To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk

UDI internal practices

IM 2013-015
Document-ID : IM 2013-015
Case-ID : 15/08195
Documentdate : 28.09.2015
Receiver :

Asylavdelingen

Organisering av arbeidet med landspesifikk praksis i Asylavdelingen

 

1. Innledning

2. Landpraksisnotater

2.1. Landpraksisnotatenes form

2.2. Opplysninger som kan unntas fra offentlighet

2.3. Nye landpraksisnotater

2.3.1. Oppstart

2.3.2. Utforming av praksisnotatet

2.3.3. Høring

2.3.4. Linjebehandling

2.3.5. Publisering

2.4. Oppdateringer ved faktiske eller normative endringer

2.4.1. Oppstart

2.4.2. Høring

2.4.3. Linjebehandling

2.4.4. Publisering

2.4.5. Frist

2.4.6. Oppdatering av vedlegg

2.5. Praksis som ikke lenger gjelder

2.5.1. Oppstart

2.5.2. Høring

2.5.3. Linjebehandling

2.5.4. Avpublisering

2.5.5. Redaksjonell anmerkning

2.5.6. Frist

3. Praksisforeleggelser og orienteringer

4. Rapportering av praksis i strid med UNHCRs anbefalinger

1. Innledning

Landspesifikk praksis i asylsaker etableres ved avgjørelser av et visst antall like saker, ved linjebehandling i Asylavdelingen (ASA) eller ved instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD).

Landspesifikk praksis skal publiseres i regelverksportalen (RVP) innen tre uker etter praksisetableringen.

Landpraksisgruppa i ASA har ansvar for å sikre at gjeldende landspesifikk praksis til enhver tid er nedtegnet og publisert på RVP, se vedlagt mandat for Landpraksisgruppa. Landpraksisgruppa har fremdriftsansvaret for utarbeidelsen og oppdateringen av landpraksisnotatene, og for praksisforeleggelser, orienteringer og rapporteringer.

2. Landpraksisnotater

ASAs landpraksisnotater skal gi en dekkende og tydelig beskrivelse av etablert praksis som er spesifikk for det enkelte land. Notatenes omfang vil variere med størrelsen på porteføljen og i hvilken grad det er etablert fast praksis. Det skal ikke skrives praksisnotat for porteføljer der det er så få saker at det ikke kan sies å være etablert noen fast praksis.

Landpraksisnotatenes innhold skal gjenspeile praksis som fremgår av eventuelle landspesifikke nick i Datasystemet for utlendings- og flyktningsaker (DUF) og enkeltvedtak publisert på RVP.

Landpraksisnotatene skal i første rekke være et godt verktøy for saksbehandlerne i ASA. Samtidig skal praksisnotatene gi informasjon om Utlendingsdirektoratets (UDI) praksis til asylsøkere, advokater og andre aktører.

2.1. Landpraksisnotatenes form

Mal for landpraksisnotater skal benyttes, se IM 2013-015V2 Mal for skriving av landpraksisnotater. Malen kan tilpasses dersom det er hensiktsmessig. Praksisnotatene skal inneholde lenker til relevante bestemmelser og retningslinjer. Innholdet i regelverk og retningslinjer gjengis kun i den grad det er nyttig ut fra saksbehandlernes behov. Landinformasjon skal kun tas med i den grad det er nyttig for å belyse og begrunne praksis. Landinformasjonen som fremgår av notatene skal være kvalitetssikret av Landinfo. Se vedlegg for ytterligere veiledning.

2.2. Opplysninger som kan unntas fra offentlighet

Et praksisnotat er i utgangspunktet et offentlig dokument, se RS 2016-006. UDI har adgang til å unnta opplysninger fra offentlighet dersom det er påkrevd av kontrollhensyn, jf. offentleglova § 24 første ledd. Detaljerte sammenstillinger av momenter som tillegges vekt i troverdighets- og risikovurderinger og som ikke kan kontrolleres på annen måte enn ved søkeres forklaring, kan unntas fra offentlighet etter denne bestemmelsen. Tilsvarende kan konkrete opplysninger om hvilke profiler som vurderes for utelukkelse eller varsling unntas offentlighet etter offentleglova § 24 første ledd.

Videre kan UDI unnta opplysninger fra offentlighet, dersom det er påkrevd av hensyn til Norges utenrikspolitiske hensyn, jf. offentleglova § 20. Før landpraksisnotatene offentliggjøres på UDIregelverk skal Regelverksenheten (RVE) innhente anbefaling om unntak etter denne bestemmelsen fra Utenriksdepartementet.

2.3. Nye landpraksisnotater

2.3.1. Oppstart

Dersom det er etablert landspesifikk praksis, skal lederen i enheten med fagansvaret for det aktuelle landet ta initiativ til nytt landpraksisnotat.

Enhetslederen sender e-post til Landpraksisgruppa (ASA_landpraksisgruppe) med kopi til områdelederen og fagsjefen. Ved oppstart av arbeidet avtaler Landpraksisgruppa og vedtaksenheten en hensiktsmessig samarbeidsform og setter en fremdriftsplan. Barnefaglig enhet (BFE) skal inviteres til oppstartsmøte.

2.3.2. Utforming av praksisnotatet

Enheten med fagansvar for det aktuelle landet, skal skrive ned (eventueltorientere om) etablert praksis og relevant landkunnskap, mens Landpraksisgruppa har det overordnede ansvaret for den skriftlige utformingen og kvaliteten på det rettslige innholdet.

2.3.3. Høring

Rutiner for høring følger av IM 2010-28V3.

Landpraksisgruppa skal sende utkastet på høring til:

 • BFE, F1 og eventuelle bistandsenheter
 • Analyse- og utviklingsavdelingen (AUA)
 • Oppholdsavdelingen (OPA)
  • OPA skal høres om praksis hvor OPA gjør tilsvarende vurderinger innenfor sin saksportefølje, som praksis for å vurdere identitet eller reisedokument. Ved tvil kan OPAs fagsjef kontaktes
 • Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo)
  • Landinfo skal høres om landinformasjon som fremgår av praksisnotatet. Landinfo er eksterne, og utkastet sendes derfor til Landinfo som et utgående dokument i UdiSak.

Innarbeiding av høringsinnspill skal skje i nært samarbeid mellom Landpraksisgruppa og aktuell enhet.

2.3.4. Linjebehandling

Landpraksisgruppa skal påse at innholdet er forankret hos enhetsleder og områdeleder. Landpraksisgruppa sender deretter det endelige utkastet til linjebehandling. Praksisnotatet godkjennes av fagsjefen eller avdelingsdirektøren, se IM 2018-009V3.

2.3.5. Publisering

Landpraksisgruppa følger rutinen for bestilling av nye retningslinjer, se IM 2018-009.

2.4. Oppdateringer ved faktiske eller normative endringer

Ofte vil faktiske endringer (ny landinformasjon eller nye anførsler) eller normative endringer (nye rettskilder) medføre at ASA må oppdatere landpraksisnotatene.

2.4.1. Oppstart

Når praksis har blitt etablert, justert eller endret, eller ved endringer i landinformasjonen gjengitt i praksisnotatet, skal enhetslederen med fagansvar for det aktuelle landet sende e-post til Landpraksisgruppa med kopi til områdelederen og fagsjefen. Forslag til endring utformes i nært samarbeid mellom enheten og Landpraksisgruppa.

Når det er nye rettskilder (for eksempel instruks fra departementet, høyesterettsdom, stornemndvedtak eller anbefaling fra UNHCR) av betydning for praksis, skal Landpraksisgruppa ta initiativ til å oppdatere landpraksisnotatene.

2.4.2. Høring

Rutine for høring følger av IM 2010-28V3.

Dersom Landpraksisgruppa vurderer at høring åpenbart er unødvendig jf. IM 2019-001 Behandling av høringssaker i Utlendingsdirektoratet punkt 3.1.1, skal dette fremgå av bestillingsskjemaet til RVE med en kort begrunnelse.

Ordinær høringsfrist er tre uker, men det kan settes kort høringsfrist dersom saken er ukomplisert eller haster, jf. IM 2018-009 punkt 4.7.

Hvem skal høres:

 • Utkast til endring skal alltid sendes til BFE, frist for tilbakemelding kan settes til en dag. Det kan også være aktuelt å sende utkastet til eventuelle bistandsenheter eller F1.
 • Utkast til endring skal som hovedregel også sendes til AUA, jf.  IM 2018-009. Unntak kan gjøres dersom det er åpenbart unødvendig, for eksempel hvis det kun gjelder mindre justeringer, jf. IM 2019-001. Skriv i så fall kort begrunnelse i bestillingsskjemaet til RVE.
 • Ved endringer som gjelder ny landinformasjon skal Landinfo normalt høres.
 • Ved endringer som gjelder identitetsvurderinger eller reisedokument skal OPA høres.

Innarbeiding av eventuelle høringsinnspill skal skje i nært samarbeid mellom Landpraksisgruppa og aktuell enhet.

2.4.3. Linjebehandling

Landpraksisgruppa skal påse at endringen er forankret hos enhetsleder og områdeleder. Landpraksisgruppa sender utkast til endring til linjebehandling. Praksisnotatet godkjennes av fagsjefen eller avdelingsdirektøren, se IM 2018-009V3.

Dersom det kun er gjort ikke-materielle endringer er det ikke påkrevet at endringen godkjennes av fagsjef eller avdelingsdirektør, jf.  IM 2018-009V3.

2.4.4. Publisering

Landpraksisgruppa skal følge rutinen for endring av retningslinjer, jf. IM 2018-009.

2.4.5. Frist

Landpraksisgruppa skal påse at landpraksisnotatene er oppdatert innen tre uker etter mottatt e-post fra aktuell enhet, eller tre uker etter ny rettskilde er publisert i RVP.

2.4.6. Oppdatering av vedlegg

Dersom det kun er et vedlegg som skal oppdateres har Landpraksisgruppa myndighet til å bestille endring eller oppheving av vedlegg i RVP, jf. IM 2018-009V3. Vedlegg skal som hovedregel ikke sendes på høring, jf. IM 2018-009 punkt 4.7.

2.5. Praksis som ikke lenger gjelder

2.5.1. Oppstart

Når praksis som er beskrevet i et landpraksisnotat ikke lenger er gjeldende, skal praksisnotatet, eller de delene som ikke lenger er gjeldende, oppheves.

Lederen i enheten med fagansvar for det aktuelle landet, skal sende e-post til Landpraksisgruppa med kopi til områdeleder og fagsjef, dersom praksis som er publisert i RVP ikke lenger er gjeldende.

2.5.2. Høring

AUA skal høres i forkant av at praksisnotatet oppheves, jf.  IM 2018-009. Landpraksisgruppa kan sette kort høringsfrist dersom saken er ukomplisert eller haster, jf. IM 2018-009. Rutine for høring følger av IM 2010-28V3.

2.5.3. Linjebehandling

Landpraksisgruppa sender forslag om opphevelse til linjebehandling. Praksisnotatet godkjennes av fagsjefen eller avdelingsdirektøren, se IM 2018-009V3.

2.5.4. Avpublisering

For avpublisering av hele praksisnotatet, skal Landpraksisgruppa følge rutinen for opphevelse av utdaterte retningslinjer, se IM 2018-009. Dersom bare deler av praksisnotatet skal avpubliseres, skal Landpraksisgruppa følge rutinen for endring av retningslinjer, se IM 2018-009.

2.5.5. Redaksjonell anmerkning

I noen tilfeller kan det være tilstrekkelig å skrive en redaksjonell anmerkning i påvente av oppdatering. En slik anmerkning bør bare anvendes dersom ny praksis vil bli etablert innen kort tid, og skal ikke stå i RVP i mer enn seks måneder. Landpraksisgruppa sender kort notat til RVE i UdiSak, der vi foreslår anmerkning og angir når praksisnotatet vil kunne oppdateres.

2.5.6. Frist

Landpraksisgruppa skal påse at praksis som ikke lenger er gjeldende, blir avpublisert i RVP innen en uke etter at Landpraksisgruppa mottar e-post fra enheten.

3. Praksisforeleggelser og orienteringer

Før ASA kan iverksette ny praksis, må vi vurdere om UDI har plikt til å forelegge spørsmål eller orientere Justis- og beredskapsdepartementet om praksisendringen, jf. GI-023/2010 og IM 2011-008.

Ved behov kan enhetslederen sende e-post til Landpraksisgruppa med kopi til områdelederen og fagsjefen, med spørsmål om en praksisendring omfattes av foreleggelsesplikten.

Landpraksisgruppa har det koordinerende ansvaret for å utarbeide utkast til praksisforeleggelser eller orienteringer.

Det er spesielle formkrav og malen for oversendelse skal benyttes, se vedlegg til IM 2011-008.

4. Rapportering av praksis i strid med UNHCRs anbefalinger

Når UNHCR utgir nye landspesifikke anbefalinger eller ASA etablerer ny praksis, skal vi vurdere om praksis er i strid med UNHCRs anbefalinger og om vi har rapporteringsplikt, jf. G 01/2010.

Landpraksisgruppa skal først undersøke med aktuell enhet om praksis er i strid med anbefalingene. Dersom praksis er i strid med UNHCRs anbefalinger skal Landpraksisgruppa skrive utkast til rapportering.

Dersom anbefalingene gjelder et land der det er utarbeidet landpraksisnotat, skal Landpraksisgruppa ta initiativ til å oppdatere praksisnotatet, jf. punkt 2.5, slik at det fremgår hva som er UNHCRs anbefalinger og hvorvidt ASAs praksis er i tråd med anbefalingene.

 

Dag Bærvahr
Fagsjef

Kontakt: Asylavdelingens fagstab

 

Latest changes
 • Endret: IM 2013-015 Organisering av arbeidet med landspesifikk praksis i Asylavdelingen (8/6/2018)

  Internmeldingen er oppdatert med henvisninger til ny IM 2018-009 som erstattet opphevet IM 2016-005.

 • Endret: IM 2013-015 Organisering av arbeidet med landspesifikk praksis i Asylavdelingen (9/28/2015)

  Høringsrutinene er oppdatert. Blant annet skal Oppholdsavdelingen høres dersom landpraksisnotater beskriver praksis for identitetsvurderinger og reisedokument.

 • Endret: IM 2013-015 Organisering av arbeidet med landspesifikk praksis i Asylavdelingen (1/15/2015)

  Asylavdelingens intermelding er oppdatert med tydeliggjøring av hvordan Barnefaglig enhet skal involveres i arbeidet med landpraksisnotater. Praksisnotatmalen som ligger som vedlegg 2 er videreutviklet i form og innhold. Asylavdelingen har også utarbeidet en ny veiledning for skriving av landpraksisnotater som ligger som vedlegg 3.

 • Ny: IM 2013-015 Organisering av arbeidet med landspesifikk praksis i Asylavdelingen (12/3/2013)

  Internmeldingen gir retningslinjer for Asylavdelingens arbeid med å nedtegne og publisere landspesifikk praksis i asylsaker.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo