To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

UDI memos on practices and procedures

PN 2008-028
Document-ID : PN 2008-028
Case-ID : 08/3018 (17/02805-3)
Last modified : 13.07.2017
Documentdate : 05.06.2008
Receiver :

Region- og mottaksavdelingen

Praksis ved søknad om dispensasjon fra UDIs krav til innkvarteringstilbud i ordinære mottak

1 Innledning

Når situasjonen tilsier det kan Utlendingsdirektoratet (UDI), etter skriftlig søknad, gi en driftsoperatør dispensasjon fra et eller flere av de krav som direktoratet stiller til drift av asylmottak. De regionale enhetene (regionkontorene) i Region- og mottaksavdelingen (RMA) behandler søknadene. Direktøren i RMA er ankeinstans. [1]

Dette praksisnotatet gir et eksempel på en dispensasjonssøknad som har vært behandlet og kan tjene som veiledende eksempel i liknende saker.

2 Saksforhold

Søknad privat driftsoperatør viser til følgende punkt i UDIs RS 2008-031 Krav til innkvarteringstilbud i ordinære mottak

  • Pkt. 4 e) Mottaket skal ha et rom der beboerne kan trekke seg tilbake for kontemplasjon eller religionsutøvelse, med mindre behovet kan dekkes i boenhetene.

Driftsoperatør viser til at det ikke kan avsettes et eget rom uten å omdisponere eksisterende fellesarealer, redusere kapasiteten ved å bruke en boenhet til formålet eller bygge om.

UDI blir bedt om å vurdere om behovet kan sies å være dekket i boenhetene. Alternativt søker driftsoperatør om dispensasjon fra kravet.

3 Vurdering og konklusjon

Mottaket har standard dobbeltrom som ikke kan sies å ivareta intensjonene som ligger i kravet. Det er ikke aktuelt å ta i bruk beboerrom til formålet og derved redusere kapasiteten.

UDI gir tidsbegrenset dispensasjon fra kravet for å gi driftsoperatør tid til å finne løsning som ivaretar kravet, eksempelvis i form av oppdeling av eksisterende arealer eller et tilbygg.

 

Anne Siri Rustad
avdelingsdirektør

Kontakt:
Region- og mottaksavdelingen, RMA Fagstab
Region- og mottaksavdelingen, Regionkontorene

 

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo