Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Attention Opphevede og utdaterte dokumenter

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : 2013-05-02-JD
Saksnummer : 12/3879-EMO
Dokumentdato : 02.05.2013
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Regelverk for stønad til dekning av reiseutgifter ved familieinnvandring (kap. 490, post 75)


Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 2. mai 2013 jf. Stortingets budsjettvedtak 11. desember 2012.

1.  Formål

Formålet med stønadsordningen er å dekke reiseutgifter til Norge for personer som er innvilget oppholdstillatelse etter søknad om familieinnvandring og det er gjort unntak fra kravet til inntekt og bolig (underholdskravet).

2. Vilkår

Det kan gis støtte dersom alle følgende vilkår er oppfylt:

 • Oppholdstillatelse er gitt på grunnlag av familieinnvandring etter utlendingsloven kapittel 6.
 • Det er gjort unntak fra kravet til inntekt og bolig (underholdskravet) etter utlendingsforskriften § 10-8 fjerde og femte ledd.
 • Referansepersonen er ikke norsk statsborger eller statsborger av andre land i EU/EØS.
 • Reisen til Norge er arrangert av Utlendingsdirektoratet eller den som arrangerer reisen på oppdrag av Utlendingsdirektoratet.

3. Om søknaden

Søknad sendes elektronisk (søknad på nett) eller per brev til Utlendingsdirektoratet. Søknad fremmes av referansepersonen, eller den som etter fullmakt utferdiger søknaden på referansepersonens vegne. Utlendingsdirektoratet behandler søknaden. I særlige tilfeller kan Utlendingsdirektoratet gi stønad uten at det er fremmet søknad.

Søknaden må som hovedregel fremmes før innreise til Norge. Utlendingsdirektoratet kan i særlige tilfeller gi støtte til reiseutgifter etter innreise.

Søknaden skal inneholde informasjon om:

 • Navn, fødselsdato og DUF-nummer på personen eller personene som er innvilget familieinnvandring.
 • Navn, fødselsdato og DUF-nummer på referansepersonen.
 • Adresse og telefonnummer som referansepersonen kan kontaktes på ved eventuelle reisearrangement.
 • Adresse og telefonnummer som den eller de personene som skal reise til Norge kan kontaktes på.
 • For barn som reiser alene må navn, adresse og telefonnummer til personen som skal følge barnet til flyplassen oppgis.

4. Klage

Utlendingsdirektoratets avgjørelse kan påklages, jf. forvaltningslovens § 28. Klage sendes til Utlendingsdirektoratet. Klagen behandles av Justis- og beredskapsdepartementet.

Siste endringer
 • Ny: 2013-05-02-JD Regelverk for stønad til dekning av reiseutgifter ved familieinnvandring (kap. 490, post 75) (13.02.2014)

  Regelverket ble fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 2. mai 2013. Det gir vilkårene for støtte til dekning av reiseutgifter for personer som er innvilget oppholdstillatelse etter søknad om familieinnvandring, der det er gjort unntak fra underholdskravet.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo