Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Attention Opphevede og utdaterte dokumenter

UDI internmeldinger

IM 2010-061
Dokument-ID : IM 2010-061
Saksnummer : 08/5727-21
Dokumentdato : 21.12.2010
Mottakere :

Alle i UDI

Organisering av arbeidet med andre lands praksis


Red.anm.: Internmeldingen er under revidering som følge av overgang til nytt saksbehandlingssystem for generelle saker.

1. Innledning

2. Organisering i direktoratet

3. Innhenting av opplysninger fra andre lands myndigheter

4. Grenseflater til andre grupper i UDI/ fag koordinatorer i UDI

5. Ressurser

1. Innledning

I brev datert 3. februar 2009 fikk direktoratet i oppgave av departementet å holde oss oppdatert på regelverks-og praksisutvikling i andre sammenlignbare land. Denne bestillingen krever at direktoratet etablerer ordninger i direktoratet som sikrer systematisk oversikt og formidling av informasjon om utviklingen i andre land. Forslag til organisering av arbeidet ble godkjent av direktøren 19.06.2009. Det ble samtidig besluttet at det skulle utarbeides en internmelding med utgangspunkt i dette forslaget.

Formålet med denne internmeldingen er å gi direktoratet felles retningslinjer for innhenting og formidling av informasjon om andre lands praksis og regelverksutvikling.

Bakgrunn
I bestillingen fra departementet 3. februar 2009 bes direktoratet om

 • å holde seg oppdatert på hovedtrekkene i regelverks- og praksisutviklingen i sammenlignbare land, og
 • å etablere en ordning som sikrer systematisk oversikt og vurdering av den informasjonen direktoratet innhenter om sammenliknbare lands regelverk og praksis i ulike sammenhenger, og
 • å orientere departementet om avvik mellom norsk og sammenliknbare lands regelverk eller praksis som kan få betydning for asylankomstene til Norge

Med sammenlignbare land menes de nordiske land, Nederland, Storbritannia og Sveits. Direktoratet bes i tillegg holde seg oppdatert på generell regelverks- og praksisutvikling i EU.

Arbeidet skal i hovedsak omfatte regelverk og praksis i asylsaker. Det kan imidlertid være tilfeller der ulikheter i regelverk og praksis i oppholdssaker kan påvirke disse asylankomstene. Disse er også omfattet av orienteringsplikten.

Direktoratet foretar selv en hensiktsmessig avgrensning av hvilke opprinnelsesland som krever oppfølgning i forbindelse med praksis.

I tillegg til bestillingen fra departementet har UDI et ansvar for å holde seg oppdatert på andre lands praksis gjennom regjeringens 13 punktplan for innstramming av asylpolitikken (september 2008). Det fremkommer her at norsk flyktning- og asylpolitikk i hovedtrekk skal samsvare med praksis i andre sammenlignbare land.

Avgrensning mot andre rundskriv (RS), internmeldinger (IM), praksisnotater (PN) og strategidokumenter.

 

 • IM 2011-013Utfylling av rapporteringsskjema etter deltakelse i internasjonale fora.
 • Strategi for UDIs internasjonale arbeid.

2. Organisering i direktoratet

 

Koordineringsansvar i AUA
Ansvaret for å koordinere bestillingen fra departementet på andre lands praksis er et eget ansvarsområde som ligger hos Internasjonal enhet i AUA (INE). Det er to medarbeidere i AUA (koordinatorer) som har et ansvar for å holde seg generelt oppdatert på andre lands praksis på de ti største ankomstlandene og andre land av spesiell interesse. Koordinatorene i AUA skal være pådrivere i arbeidet med å innhente og formidle informasjon om andre lands praksis og ha ansvaret for å orientere departementet i tråd med kravene gitt i bestillingen fra 3. februar 2009.

En forutsetning for å oppfylle rapporteringskravene er at koordinatorene i AUA holdes oppdatert om alt arbeid i UDI som omfatter innhenting eller vurdering av andre lands praksis.

 

Felles ansvar for innhenting og formidling av andre lands praksis
I likhet med koordinatorene i AUA, har også fagstaben i ASA og fagteamet i OPA og de enkelte enhetene i ASA og OPA et ansvar for å identifisere informasjon om andre lands praksis og endringer i andre lands regelverk.

I tillegg har fagstaben/-teamet og enhetene et ansvar for å formidle denne kunnskapen til AUA.

 

Én kontaktperson i fagavdelingene
Fagsjefen i ASA og OPA er kontaktperson mellom koordinatorene i AUA og enhetene i fagavdelingene. Fagsjefene skal videreformidle informasjon fra avdelingene/enhetene til AUA og koordinere bestillinger fra departementet eller AUA i sine respektive avdelinger.

 

Informasjon fra enhetene i fagavdelingene
Når medarbeidere i fagavdelingene får relevant informasjon om utvikling i andre lands praksis og regelverk, sendes denne informasjonen til koordinatorene i AUA, gjennom fagsjefen. E-postadresse andrelandspraksis@udi.no kan brukes til dette. Det er AUA som tar stilling til om denne informasjonen vil kunne få betydning for asylankomstene og om departementet skal orienteres.

 

Møtereferat
Når medarbeidere i Utlendingsdirektoratet deltar på internasjonale møter skal det skrives et kort referat med relevante punkter som skal sendes INE-AUA. En mal for referatet ligger som vedlegg til internmelding 2002-008. Informasjon om endringer i andre lands praksis eller regelverk er ett av punktene deltakerne skal rapportere på. Møtereferatet skal opprettes som egen journalpost i Websak og merkes ”Møtereferat – internasjonale møter – (fora)”. Malen for møtereferat kopieres inn som et internt notat i den arkivsaken der den naturlig hører hjemme. Ny arkivsak opprettes bare dersom det ikke finnes en arkivsak på temaet fra før. Dokumentet sendes så INE-AUA i Websak.

 

Informasjon fra ESA og Landinfo
Som ledd i løpende arbeid får Enhet for statistikk og analyse (ESA) statistikk om asylsøknader til andre land, både direkte og gjennom IGC og UNHCR. Denne statistikken og rapporter om asyltrender skal videresendes koordinatorene i AUA.

Dersom det er behov for oppdatert informasjon om situasjonen i ett av de største opprinnelseslandene for asylsøkere til Norge, vil koordinatorene i AUA be Landinfo om å komme med en oppdatert orientering på situasjonen i dette landet.

 

3. Innhenting av opplysninger fra andre lands myndigheter

Offisielle nettsider
Innhenting av opplysninger om praksis og regelverk i andre land skjer hovedsakelig gjennom å bruke offisielle nettsider. Koordinatorene i AUA har laget en oversikt over kilder, som er vedlagt denne internmeldingen. Hvis direktoratet har behov for opplysninger utover det som finnes offentlig tilgjengelig, kan det tas kontakt direkte med andre lands myndigheter, eller opplysninger kan innhentes gjennom et kontaktnett. Fagavdelingene kan selv ta kontakt med kontaktpersoner i andre land, men koordinatorene i AUA må bli involvert før fagavdelingene tar denne kontakten, slik at man samordner forespørsler til andre lands myndigheter. Koordinatorene kan bistå enhetene med å vurdere hvilke kontaktpersoner eller kontaktnett det er mest hensiktsmessig å bruke i de ulike forespørslene. AUA har egne koordinatorer for IGC, GDISC og EMN, som kan bistå med selve forespørselen.

 

Direkte kontakt eller bruk av kontaktnett
Hvis fagavdelingene ønsker informasjon om regelverk og praksis i ett annet land vil det i utgangspunktet være mest hensiktsmessig å bruke personlige kontakter, hvis dette finnes i det aktuelle landet, eller en kontaktperson gjennom GDISC.

Hvis fagavdelingene ønsker informasjon fra mange andre europeiske land, vil det i utgangspunktet være hensiktsmessig å sende en forespørsel gjennom et av kontaktnettene; Eurasil, GDISC, IGC eller EMN[1]. Mens Eurasil er forbehold asylspørsmål, er GDISC, IGC og EMN forum hvor man også kan stille spørsmål om oppholdssaker.

 

Koordinatorene i AUA, vil i samarbeid med ASA og OPA, forsøke å lage en oppdatert oversikt over relevante kontaktpersoner i andre land og eventuelt opprette nye kontakt ved behov.

4. Grenseflater til andre grupper i UDI/ fag koordinatorer i UDI

Analysegruppa i UDI
Analysegruppa skal bidra til å utvikle og tydeliggjøre UDI sin rolle som fagorgan ved å

- sørge for bedre koordinering og kvalitetssikring av tverrgående analyseoppgaver
- etablere et rammeverk for analyseoppgaver på tvers av avdelingene
- bedre kommunikasjon av analyseresultat internt (direkte gjennom nyhetsbrev) og eksternt (indirekte gjennom bidrag til foredrag, virksomhetsrapport, kronikker etc.)

Begge koordinatorene i AUA med ansvar for andre lands praksis vil delta i denne gruppen og ha et ansvar for det internasjonale bildet.

Asyltrendgruppa
Hovedformålet med denne gruppen er å lage et notat til Prognosegruppe asyl som beskriver og analyserer asyltilstrømmingen til Norge og Europa. Notatet skal gi et best mulig grunnlag for å lage prognoser på antall asylsøkere i Norge, og vil være et viktig verktøy for prognosegruppen. Det er også et mål at notatet vil gi en vurdering av i hvilken grad det som skjer på asylfeltet i Europa kan tenkes å påvirke tallet på asylsøkere til Norge.
En av koordinatorene i AUA med ansvar for andre lands praksis vil delta i denne gruppen.

Koordinator for internasjonale menneskerettigheter
Ansvaret for andre lands praksis er avgrenset mot arbeidsoppgavene til UDIs koordinator for internasjonale menneskerettigheter. Dette arbeidsfeltet omfatter koordineringsansvar for UDIs kompetanse på internasjonale menneskerettighetskonvensjoner, organisering og samhandling internt og eksternt på menneskerettighetsfeltet, rapportering, regelverksarbeid og generelle problemstillinger relatert til fagfeltet.

5. Ressurser

Koordinering av departementets bestilling på andre lands praksis og rapportering til departementet er anslått til ett årsverk. For å kunne ha nødvendig kontinuitet og sikre oppdatering på andre lands praksis, slik at rapportering kan skje i samsvar med retningslinjene, vil det være to personer i AUA som deler på dette ansvarsområdet.

 

Gry Aalde
avdelingsdirektør

Kontakt: Analyse- og utviklingsavdelingen, Internasjonal enhet


[1] IGC- Intergovernmental consultations on migration, asylum and refugees
GDISC- General Directors`Immigration Services Conference
EMN-European Migration Network

 

Siste endringer

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo