To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk

UDI internal practices

IM 2014-001
Document-ID : IM 2014-001
Case-ID : 13/1859-9
Last modified : 01.06.2015
Documentdate : 01.01.2014
Receiver :

Asylavdelingen
Oppholdsavdelingen

Retningslinjer for publisering av enkeltvedtak i RVP

1. Enkeltvedtak som rettskilde

Det følger av alminnelig rettskildelære at det bør utvises varsomhet ved bruk av forvaltningspraksis som rettskilde. Dette gjelder særlig for enkeltvedtak som i utgangspunktet har liten rettskildemessig betydning. Endring av praksis skal komme til uttrykk gjennom rundskriv, internmelding eller praksisnotat, og ikke ved publiserte enkeltvedtak. Det er derfor et vilkår for publisering at vedtaket er i tråd med praksis.

Formålet med å publisere vedtak er å sikre lik praksis i like saker ved å tilgjengeliggjøre enkeltvedtak på tvers av enheter, områder og avdelinger. Publiserte vedtak bidrar også til større nedtegning av lederforankret praksis.

Enkeltvedtakene er kun tilgjengelige for UDIs ansatte på Regelverksportalen (RVP).

2. Utvelgelse av vedtak

Det er opp til fagavdelingene å vurdere behovet for publisering av enkeltvedtak i tråd med retningslinjene i denne internmeldingen. Som utgangspunkt skal kun enkeltvedtak som kan ha betydning for mer enn én enhet publiseres. Alle enheter har imidlertid ansvar for å vurdere om vedtaket kan være interessant for andre enheter, selv om de ikke behandler samme landportefølje eller sakstype. Dette kan eksempelvis være vedtak som er interessante innenfor temaene identitet, helse, menneskehandel, kjønnslemlestelse eller barnefaglige vurderinger. Saker av prinsipiell art og saker som har vært linjebehandlet bør også særlig vurderes for publisering.

I Asylavdelingen er det fagstaben som har ansvaret for å sikre at enkeltvedtak som illustrerer praksis blir publisert. I Oppholdsavdelingen er det områdefagkoordinator for det fagområdet vedtaket hører inn under. Det er imidlertid også enhetenes ansvar å identifisere vedtak som kan publiseres.

Der flere enheter behandler samme portefølje, er det i utgangspunktet den enheten som har hovedansvaret for porteføljen som identifiserer hvilke vedtak som kan sendes inn. De kan også sende inn vedtak fra enheter som ikke har hovedansvaret.

Enhetene kan publisere vedtak i form av fullstendige enkeltvedtak med eller uten merknader, eller som sammendrag.

3. Praktiske rutiner ved publisering av enkeltvedtak

For fagavdelingene gjelder følgende rutiner ved publisering av enkeltvedtak:

 • Bestillingsskjema for publisering av enkeltvedtak fylles ut, se vedlegg.
 • Enheten som sender inn undersøker hvilke opplysninger som skal anonymiseres i tråd med retningslinjene i punkt 4 nedenfor.
 • Bestillingsskjemaet med vedtaket sendes per e-post til fagstaben/områdefagkoordinator, med kopi til enhetsleder og områdeleder.
 • Fagstaben/områdefagkoordinator sender vedtaket og godkjent bestillingsskjema til rvp@udi.no innen 2 uker etter at de har mottatt det fra enheten. Enhetsleder og områdeleder har også mulighet til å sende vedtaket til publisering.

4. Anonymisering av vedtakene

Regelverksenheten (RVE) foretar følgende anonymisering i alle vedtak:

 • Navn og DUF-nummer tas alltid bort både på søkeren og andre personer som er nevnt i vedtaket. Fødselsdato fjernes dersom det ikke har betydning for sakens vurderinger og utfall.

Innsenderenheten beskriver i bestillingsskjemaet dersom andre opplysninger skal anonymiseres. Utgangspunktet for vurdering av anonymisering er at vi ikke fjerner opplysninger av betydning for sakens vurderinger og utfall:

 • Angivelse av geografiske steder må ses i sammenheng med befolkningen på stedet og antall søkere fra samme region. Dersom søkeren er fra en svært liten by, eller fra et område med svært få søkere, tilsier det at vi bør utvise større varsomhet med å oppgi stedsnavn enn om søkeren er fra en større by eller fra et område med mange søkere.
 • Alder og andre identifiserende opplysninger oppgis ikke mer presist enn nødvendig for å forstå sakens vurderinger og utfall.
 • Jo mer inngripende og sensitive opplysningene er i et vedtak, desto sterkere er kravene til hvilke opplysninger vi vurderer anonymisert/omskrevet.

Listen med momenter er ikke uttømmende, og er kun ment som en veiledning. Graden av anonymisering må vurderes konkret i hver enkelt sak.

Dersom RVE mener at flere opplysninger enn det som er beskrevet i bestillingsskjemaet bør fjernes/omskrives, kontakter de innsender og kommer til enighet.

5. Rutiner for arkivering

Ettersom dokumentene i RVP skal være uttrykk for gjeldende rett, er det viktig at publiserte vedtak som er i strid med praksis eller retningslinjer, eller vedtak som av andre grunner ikke lenger er relevante, arkiveres i arkivet på RVP fortløpende. Fagavdelingene har ansvar for å følge opp sine egne vedtak, og gir beskjed til RVE når et vedtak bør arkiveres.

For å sikre at publiserte vedtak gjennomgås med jevne mellomrom, har vedtak i utgangspunktet en gyldighet på ett år fra publiseringsdato. RVE varsler fagavdelingen i UdiSak 4 uker før utløpstiden. Fagavdelingen tar stilling til om vedtaket da skal arkiveres, eller om det fortsatt skal være publisert. Hvis publiseringen opprettholdes, varsler RVE fagavdelingen årlig.

Når det er gått ett år siden publisering av vedtaket, vil det bli arkivert dersom den aktuelle fagavdelingen ikke gir uttrykkelig beskjed om noe annet.

 

Stephan Mo
avdelingsdirektør

Kontakt: Analyse- og utviklingsavdelingen, Regelverksenheten 

Latest changes
 • Ny: IM 2014-001 Retningslinjer for publisering av enkeltvedtak i RVP (1/1/2014)

  Internmeldingen gir retningslinjer for utvelgelse av vedtak, praktiske rutiner ved publisering, anonymisering og arkivering av enkeltvedtak på RVP.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo