Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Attention Opphevede og utdaterte dokumenter

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : 2016-01-27-JD
Dokumentdato : 27.01.2016

Regelverk for tilskudd til retur- og tilbakevendingstiltak

1 Innledning

Regelverket er fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 15. januar 2016, med grunnlag i Stortingets budsjettvedtak av 12. desember 2015, Prop. 1 S (2015-2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015-2016) kap. 490, post 72.

2 Mål for ordningen

2.1 Mål

Målet for ordningen er at personer med endelig avslag på søknad om asyl og øvrige personer uten lovlig opphold i Norge returnerer til hjemlandet, samt å legge til rette for at personer som har fått beskyttelse i Norge kan tilbakevende til hjemlandet når det er trygt.

Tilskuddsordningen skal bidra til at assistert retur og tilbakevending er bærekraftig og støtter opp under en varig reetablering i hjemlandet.

 • Tilskudd må bidra til at personer med endelig avslag på søknad om asyl og øvrige personer uten lovlig opphold i Norge returnerer til hjemlandet.
 • Tilskudd skal bidra til at personer som har fått beskyttelse i Norge, kan vende tilbake til hjemlandet når det er trygt.

2.2 Målgruppe

Personer med endelig avslag på søknad om asyl og øvrige personer uten lovlig opphold i Norge. Personer som har fått beskyttelse og som ønsker å tilbakevende til hjemlandet er også i målgruppen.

3 Tildelingskriterier

3.1 Inngangskriterier

Frivillige [1] og andre ideelle organisasjoner kan søke. Privatpersoner kan søke dersom virksomheten ikke er fortjenestebasert. Kommuner og fylkeskommuner kan søke. I enkelte tilfeller kan også fortjenestebaserte virksomheter motta tilskudd.

Frivillige organisasjoner som søker skal være registrert i frivillighetsregisteret.

Det kan gis driftstilskudd eller prosjekttilskudd. Driftstilskudd er finansiering av organisasjoners og tiltaks tjenestetilbud overfor en målgruppe. Prosjekttilskudd er rettet mot en avgrenset oppgave som kan bidra til å oppfylle politiske målsettinger.

3.2 Vurderingskriterier

I vurdering av søknader legges det vekt på om tiltaket bidrar til ordningens mål.

Tilskudd kan gis til tiltak og prosjekter både i Norge og i opprinnelsesland.

4 Kunngjøring

Tilskuddsordningen kunngjøres på UDIs og departementets nettside for tilskuddsordninger (Hurtigvalg – Tilskudd fra JD).

Søknadsfristen er 1. mars. Tildelingen av tilskudd fra departementet skal normalt skje innen utgangen av mars. Dersom ikke alle midler er fordelt etter dette, kan det ev. foretas en ny kunngjøring med søknadsfrist 1. august.

Tilskuddsforvalter kan, men er ikke forpliktet til å behandle søknader som er kommet inn etter fristen.

5 Oppfølging og kontroll

5.1 Krav til søknadens innhold og form

Søknaden bør som hovedregel inneholde følgende opplysninger:

Om søker:

 • Søkers navn
 • Adresse, telefonnummer og e-postadresse
 • Det skal oppgis organisasjonsnummer/foretaksnummer (gjelder også privatpersoner der søker er privatperson. Privatpersoner må også oppgi personnummer)
 • Kontonummer for utbetaling av tilskudd
 • Kontaktperson(er)
 • Vedtekter (vedlegges søknaden)
 •  Hvilke forutsetninger/kompetanse søker har for å gjennomføre prosjektet/tiltaket (Seneste årsberetning/regnskap vedlegges)
 • Om søker tidligere har gjennomført liknende tiltak
 • Om søker tidligere har mottatt tilskudd fra Justis- og beredskapsdepartementet (Oppgi i så fall dato og departementets saksnummer).

 

Om prosjektet/tiltaket

 • Målsetting og begrunnelse i forhold til formålet med tilskuddsordningen
 • Omtale av målgruppe og geografisk område
 • Plan for gjennomføring (herunder tiltak, virkemidler, samarbeidspartnere)
 • Mulighet for koordinering med andre organisasjoner
 • Tidsplan for gjennomføringen
 • Forventede resultater

Finansiering

 • Budsjett for organisasjonen (ved søknad om driftsstøtte),
 • Eventuelt budsjett for tiltaket/prosjektet
 • Finansieringskilder for driften/prosjektet
 • Søkers eventuelle egenandel
 • Hvilke(t) beløp har søker søkt om fra andre offentlige myndigheter
 • Eventuelt andre kilder søker mottar/søker om støtte fra
 • Dersom virksomheten driver økonomisk aktivitet skal det redegjøres for dette.

Søknaden skal undertegnes av organisasjonens leder eller generalsekretær. Søknaden kan sendes elektronisk.

5.2 Rapporteringskrav og andre krav til tilskuddsmottaker

Det skal rapporteres om resultat- og måloppnåelse med hensyn til tilskuddsordningens mål og vurderingskriterier. Nærmere rapporteringskrav vil fremgå av tilskuddsbrev.

For tilskudd inntil kr 200 000 kreves en rapport fra tilskuddsmottaker som redegjør for at tiltaket er tilfredsstillende gjennomført. Ressursbruk skal kunne dokumenteres dersom tilskuddsforvalter krever dette.

For tilskudd fra og med kr 200 000 kreves en rapport fra tilskuddsmottaker som viser at tiltaket er tilfredsstillende gjennomført. Som hovedregel skal dette fremgå av mottakerens årsrapport. I tillegg kreves årsregnskap attestert av revisor. Det oppfordres til bruk av aktivitetsbasert regnskapsstandard. Årsregnskapet skal inneholde noteopplysninger som viser at tildelte tilskudd faktisk er inntektsført og om statstilskuddets størrelse i forhold til de totale utgifter og inntekter.

Tilskuddet skal brukes i samsvar med det formål, de aktiviteter og det budsjett som fremgår av departementets tilskuddsbrev.

Eventuelle endringer i grunnlaget for tilskuddet kan bare foretas etter forutgående skriftlig henvendelse til og samtykke fra departementet.

Eventuelle samarbeidspartnere er kjent med vilkårene for tilskuddet.

Dersom årsrapport, regnskap eller andre opplysninger viser at tilskuddsmottaker opptrer eller har opptrådt i strid med tilskuddsforvalters intensjoner med tilskuddet slik disse er klargjort i tilskuddsbrev og dette regelverket, kan tilskuddsforvalter:

 1. innføre strengere rapporteringsrutiner
 2. avslå eventuelle senere søknader om tilskudd
 3. redusere størrelsen på eventuelle senere tilskudd
 4. kreve at tilskuddet betales tilbake

Tilskuddsforvalter og Riksrevisjonen har adgang til å iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene, jf. Stortingets bevilgningsreglement § 10, 2. ledd og riksrevisjonsloven § 12, 3. ledd.

Tilskudd skal som hovedregel benyttes og regnskapsføres i tilskuddsåret.

6 Klagebehandling

Vedtak om tilskudd i henhold til dette regelverket er å regne som et enkeltvedtak jf. forvaltningsloven (fvl) § 2 første ledd bokstav b. Det er således klageadgang jf. fvl § 28. Klagefristen er 3 uker fra man mottar vedtaket, jf. fvl § 29. Klageinstans er Justis- og beredskapsdepartementet jf. fvl § 28 annet ledd. Klagen fremsettes for UDI jf. fvl § 32. For øvrig gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler om enkeltvedtak.

 [1] Definisjon frivillige organisasjoner: ikke organisert av det offentlige, ikke fortjenestebaserte, og frivillig innsats utgjør som regel en viktig del av virksomheten. Frivillig virksomhet blir i hovedsak organisert som foreninger eller stiftelser

 

Siste endringer
 • Ny: 2016-01-27-JD Regelverk for tilskudd til retur- og tilbakevendingstiltak (27.01.2016)

  Justis- og beredskapsdepartementet har vedtatt nytt regelverk for tilskudd til retur- og tilbakevendingstiltak for 2016. Målet med ordningen er at personer med endelig avslag på søknad om asyl og øvrige personer uten lovlig opphold i Norge returnerer til hjemlandet. Søknadsfristen er 1. mars 2016.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo