To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk

UDI memos on practices and procedures

PN 2010-005
Document-ID : PN 2010-005
Case-ID : 09/4066
Documentdate : 01.01.2010
Receiver :

Alle i Oppholdsavdelingen

Søknader om familieinnvandring fra Midtøsten unntatt Irak – utlendingsloven kapittel 6, jf utlendingsforskriften §§ 9-1 til 9-9

1. Generelt om landene

1.1. Tyrkia

1.2. Iran

1.3. Midtøsten generelt

2. DNA-test

3. Dokumentasjon ved søknaden

3.1. Følgende dokumenter skal legges ved søknaden. Utenlandske dokumenter skal være original eller kopi attestert av utenriksstasjon

3.2. Dokumentenes ekthet

4. Aktuelle problemstillinger

4.1. Proformaekteskap, jf ul. § 40 fjerde ledd

4.2. Tvangsekteskap, jf ul. § 51

5. Nærmere om vilkårene

6. Melding til utenriksstasjoner/politiet

1. Generelt om landene

1.1. Tyrkia

Tyrkiske borgere er visumpliktige.

Det gis i utgangspunktet visum til tyrkere som skal besøke nær familie.

Tyrkiske borgere kan returneres til hjemlandet

1.2. Iran

Iranske borgere er visumpliktige.

Det gis i utgangspunktet visum til iranere som skal besøke nær familie.

Det er viktig å merke seg at enkelte iranere som gis oppholdstillatelse på bakgrunn av asylsøknad får begrensninger i tillatelsen mht familieinnvandring. Det kan for eksempel være at tillatelsen ble gitt på bakgrunn av frykt for overgrep fra familiemedlemmer. Dette må undersøkes ved behandling av søknader om familieinnvandring.

Iranske borgere kan returneres til hjemlandet.

1.3. Midtøsten generelt

Borgere fra Midtøsten (bortsett fra Israel) er visumpliktige.

Det kommer asylsøkere fra alle landene i Midtøsten til Norge. Utlendingsdirektoratet (UDI) har en streng visumpraksis overfor disse landene.

2. DNA-test

Borgere fra alle land kan bli tilbudt DNA-test for å bekrefte oppgitte familierelasjoner, men som hovedregel tilbys dette kun til borgere av land hvor dokumentene har lav notoritet (troverdighet). For landene i Midtøsten benyttes DNA-testing stort sett for borgere av Irak. For de øvrige landene i området anses dokumentsituasjonen å være tilfredsstillende. Ambassadene i Damaskus, Amman og Teheran kan alle ta DNS-tester. Rutinene for DNA-testing omhandles i RS 2010-035.

Tilbud om DNA-test gis i de tilfeller der de øvrige vilkårene for familieinnvandring er oppfylt.

3. Dokumentasjon ved søknaden

3.1. Følgende dokumenter skal legges ved søknaden. Utenlandske dokumenter skal være original eller kopi attestert av utenriksstasjon

 • Fødselsattest for barn/familiebok
 • Pass
 • Vigselsattest/familiebok
 • Dokumentasjon på underhold
 • Bilde
 • Kopi av alle brukte sider i referansens pass
 • Ved søknad fra særkullsbarn der kun en av foreldrene oppholder seg i Norge, og foreldreansvaret er felles, må samtykke fra forelderen i hjemland/oppholdsland legges ved søknaden, med mindre slikt samtykker er umulig å innhente
 • Dokumentasjon på referansens sivile status, for eksempel utskrift fra folkeregisteret, dødsattest eller skilsmisseattest fra tidligere ektefelle
 • Dersom søkeren er ektefelle eller samboer fra samme land som referansen, og referansen tidligere har hatt ektefelle fra samme land som har kommet til Norge i familiegjenforening med referansen, må det dokumenteres at partene ikke er registrert som gift i den tidligere ektefellens hjemland, eller hvor det tidligere ekteskap ble inngått

Søknadene sendes rutinemessig til uttalelse i det politidistrikt referansen bor. Politiet intervjuer referansen og returnerer saken til UDI. Dokumentasjon som ikke allerede ligger ved søknaden, skal innhentes av politiet når saken er til uttalelse.

Det skal følge norsk oversettelse ved utenlandske dokumenter som legges ved søknaden.

3.2. Dokumentenes ekthet

Dokumentene fra disse landene har generelt god notoritet (troverdighet), og kan stort sett legges til grunn.

4. Aktuelle problemstillinger

4.1. Proformaekteskap, jf ul. § 40 fjerde ledd

Oppholdstillatelse kan nektes dersom ekteskapet er proforma, jf. ul. § 40 fjerde ledd. Med proforma ekteskap menes ekteskap som er inngått hovedsaklig i den hensikt å skaffe søkeren oppholdstillatelse i Norge. Når den formelle ekteskapsinngåelsen er dokumentert, må utlendingsmyndighetene sannsynliggjøre at søkerens hovedmotiv for å inngå ekteskapet var å få oppholdstillatelse i landet. Arbeids- og inkluderingsdepartementet har i instruks AI-2006-008 angitt momenter som har særlig relevans i vurderingen av om et ekteskap er proforma. Momentene skal vurderes både i søknader om familieetablering og gjenforening, og det skal alltid foretas en helhetsvurdering.

4.2. Tvangsekteskap, jf ul. § 51

Dersom det er sannsynlig at et ekteskap er inngått mot en av partenes vilje, kan oppholdstillatelse til familieinnvandring nektes, jf. ul. § 51. I søknader om familieinnvandring hvor en eller begge prater er presset til å inngå ekteskapet mot sin vilje, opplyses dette sjelden til politiet eller UDI. Det er utlendingsmyndighetene som må sannsynliggjøre at ekteskapet er inngått ufrivillig dersom ingen av partene erkjenner dette. I søknader hvor det er mistanke om at ekteskapet er inngått ufrivillig, må det foretas en grundig vurdering av sakens opplysninger, herunder opplysninger partene har gitt i intervju hos politi/utenriksstasjon.

5. Nærmere om vilkårene

 • Nødvendige dokumenter som nevnt under pkt. 3.1 skal være fremlagt.
 • Dersom det søkes familieinnvandring på bakgrunn av ekteskap, er det et vilkår at ekteskapet er reelt mellom partene, jf. ul. § 40 fjerde ledd.
 • Dersom referansen kom til Norge som asylsøker, må det undersøkes hva som ble opplyst om familieforhold i asylintervjuet, og samsvaret mellom disse opplysningene og opplysningene referansen gir forbindelse med familieinnvandringssøknaden. På grunn av dokumentsituasjonen i de her omtalte landene, vil det normalt ikke være behov for å innhente referansens asylsak.
 • I saker der det stilles underholdskrav må det fremlegges dokumentasjon på at dette er oppfylt. Slik dokumentasjon er lønnslipper og/eller trygdeutbetalinger, arbeidskontrakt og likning, jf. uf. §§ 10-7 flg. Ved behov kan NAV Aa-register kontaktes for å bekrefte arbeidsforhold. Se RS 2010-118 for retningslinjer om underholdskravet.
 • Søknaden må fremmes på korrekt måte, jf. uf. §§ 10-1 og 10-2

6. Melding til utenriksstasjoner/politiet

Søknad om familieinnvandring skal som hovedregel fremmes gjennom norsk utenriksstasjon i det land søkeren er borger av eller det land hvor søkeren har oppholdt seg med tillatelse de siste 6 månedene, jf utlendingsforskriften § 10-2. Det kreves personlig fremmøte.

Ved innvilgelse sendes innreisemeldingen per brev til ambassaden. Meldingen på engelsk skal sendes utenriksstasjonen som mottok søknaden. Melding til Ankara, Teheran og Damaskus må merkes med ambassadens referansenummer. Ved innvilgelse skal det også fremgå av meldingen om ambassaden skal utstede passérbrev for innreise til Norge, jf. uf.§ 12-9. De fleste fremsetter sine søknader via følgende utenriksstasjoner i Midtøsten:

 • Syria (Damaskus)
 • Israel (Tel Aviv)
 • Jordan (Amman)
 • Libanon (Beirut)
 • Iran (Teheran)
 • Irak (Bagdad, for tiden ikke operativ)

Ved avslag skal vedtaket sendes pr. post til utenriksstasjonen på engelsk og saken skal arkiveres hos UDI.

Dersom søkeren ønsker innreisemeldingen sendt til en annen ambassade enn den det er søkt fra, må UDI informere begge utenriksstasjonene. Utenriksstasjonene hvor søknad ble fremmet må på forespørsel fra UDI sende originaldokumenter (søknad, bilder etc.) til ambassaden som skal utstede visumet. Utenriksstasjonene blir da i stand til å kontrollere at det er riktig person som reiser til Norge.

Ved innvilgelse, og referansen har fullmakt i saken, skrives vedtaket på norsk og saken ekspederes til politiet. Melding om vedtak med instruks om å utstede 7-dagers innreisevisum sendes utenriksstasjonen pr. brev.

Karl Erik Sjøholt
Avdelingsdirektør

Kontakt: Oppholdsavdelingen, Område for familieinnvandringssaker

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo