA-samlingene rullerer mellom de ulike regionene, og inneholder besøk på enten en tilrettelagt avdeling eller hos annen relevant instans

 • initiere og gi innspill til avdelingsledelsen og berørte enheter om aktuelle problemstillinger

 • lede og følge opp eventuelle prosjekter, herunder høringer knyttet til tilrettelagt avdeling

 • gi innspill på eventuelle behov for kompetansehevende tiltak rettet mot mottaksansatte i tilrettelagt avdeling i forbindelse med UDIs virksomhetsplanlegging, jf. IM 2011-001  Mandat for faglig og koordinerende oppgaver vedrørende RMAs kompetansehevende tiltak

 

Christine Wilberg
avdelingsdirektør

Kontakt:
Regionkontor Vest

Latest changes
 • Endret: IM 2012-010 Mandat for faglig og koordinerende oppgaver vedrørende tilrettelagte avdelinger i asylmottak (7/13/2017)

  Internmeldingen har fått ny tittel i tråd med gjeldende begrepsbruk. Statlige mottak er erstattet med asylmottak.

 • Endret: IM 2012-010 Mandat for faglig og koordinerende oppgaver vedrørende tilrettelagte avdelinger i statlige mottak (5/11/2017)

  Internmeldingen er oppdatert med noe endret begrepsbruk og retting av skrivefeil.

 • Endret: IM 2012-010 Mandat for faglig og koordinerende oppgaver vedrørende tilrettelagte avdelinger i statlige mottak (6/17/2014)

  Internmeldingen gjelder for RMA og er endret fordi avdelingen fra og med 17. juni 2014 endrer navn fra forsterkede avdelinger til tilrettelagte avdelinger. Det er også gjort noen andre endringer i punkt 3.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo