Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Attention Opphevede og utdaterte dokumenter

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : GI-03/2014
Saksnummer : 10/1826 (JD)
Dokumentdato : 24.02.2014
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Kopi:
Utlendingsnemnda
Arbeids- og sosialdepartementet
Politidirektoratet

Instruks om tolkning av utlendingsloven §§ 67 annet ledd og 68 annet ledd

Siste endringer
 • Opphevet: GI-03/2014 Instruks om tolkning av utlendingsloven §§ 67 annet ledd og 68 annet ledd (09.08.2018)
  Erstattes av:  GI-10/2018 Instruks om opphevelse av instruks GI-03/2014

  Instruksen oppheves og erstattes av GI-10/2018 Instruks om opphevelse av instruks GI-03/2014 som følge av  vedtak fattet av UNE i Stornemnd 21. juni 2018.

 • Ny: 2014-003-GI Instruks om tolkning av utlendingsloven §§ 67 annet ledd og 68 annet ledd (24.02.2014)

  Ny instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet som gjelder tolkning av utl. §§ 67 annet ledd og 68 annet ledd. Departementet instruerer UDI om at det er oppholdsstatus på tidspunktet for vurdering av utvisning som er det avgjørende skjæringspunktet for om utlendingen er omfattet av det utvidede vernet mot utvisning i utl. §§ 67 eller 68. Dette gjelder med mindre den straffbare handlingen ble begått før midlertidig eller permanent oppholdstillatelse ble gitt.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo