To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

UDI internal practices

IM 2013-008
Document-ID : IM 2013-008
Case-ID : 2012/002852-6
Documentdate : 08.05.2013
Receiver :

Utlendingsdirektoratet

Utstedelse av utlendingspass i forbindelse med retur/tilbakevending til hjemlandet


Det er IOM (International Organization for Migration) som tar imot søknader om retur på vegne av UDI.

Som hovedregel gis det kun anledning til å returnere med program for assistert retur til eget hjemland.  Retur kan unntaksvis også innvilges til annet land hvor utlendingen har gyldig fornybar oppholdstillatelse, og bare såfremt det ikke er i strid med internasjonale eller bilaterale forpliktelser, jf instruks G-02/2016 pkt. 5.2 (datert 11.03.2016).

IOM vil bl.a. være behjelpelig med å skaffe gyldig reisedokument hvis søkeren ikke er i besittelse av et slikt reisedokument.

Søknad om utlendingspass i disse tilfellene avgjøres av Region- og mottaksavdelingen (RMA) i UDI.

Hvis en søker som skal returnere med IOM ikke kan skaffe seg gyldig pass eller annet gyldig reisedokument fra hjemlandet eller annet land, kan UDI utstede utlendingspass, jf utlf. § 12-5 fjerde ledd.
 
Utlendingspasset gis gyldighet for tre måneder fra det tidspunkt det utstedes, jf utlendingsforskriften § 12-6 annet ledd.
 
Utlendingspasset er begrenset til å gjelde en enkeltreise, jf utlendingsforskriften § 12-6 sjette ledd. Det må gjøres anmerkning i utlendingspasset at det ikke skal gi rett til tilbakereise til Norge.

Søkeren må møte personlig hos politiet for å signere passet som politiet deretter skal sende til IOM, Oslo.

Det skal ikke kreves gebyr for utstedelse av utlendingspasset, utlf. § 17-11 fjerde ledd.

 

Kontakt: Asylavdelingen, fagstab

Latest changes
  • New: IM 2013-008 Utstedelse av utlendingspass i forbindelse med frivillig retur/tilbakevending til hjemlandet. (5/8/2013)

    New internal practice about conditions for issuing an immigrant’s passport for person in voluntary assisted return program, and who is unable to obtain a passport or other travel document from his/her country of origin or another country.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo