Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Siste endringer
 • Praksisnotatet er oppdatert ved at Georgia er fjernet fra gul gruppe, da landet ble visumfritt fra og med 28. mars 2017.

 • Utlendingsforkriftens vedlegg 5 er oppdatert som følge av at Georgia er blitt visumfri stat.

 • Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring NOU 2017: 2 Integrasjon og tillit. Langsiktige konsekvenser av høy innvandring (lenke til regjeringen.no). Brochmann 2-utvalget tar utgangspunkt i NOU 2011: 7 Velferd og migrasjon. Den norske modellens fremtid om arbeidsinnvandring (lenke til regjeringen.no). Utvalget har vurdert langsiktige konsekvenser av høy innvandring av flyktninger, og belyser samfunnsøkonomiske konsekvenser, herunder i hvilken grad fortsatt høy innvandring kan påvirke samhold og tillit i Norge og betydningen av kulturell og verdimessig ulikhet. Utredningen drøfter virkemidlenes treffsikkerhet og kommer med anbefalinger om forbedringer, i tillegg til overordnede tilnærminger og risikofaktorer knyttet til disse. Høringsfrist 23. juni 2017.

 • Fire personer er lagt til listen over personer som er underlagt reiserestriksjoner (forbud mot innreise og transitt) som del av de restriktive tiltakene mot Syria jf. EU-rådets gjennomføringsbeslutning (FUSP) 2017/485 av 20. mars 2017, som Norge har sluttet opp om.

 • Enstemmig kammeravgjørelse fra EMD om Danmarks varige utvisning av en statsløs palestiner fra Libanon, med ektefelle (etterhvert fraskilt) og åtte felles barn, på grunn av alvorlig og organisert narkotikakriminalitet og andre grove overtredelser av straffeloven. EMD konkluderte med at det ikke forelå en krenkelse av EMK artikkel 8 (retten til respekt for privatliv og familieliv). Dommen er ikke endelig (avventer svar på henvisning til Storkammer jf. EMK artikkel 43). Dommen er relevant for vurdering av utvisning av personer som har begått alvorlig narkotikakriminalitet med lang botid og barn i riket.

 • En etiopisk asylsøker hadde etter ankomst til Norge vært aktiv i et politisk parti som var forbudt i Etiopia. Asylsøknaden ble avslått av utlendingsmyndighetene etter den såkalte misbruksbestemmelsen i utlendingsloven § 28 fjerde ledd andre punktum andre alternativ, idet det ble ansett som mest sannsynlig at formålet med den politiske aktiviteten her hadde vært å oppnå opphold i Norge. Høyesterett kom til at misbruksbestemmelsen ikke kom i konflikt med flyktningbegrepet i flyktningkonvensjonen artikkel 1 (A) 2. Det ble vist til at ordlyden i konvensjonsbestemmelsen ikke løste spørsmålet, men at bestemmelsens forhistorie og opprinnelige tidsbegrensning talte for at misbrukstilfellene ikke var omfattet. At UNHCR hadde uttalt at misbruksbestemmelsen gikk lenger enn konvensjonen åpnet for, ble ikke ansett som avgjørende. Det ble vist til at asylsøkeren hadde fått midlertidig opphold etter utlendingsloven § 74 jf. § 73.

 • Informasjon til nyankomne asylsøkere om lovforbud mot tvangsekteskap er oppdatert slik at det inkluderer informasjon om barneekteskap.

 • Ny internmelding som beskriver roller og ansvar for fagsystem i Asylavdelingen. Beslektet med IM 2009-014 «Superbrukerapparatet – beskrivelse av roller, omfang og ansvar», men ser konkret på Asylavdelingen og på flere roller enn bare superbrukerrollen.

 • Vedlegg 1 er oppdatert. Punkt 8 Reintegreringsstønad for reisedokument videreføres ut 2017.

 • Skattedirektoratet sendte 9.1.17 på høring ny forskrift til folkeregisterloven uten materielle endringer. I høringssvaret skriver UDI at forslaget ikke støtter tilstrekkelig opp om planlagte endringer i moderniseringsarbeidet. Forskriften bør regulere ansvar for opprettelse, endring, sletting og utlevering av nærmere bestemte informasjonselementer, og utlendingsmyndighetenes enerett til å endre identiteten til personer den rekvirerer d-nummer til. Innvilget oppholdstillatelse på bakgrunn av oppgitt familierelasjon bør inntas som grunnlag for registrering av barn og foreldreskap til barn født i utlandet, samt registrering av vigsler i utlandet. Utlendinger uten ID-papirer bør kunne registreres med «kontrollert identitet» i folkeregisteret siden identitet kan kontrolleres på andre måter. Gruppering av stater etter ID-papirers notoritet må kunne endres raskt, og bør ikke forskriftsfestes.

Tidligere endringerTidligere endringer
Nyheter
NyhetsarkivNyhetsarkiv

Utlendingsdirektoratet
Norwegian Directorate
of Immigration

Postboks 8108 Dep.
0032 Oslo
Telefon: 23 35 15 00.

Kontakt UDI

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo
Kontakt nettredaksjonen