To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk

UDI internal practices

IM 2015-001
Document-ID : IM 2015-001
Case-ID : 11/1066-9
Documentdate : 14.01.2015
Receiver :

Utlendingsdirektoratet

Instruks for returkoordinator i UDI

1. Innledning

Analyse- og utviklingsavdelingen (AUA) har ansvaret for å koordinere UDIs arbeid på returfeltet. Denne instruksen definerer returkoordinatorens ansvar og oppgaver og angir mål og prioriteringer for arbeidet.

2. Generelt om koordinatorrollen

AUAs koordineringsansvar innebærer en faglig og administrativ samordning av sentrale oppgaver og fagområder som flere avdelinger har et ansvar for, for å sikre helhetlige løsninger og god samhandling. Koordinatoren skal ikke overta avdelingenes oppgaver eller fagansvar, men trekkes inn i prosesser hvor prinsipielle spørsmål og praksis skal avklares eller ivaretas. Koordinatoren skal bidra til kvalitetssikring og utvikling av fagområdet. Videre skal koordinatoren foreslå strategier og prioriteringer, ta initiativ til prosesser og være en pådriver i arbeidet med å avklare UDIs posisjon som fagorgan, og slik sikre at ulike avdelinger har lik policy for sammenlignbare problemstillinger og at UDI opptrer enhetlig utad.

3. Returkoordinatorens oppgaver

Hovedmålet for returarbeidet i UDI er at alle uten lovlig opphold i Norge returnerer til hjemlandet på en så god og effektiv måte som mulig. For å lykkes i arbeidet må returperspektivet ivaretas gjennom hele vedtakskjeden. AUA har et overordnet ansvar for å påse at returperspektivet ivaretas i UDI og for koordinering med andre etater på overordnet nivå for å realisere et helhetlig og hensiktsmessig returløp. Region- og mottaksavdelingen (RMA) har operativt og faglig ansvar for assistert retur og for returarbeidet i asylmottakene. Oppholdsavdelingen (OPA) har operativt og faglig ansvar for utvisning i tråd med EUs returdirektiv.

3.1 Mål

Returkoordinator har som mål å bidra med å:

 • sikre god styring og prioritering av UDIs samlede aktiviteter på returfeltet
 • skape helhet i returarbeidet gjennom mer samordning og struktur i samarbeidet mellom avdelingene i UDI og etatene i utlendingsforvaltningen
 • skape et godt strategisk samarbeid om retur med øvrige etater og overordnet departement, basert på et felles kunnskapsgrunnlag
 • utvikle returvirksomheten gjennom arbeid med regelverk og arbeidsprosesser, basert på ny og systematisert kunnskap

3.2 Arbeidsoppgaver

Koordinatorens oppgaver omfatter alle generelle og overordnede oppgaver UDI gjør når det gjelder retur av personer uten lovlig opphold. Returoppgavene har økt og er i stor grad både avdelings- og etatsovergripende. En sentral oppgave for returkoordinator er derfor å arbeide med utvikling av overordnete strategier, analyser og koordinering på direktorats- og utlendingsforvaltningsnivå. Returkoodinatoren skal legge til rette for samhandling internt og eksternt og holde oversikt over returinnsats og aktiviteter i UDI og i utlendingsforvaltningen for øvrig. Det innebærer bl.a. følgende oppgaver:

Etats- og avdelingsovergripende oppgaver

 • Følge opp den overordnede returstrategien i samhandling med øvrige etater. Videreutvikle en etatsovergripende strategisk tilnærming til returarbeidet, bl.a. ved å organisere returseminar for utlendingsforvaltningens ledelser.
 • Delta i UDIs dialog med overordnet departement om returspørsmål og bistå med avklaringer av strategiske og prinsipielle spørsmål knyttet til retur.
 • Ivareta sekretariatsoppgaver for «overordnet styringsgruppe – asylkjeden»
 • Legge til rette for avdelingsovergripende samordning og samhandling om retur på avdelingsledernivå.
 • Initiere og følge forsøks- og utviklingsprosjekter på returfeltet i UDI og utlendingsforvaltningen på operativt- og styringsnivå.
 • Ha løpende dialog med et returfaglig nettverk for utlendingsforvaltningen, med deltakere fra  UDIs avdelinger, PU, UNE POD og NID.

Internasjonalt arbeid

 • Representere UDI i UDs koordineringsgruppe for tilbaketakelsesavtaler.
 • Delta i samlinger for spesialutsendingene for utlendingssaker.
 • Deltakelse i internasjonale fora om retur, herunder representere UDI i EMN-REG, og samordne UDIs posisjoner.
 • Være i kontakt med internasjonale aktører knyttet til returarbeid i Norge, herunder IOM, aktuelle opprinnelseslands ambassader i Oslo, og aktuelle frivillige organisasjoner.

4. Organisering og rapportering

Stillingen er plassert i AUA. Koordinatoren møter i ledermøtet i AUA ved behov. Beslutninger om returspørsmål og  disponering av ressurser behandles i linjen.

Returkoordinator koordinerer Returnettverket som består av representanter fra Politiets Utlendingsenhet (PU), Utlendingsnemnda (UNE), Politidirektoratet (POD) og Nasjonalt ID-senter (NID). I tillegg til returkoordinator møter Region- og mottaksavdelingen (RMA), Asylavdelingen (ASA) og Oppholdsavdelingen (OPA) i nettverket fra UDI.  Nettverket skal følge opp Returstrategi for utlendingsforvaltningen 2011-16 og bidra til målet om god intern involvering i ulike prosesser på returfeltet. Nettverket vil være koordinatorens ressurspersoner på eget fagfelt når det gjelder utviklingsarbeid, høringer og arbeidet med interne og etatsovergripende strategier.

Det avholdes kvartalsvise møter mellom ledelsen i AUA, RMA og ASA om retur. OPA vurderer deltakelse avhenging av møtenes dagsorden. Oppfølgingen av UDIs returstrategi og sentrale returprosjekter danner utgangspunkt for møtene. Returkoordinator deltar i disse møtene.

Koordinatoren kan også delta i aktuelle arbeids- og styringsgrupper på feltet, både internt og i ekstern samarbeid.

AUA skal holdes orientert om virksomhetens returarbeid. Funksjonen som koordinator er også tillagt et selvstendig ansvar for å identifisere, og informere videre om, problemstillinger som berører avdelingene. Koordinatoren kan ta initiativ til møter for å sikre riktig involvering mellom avdelingene og for å få oppdateringer om status og framdrift på ulike prosesser som berører retur.

 

Stephan Mo
avdelingsdirektør

 
Kontakt: Analyse- og utviklingsavdelingen, Internasjonal enhet

Latest changes
 • Ny: IM 2015-001 Instruks for returkoordinator i UDI (1/14/2015)

  Instruksen for UDIs returkoordinator er revidert. Den nye instruksen presiserer særlig returkoordinatorens arbeidsoppgaver.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo