To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

News

Anmodning om ny stornemndsak om returer til Mogadishu

Justisdepartementet har i dag bedt Utlendingsnemnda (UNE) om å behandle en ny sak i stornemnd som gjelder returer til Mogadishu i Somalia.

Departementet mener at det vedtaket som stornemnda traff i mars i år, ikke viser tilstrekkelig klart hvordan stornemnda har anvendt asylreglene i utlendingsloven når de har vurdert returer til Mogadishu. I et vedtak fra 26. mars i år, konkluderte stornemnda med at det ikke foreligger noe generelt vern mot returer til Mogadishu i Somalia. Stornemnda la til grunn en strengere vurdering enn det som har vært UDIs praksis i slike saker. Det følger av forarbeidene til utlendingsloven at det i spesielle situasjoner vil kunne foreligge et generelt vern mot retur til et område med væpnet konflikt.

Les pressemelding i sin helhet

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo