Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Attention Opphevede og utdaterte dokumenter

Departementenes rundskriv og instrukser

Q-2010-023
Dokument-ID : Q-2010-023
Dokumentdato : 26.03.2010
Mottakere :
Utlendingsdirektoratet

UDIs rapportering til departementet på statsborgerfeltet - styringsforhold

Dette rundskrivet er en videreføring av rundskriv AI-20/07 som ble sendt ut 30. august 2007. Som en følge av at lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her trådte i kraft 1. januar 2010 så sendes det nå ut et nytt rundskriv der henvisningene til andre rundskriv er oppdaterte. Det er ikke gjort øvrige endringer i rundskrivet. Dette rundskrivet trer i kraft straks. Samtidig oppheves rundskriv AI-20/07.

Dette rundskrivet gjelder ikke i saker hvor hensyn til rikets sikkerhet eller utenrikspolitiske hensyn anses å gjøre seg gjeldende. Departementet har utarbeidet eget rundskriv om Utlendingsdirektoratets (UDIs) rapportering i slike saker.

1. Bestilling

I statsborgerloven 10. juni 2005 nr. 51, som trådte i kraft 1. september 2006, er departementet gitt styringsverktøyene overprøving av positive vedtak og generell instruksjonsmyndighet overfor UDI, se lovens § 27 fjerde ledd og § 28. For å kunne anvende disse styringsverktøyene, samt å styre ved forskriftsendringer og forslag til lovendringer, er det nødvendig at departementet får tilstrekkelig informasjon om praksis. Departementet ber med dette om at UDI:

a. Forelegger departementet forslag til praksisendring eller forslag til ny praksis etter statsborgerloven av 10. juni 2005 nr. 51 i forkant av iverksetting. Departementet ber også om å forelegges forslag til praksisendring eller ny praksis etter lov 8. desember 1950 nr. 3 om norsk riksborgarrett.

b. Gir departementet fortløpende rapportering om vedtak til gunst for den saken gjelder (positive vedtak) etter kriterier gitt nedenfor i punkt 2. Rapporteringsplikten gjelder positive vedtak truffet av både UDI og Utlendingsnemnda (UNE).

c. Rapporterer til departementet dersom UDI gjennom saksbehandlingen ser at bestemmelser i statsborgerloven eller -forskriften er uklare, eller UDI ser at regelverket får utilsiktet utfall. Det samme gjelder instrukser fra departementet.

2. Kriterier for rapportering om vedtak til gunst for den saken gjelder

a. Saker hvor det ble gjort unntak fra lovens løsningskrav, og unntaket ikke omfattes av statsborgerforskriftens § 6-1 første ledd nr. 1-3.

b. Saker hvor innvilgelse er basert på dispensasjonshjemmelen i statsborgerloven § 19.

c. Saker hvor UDI var i tvil om en avgjørelse til gunst for den saken gjelder var i overensstemmelse med regelverket, fordi regelverket er uklart.

d. Saker hvor UDIs avslag er omgjort av UNE, av andre grunner enn at kravene til oppholdstid, derunder på grunn av utløpt karenstid, ble ansett oppfylt.

3. Formkrav og rapporteringsfrister

Når det gjelder formkrav og frister for UDIs rapportering, vises det til Justis- og politidepartementets rundskriv GI-06/10, som gjelder både på utlendings- og statsborgerfeltet.


Med hilsen

Ahmad Ghanizadeh (e.f.)
avdelingsdirektør

Mari Aam
rådgiver

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo