To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk

UDI internal practices

IM 2018-001
Document-ID : IM 2018-001
Case-ID : 17/02331-8
Documentdate : 05.01.2018
Receiver :

Alle i Utlendingsdirektoratet

Organisering av UDIs arbeid mot tvangsekteskap, barneekteskap, vold i nære relasjoner og kjønnslemlestelse


1. Innledning

2. Generelt om koordinatorrollen

3. Koordinatorens oppgaver

4. Organisering av fagnettverkene

5. Representanter fra avdelingene

6. Øvrige ressurspersoner

6.1 Kontaktpersoner ved UDIs regionkontorer

1. Innledning

Analyse- og utviklingsavdelingen (AUA) ved Regelverksenheten (RVE) har det overordnede ansvaret for å koordinere arbeidet mot tvangsekteskap, barneekteskap, vold i nære relasjoner og kjønnslemlestelse.

Arbeidet organiseres av RVE gjennom to koordinatorfunksjoner, en for fagfeltet vold i nære relasjoner som omfatter tvangsekteskap, barneekteskap og vold i nære relasjoner, og en for fagfeltet kjønnslemlestelse. I tillegg til koordinatorfunksjonene, organiseres arbeidet gjennom to interne fagnettverk. Denne internmeldingen definerer koordinatorenes ansvar og oppgaver, og angir retningslinjer for UDIs organisering av arbeidet gjennom nettverkene.

2. Generelt om koordinatorrollen

AUAs koordineringsansvar innebærer en faglig og administrativ samordning av sentrale oppgaver og fagområder som flere avdelinger har et ansvar for, for å oppnå helhetlige løsninger og god samhandling. Koordinatoren skal ikke overta avdelingenes oppgaver eller fagansvar, men trekkes inn i prosesser hvor prinsipielle eller strategiske spørsmål skal avklares eller ivaretas. Koordinatoren skal bidra til kvalitetssikring og utvikling av fagområdet. Videre skal koordinatoren bidra til å sikre at ulike avdelinger har lik praksis for sammenlignbare problemstillinger og at UDI opptrer enhetlig utad.

Koordinatoren skal være orientert om virksomhetens arbeid på fagfeltene og bidra til å identifisere og videreformidle problemstillinger som berører avdelingene. Koordinatoren kan ta initiativ til møter for å sikre riktig involvering mellom avdelingene og for å få oppdateringer om status og framdrift i ulike prosesser på feltet.

3. Koordinatorens oppgaver

Koordinatoren er plassert i RVE og skal

 • lede og koordinere arbeidet i det interne fagnettverket

 • holde oversikt over arbeidet på fagområdet i UDI

 • sikre at medlemmene av nettverket har solid kompetanse på fagfeltet, blant annet gjennom intern kompetanseheving og faglig diskusjon om problemstillinger i enkeltsaker

 • kartlegge behov for og initiere kompetansehevende tiltak for ansatte i UDI

 • samordne avdelingsovergripende regelverksutvikling, herunder bidra i hørings- og retningslinjearbeid og innspill til departementet

 • koordinere og rapportere om UDIs oppfølging av tiltak i handlingsplaner på feltene

 • samordne avdelingens arbeid med problemstillinger, praksis, tiltak, kompetanseutvikling og rapportering

 • delta i tverretatlig samarbeid

4. Organisering av fagnettverkene

Fagfeltene er organisert i følgende nettverk:

 • Voldsnettverket

Voldsnettverket omfatter temaene tvangsekteskap, barneekteskap og vold i nære relasjoner. Nettverket skal bestå av representanter fra Asylavdelingen (ASA), Oppholdsavdelingen (OPA) og Region- og mottaksavdelingen (RMA).

 • Kjønnslemlestelsesnettverket

Det er et eget nettverk for temaet kjønnslemlestelse. Nettverket består av representanter fra ASA, OPA og RMA.

Fagnettverkene skal

 • sikre helhet i UDIs arbeid på voldsfeltet

 • bidra til at UDI gir gode innspill og anbefalinger til overordnet departement og andre samarbeidspartnere på voldsfeltet, for eksempel gjennom høringssvar

 • sørge for at alle avdelingene i UDI har ansatte med fagkompetanse på vold

 • sørge for informasjonsflyt mellom avdelingene om viktige trender, avgjørelser og saker

 • bidra til utarbeidelse og oppdatering av interne rutiner for håndtering av voldssaker

 • diskutere faglige problemstillinger

5. Representanter fra avdelingene

Representantene fra ASA, OPA og RMA har ansvar for å

 • delta på faste møter i nettverket

 • inneha solid kompetanse på fagfeltene nettverket jobber med

 • veilede ansatte i området/avdelingen i håndteringen av enkeltsaker

 • kartlegge behov for, initiere og bidra med kompetanseutvikling på fagfeltene i avdelingen

 • bistå i hørings- og retningslinjearbeid som gjelder disse problemstillingene

 • bidra inn i nettverket med saker, faglige problemstillinger og utviklingstrekk i porteføljene

 • samordne og ha oversikt over avdelingens/områdets arbeid med problemstillinger, herunder praksis, tiltak, kompetanseutvikling og rapportering, samt holde koordinatoren orientert om dette

 • sikre at området/avdelingen blir kjent med retningslinjer, faglige avklaringer og føringer på feltet

 • løfte saker og faglige problemstillinger inn i nettverket

RMAs representant skal også

 • ha oversikt over kontaktpersoner på regionkontorene

 • veilede mottaksansatte i håndteringen av enkeltsaker

 • holde oversikt over barneekteskapssakene

6. Øvrige ressurspersoner

Nettverkene kan inkludere andre ressurspersoner i UDI ved behov.

6.1 Kontaktpersoner ved UDIs regionkontorer

RMA har i tillegg til et medlem i nettverket en kontaktperson ved hvert av UDIs regionkontorer på fagfeltene tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, vold i nære relasjoner og barneekteskap. Kontaktpersonene på regionkontorene er ikke medlemmer i nettverkene, men skal veiledes og orienteres om faglige føringer av RMAs representant i nettverket.

Kontaktpersonen ved regionkontoret har ansvar for å

 • følge opp mottakene i sin region/tilhørende sin enhet innenfor dette fagfeltet. Ansvaret omfatter opplæring og veiledning av mottaksansatte om håndtering av mulige utsatte for tvangsekteskap, barneekteskap, vold i nære relasjoner og kjønnslemlestelse.

 • jevnlig ta opp temaene på mottakssamlinger, driftsoperatør-/mottaksledermøter, tilsynsmøter mv.

 • gjennomføre kompetansehevende tiltak på samlinger og møter

 • avholde møter med mottakene ved behov for å utveksle erfaringer og for å innhente rapporter om eventuelle utfordringer.

 • sikre at mottaksansatte er kjent med retningslinjer for håndtering av slike saker

 • orientere RMAs representant i nettverket om trender, enkeltsaker og faglig problemstillinger som blant annet krever avklaringer.


Stephan Mo
avdelingsdirektør

Kontakt: Analyse- og utviklingsavdelingen, Regelverksenheten

Latest changes
 • Ny: IM 2018-001 Organisering av UDIs arbeid mot tvangsekteskap, barneekteskap, vold i nære relasjoner og kjønnslemlestelse (1/5/2018)

  Ny internmelding angir retningslinjer for hvordan UDI skal ivareta arbeidet mot tvangsekteskap, barneekteskap, vold i nære relasjoner og kjønnslemlestelse. Internmeldingen beskriver koordinatorfunksjonen og formålet med de to avdelingsovergripende nettverkene Nettverk mot kjønnslemlestelse og Voldsnettverket. Voldsnettverket dekker temaene tvangsekteskap, barneekteskap og annen vold i nær relasjon. Så snart internmelding om UDIs arbeid mot menneskehandel og oppgaver knyttet til internasjonal praksis foreligger, vil disse retningslinjene til sammen erstatte IM 2014-008 Instruks for koordinatorfunksjon for internasjonale menneskerettigheter i UDI.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo