To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
English
  • Avgjørelse fra Borgarting lagmannsrett. Utlendingsnemndas vedtak om utvisning til Gaza ble ikke ansett som uforholdsmessig jf. utl. § 70 eller i strid med returvernet jf. utl. § 73. Utlendingen kom til Norge da han var 23 år, har ingen nære familierelasjoner i landet, og var dømt for en rekke straffbare forhold, herunder grov narkotikakriminalitet.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo