To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

UDI memos on practices and procedures

PN 2011-009
Document-ID : PN 2011-009
Case-ID : 10/3501-16
Documentdate : 30.06.2011
Receiver :
Region- og mottaksavdelingen

Praksis ved søknad om dispensasjon fra UDIs krav til bemanning og kompetanse i retursentre

1. Innledning

Når situasjonen tilsier det kan Utlendingsdirektoratet (UDI), etter skriftlig søknad, gi en driftsoperatør dispensasjon fra ett eller flere krav som direktoratet stiller til drift av mottak. De operative enhetene (alle enheter med mottaksportefølje) i Region- og mottaksavdelingen (RMA) behandler søknadene, og avdelingsdirektør er klageinstans.

Dette praksisnotatet sier noe om hvordan en dispensasjonssøknad knyttet til RS 2011-009 Krav til bemanning og kompetanse i retursentre bør behandles.

2. Vurderinger

Det vil være hensiktsmessig å dispensere fra ett eller flere krav dersom årsaken til at kompetansekravene ikke oppfylles er at

1)  retursenteret har blitt konvertert fra ordinært mottak til retursenter, og DRO i denne sammenhengen ikke har kunnet bli fritatt for sine forpliktelser for personalgruppen

2) det kan dokumenteres at stillingen har blitt utlyst uten at det har lykkes å rekruttere den nødvendige kompetansen

Det forutsettes at det foreligger en plan for tiltak som gjør at kravene fylles innen et nærmere angitt tidspunkt som UDI og DRO er enige om.

Anne Siri Rustad
avdelingsdirektør

Kontakt: Region- og mottaksavdelingen, operative enheter

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo