Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Attention Opphevede og utdaterte dokumenter

UDI internmeldinger

IM 2012-014
Dokument-ID : IM 2012-014
Saksnummer : 11/2738-16
Sist endret : 12.05.2014
Dokumentdato : 10.05.2012
Mottakere :

Asylavdelingen

Fornyelse av tillatelser gitt etter søknad om beskyttelse

1. Innledning

2. Vurdering i fornyelsessaker

2.1. Særlig om fornyelse av tillatelse til enslig mindreårige asylsøkere (EMA)

2.2. Fornyelse der det foreligger ”omstendigheter som vil gi grunn til å nekte utlendingen […] opphold i riket i medhold av andre bestemmelser i loven” jf § 61 siste punktum

3. Politiets kompetanse i fornyelsessaker

4. Søkt for sent

4.1 Søknader fremsatt mer enn seks måneder etter utløpet av tidligere tillatelse

4.1.1 Opprinnelig tillatelse gitt etter utl § 28

4.1.2 Opprinnelig tillatelse gitt etter utl § 38

4.2 Utvisning på grunn av ulovlig opphold

5. Opphold på andre grunnlag

5.1. Vurdering av barnets tilknytning

5.2. ”Særlig tilknytning til riket”

6. Varighet av fornyet tillatelse

6.1. Søkt innen utløpet av tidligere tillatelse

6.2. Søkt etter utløpet av tidligere tillatelse

6.3. tillatelse på nytt faktisk eller rettslig grunnlag, jf utf § 10-26

7. Linjebehandling

8. Forholdet til tilbakekall

9. Advokat

9.1. Når skal det oppnevnes advokat ved avslag på fornyelsessøknad

10. Bekreftelse på lovlig opphold

10.1. Fornyelse på samme grunnlag

10.2. Fornyelse på nytt faktisk eller rettslig grunnlag

10.3. Søkt senere enn én måned før utløpet av tidligere tillatelse

11. Praktiske rutiner ved utsendelse av vedtak

12. Særlig om vedtak om fornyelser som feilaktig er fattet av politiet

13. Oversikt over gamle hjemler og hva de skal fornyes etter:

1. Innledning

Denne internmeldingen gir retningslinjer for vurderingen av fornyelse av tillatelser gitt i medhold av utlendingsloven av 1988 (ul) §§ 17 første ledd, 8 annet ledd, jf utlendingsforskriften av 1990 § 21 første og annet ledd, utlendingsloven av 2008 (utl) § 28 første ledd bokstav a og b og § 38. Meldingen omfatter også fornyelse av tillatelser som er gitt til overføringsflyktninger. Den omfatter ikke fornyelse av tillatelser gitt etter utl § 74. Internmeldingen gir ikke retningslinjer for fornyelse av begrenset tillatelse gitt i medhold av utl § 38 femte ledd. Dette reguleres i RS 2013-017 ”Fornyelse av tillatelser etter utlendingsloven § 38 som er begrenset på grunn av tvil om identitet eller udokumentert identitet”.

2. Vurdering i fornyelsessaker

Etter utlendingsloven (utl) § 61 har en søker rett til fornyelse av en midlertidig oppholdstillatelse ”dersom grunnlaget for førstegangstillatelsen fortsatt er til stede”. Når en skal behandle en søknad om fornyelse er det viktig å huske på at man ikke skal foreta en ny vurdering av oppholdsgrunnlaget. Denne vurderingen er allerede gjort av saksbehandleren som behandlet saken da førstegangstillatelsen ble innvilget.

Saksbehandleren skal kontrollere om det har kommet inn nye opplysninger av vesentlig betydning for vedtaket som gjør at grunnlaget for tillatelsen ikke lenger er til stede. Saksbehandler skal gjennomgå vedtaksdokumentene og registreringene i DUF for førstegangstillatelsen og eventuelle etterfølgende fornyelser for å kontrollere om det er stilt vilkår for fornyelse eller om det foreligger andre omstendigheter ved saken som skal vurderes i fornyelsesomgangen. Det er som hovedregel ikke nødvendig å lese dokumentene som forelå da førstegangstillatelsen ble innvilget. Opplysningene som fremkommer av disse dokumentene er allerede vurdert av UDI eller UNE da førstegangstillatelsen ble innvilget.

2.1. Særlig om fornyelse av tillatelse til enslig mindreårige asylsøkere (EMA)

I saker der det kommer frem opplysninger om at søkeren har omsorgspersoner på kjent og trygt sted ved behandlingen av fornyelsessøknaden, så skal UDI særlig vurdere å avslå fornyelsen eller tilbakekalle tillatelsen.

Det forhold at utlendingen har fylt atten år siden han eller hun fikk innvilget forrige tillatelse regnes ikke som en ny opplysning og vil ikke i seg selv kunne begrunne avslag på fornyelsen. Dersom det skal begrunne avslag fornyelse, så må det fremgå av førstegangstillatelsen at den kun gjelder frem til utlendingen har fylt atten år.

Dersom det har fremkommet opplysninger i ettertid som viser at søkeren har gitt uriktige opplysninger om alder og derfor var over atten år da førstegangstillatelsen ble innvilget, kan dette danne grunnlag for tilbakekall. Utlendingen skal også vurderes utvist i henhold til RS 2010-024 ”Utvisning etter utlendingsloven §§ 66, 67 og 68 - brudd på utlendingsloven og/eller straffbare forhold”.

2.2. Fornyelse der det foreligger ”omstendigheter som vil gi grunn til å nekte utlendingen […] opphold i riket i medhold av andre bestemmelser i loven” jf § 61 siste punktum

Denne bestemmelsen omfatter tilfeller der det foreligger bort- eller utvisningsgrunner, jf § 59. Det må være fattet vedtak om utvisning, før vi kan bruke denne bestemmelsen som begrunnelse for avslag fornyelse. Dette innebærer at der personen ikke er vernet i medhold av § 73, og det for øvrig ikke er åpenbart at tillatelsen skal fornyes, så skal saken sendes til OFU for vurdering av utvisning.

En tillatelse gitt i medhold av § 38 faller bort som følge av et utvisningsvedtak, jf § 71.

For å kunne fatte utvisningsvedtak der utlendingen er innvilget tillatelse etter utl § 28 annet ledd, jf første ledd bokstav a eller b, så må flyktningsstatusen tilbakekalles etter utl § 31, § 37 eller § 63, før utvisningsvedtak kan fattes. Selv om søkeren har søkt om fornyelse av sin oppholdstillatelse som flyktning etter utløpet av tidligere tillatelse og derfor ikke lenger har lovlig opphold i Norge, så har vedkommende status som flyktning og denne statusen må i de fleste tilfeller tilbakekalles før man kan fatte et utvisningsvedtak.

3. Politiets kompetanse i fornyelsessaker

Lokalt politidistrikt har kompetanse til å behandle fornyelsessaker hvor det ikke er tvil om vilkårene er oppfylt jf utf § 13-2[1]. I saker der det foreligger tvil om identitet skal fornyelsen behandles av UDI. Politiet vil også sende over fornyelsessaker der det er søkt mer enn to måneder for sent, jf RS 2010-093 «Vedtakskompetanse ved søknad om fornying etter utløpet av siste løyve – utlendingslova § 65, jf utlendingsforskrifta § 13-2». Lokalt politidistrikt har ikke kompetanse til å fornye begrensede tillatelser gitt etter utl § 38 femte ledd eller tillatelser gitt etter utl § 74.

4. Søkt for sent

Utgangspunktet er at personer som ikke har søkt fornyelse innen én måned før tillatelsen gikk ut, ikke har rett til opphold på samme vilkår, se utl § 61 sjette ledd. Når det søkes om fornyelse for sent, vil varigheten av den nye tillatelsen beregnes fra vedtaksdato, jf utf § 10-24. Dette innebærer at utlendingen ikke vil få tiden fra utløpet av tidligere tillatelse og frem til ny tillatelse medberegnet i opptjeningstiden til permanent oppholdstillatelse etter utl § 62.

4.1 Søknader fremsatt mer enn seks måneder etter utløpet av tidligere tillatelse

Når en søknad om fornyelse er levert mer enn seks måneder etter utløpet av tidligere tillatelse, skal eventuell ny tillatelse gis som førstegangstillatelse. Søknaden skal likevel ikke følge saksgangen til en førstegangssøknad.

Man vurderer om vedkommende oppfyller vilkårene for den tillatelsen det søkes om fornyelse av. Dette innebærer at vedkommende ikke kan bli bedre stilt enn ved den opprinnelige førstegangstillatelsen. Søker man fornyelse av en tillatelse gitt etter utl § 38 så vurderer man om vedkommende fyller vilkårene for en tillatelse etter denne bestemmelsen, men foretar ingen ny vurdering av den opprinnelige søknaden om beskyttelse.

I praksis vil en vurdering som ny førstegangstillatelse i liten grad skille seg fra den vurderingen man foretar av en fornyelsessøknad. Kun der det er nye opplysninger av vesentlig betydning for tillatelsen kan man unnlate å innvilge en ny tillatelse.

Utlendingen vil ha oppholdt seg ulovlig i riket i tiden frem til det eventuelt gis ny tillatelse. Dette kan vedkommende straffes for, jf lovens § 108 første ledd bokstav a, jf § 55. Videre vil den ulovlige oppholdstiden få konsekvenser for når det kan gis permanent oppholdstillatelse.

4.1.1 Opprinnelig tillatelse gitt etter utl § 28

I asylsaker der utlendingen er innvilget tillatelse etter reglene om beskyttelse, det vil si etter ul § 17 første ledd eller utl § 28 første ledd a eller b, så vil det være vanskelig å foreta en ny vurdering. Utlendingen vil normalt ha oppholdt seg i Norge i hele perioden og risikoen ved retur er derfor vanskelig å avgjøre. Det er heller ikke praksis for å avslå fornyelse på grunn av endrede forhold i hjemlandet. Her er utgangspunktet at så lenge det ikke foreligger opphørs- eller tilbakekallsgrunner etter utl §§ 37 eller 63 så skal tillatelsen fornyes, se utl § 61 annet ledd. Dette vil også gjelde for de sakene der det er søkt mer enn seks måneder for sent.

4.1.2 Opprinnelig tillatelse gitt etter utl § 38

Dersom saken ikke står i en vesentlig annen stilling enn den gjorde da vedkommende søkte tillatelse første gang, skal den behandles på linje med andre saker der det er søkt fornyelse. Den eneste forskjellen blir at det gis en ny førstegangstillatelse etter § 38.

4.2 Utvisning på grunn av ulovlig opphold

Vurderingen av om en utlending skal utvises på grunn av ulovlig opphold, følger retningslinjene i RS 2010-024 «Utvisning etter utlendingsloven §§ 66, 67 og 68 - brudd på utlendingsloven og/eller straffbare forhold» punkt 5.2.1.3 «Ulovlig opphold ved manglende fornyelse/søknad fremsatt etter oppholdstillatelsens utløp».

5. Opphold på andre grunnlag

I de sakene der man avslår søknaden om fornyelse så må UDI av eget tiltak vurdere om utlendingen oppfyller vilkårene i § 38. Dette vil være mest praktisk i forhold til lengeværende barn, men kan også være aktuelt der en voksen har oppholdt seg lovlig i landet i mange år. Det kan også være aktuelt å innvilge en tillatelse på nytt grunnlag i andre tilfeller, for eksempel der det foreligger sterke menneskelige hensyn av andre årsaker enn de opprinnelige. I det følgende vil det kun bli redegjort nærmere for opphold på grunn av ”særlig tilknytning”, jf § 38.

5.1. Vurdering av barnets tilknytning

Se PN 2010-012 ”Skjønnmomenter ved vurdering av tilbakekall av tillatelse til barn – utlendingsloven § 63 og vurdering av om det foreligger sterke menneskelige hensyn – utlendingsloven § 38” for utfyllende informasjon om vurdering av barnets tilknytning.

I saker der barnet har tre år eller lengre oppholdstid i Norge med lovlig opphold, må man vurdere å innvilge tillatelse etter utl § 38 som følge av barnets tilknytning. Botiden alene kan ikke begrunne rett til fortsatt opphold, man må se hen til barnets totale livssituasjon herunder (listen er ikke uttømmende, saksbehandler henvises til å lese praksisnotatet):

 • Barnets alder i oppholdstiden
 • Språk
 • Skolegang
 • Fritidsaktiviteter
 • Andre momenter som tilsier at barnet har en særlig tilknytning til Norge
 • Barnets tilknytning til hjemlandet

5.2. ”Særlig tilknytning til riket”

Det er forvaltningspraksis for å anse 8-10 års oppholdstid med tillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstid for å kunne utgjøre ”særlig tilknytning til riket”. Dette gjelder voksne søkere.

6. Varighet av fornyet tillatelse

I utgangspunktet kan fornyet tillatelse gis for inntil to år frem i tid, jf utl § 61 femte ledd, jf utf § 10-24 første ledd. Unntak er for eksempel der opprinnelig tillatelse er gitt for ett år i medhold av utf § 10-13. Et annet eksempel er der en tillatelse gitt etter utl § 38 er begrenset i tid for eksempel på grunnlag av helsemessige forhold.

6.1. Søkt innen utløpet av tidligere tillatelse

Varigheten beregnes fra utløpet av den tidligere tillatelsen når det er søkt om fornyelse innen utløpet av forrige tillatelse, jf utf § 10-24 annet ledd. Varigheten gis i utgangspunktet for to år frem i tid. Man skriver inn datoen for utløpet av tidligere tillatelse og to år frem i tid fra dagens vedtaks dato i ”fra-til” feltet i DUF. Der opprinnelig tillatelse er gitt for kortere tidsrom, for eksempel ett år på grunn av tvil om identitet, skal fornyet tillatelse gis for tilsvarende tidsrom, altså ett år.

Eksempel: Det er søkt innen fristen og tidligere tillatelse utløp 21.02.2010. Søknaden om fornyelse blir først behandlet 05.06.2011. 21.02.2010 skrives inn i ”fra dato” feltet og 05.06.2013 skrives inn i ”Til dato”-feltet.

 

Her vil feltene ”antall” og ”enhet” under ”varighet” i Vedtaksmodulen i DUF oppdatere seg ut fra lengden på varigheten som skrives inn i dato-feltene. Det viktige er at tillatelsen løper fra utløpet av tidligere tillatelse og to år frem i tid.

6.2. Søkt etter utløpet av tidligere tillatelse

Varigheten beregnes fra vedtaksdato der utlendingen søker om fornyelse etter utløpet av tidligere tillatelse og tillatelsen danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse, jf utf § 10-24 annet ledd. Dette er en absolutt regel og kan ikke fravikes på grunn av for eksempel lang saksbehandlingstid hos UDI.

Eksempel: Det er søkt etter utløpet av forrige tillatelse. Her settes varigheten til to år. Tillatelsen utløp 21.02.2013, utlendingen søkte om fornyelse 23.02.2013. Vedtaket blir fattet 05.06.2013. ”Fra dato” er da 05.06.2013 og ”til dato” er 05.06.2015.

6.3. tillatelse på nytt faktisk eller rettslig grunnlag, jf utf § 10-26

Varigheten av tillatelse på nytt faktisk eller rettslig grunnlag beregnes fra vedtaksdato når ny tillatelse gis før utløpet av tidligere tillatelse. Vedtaksdato vil også være utgangspunktet for varigheten der det søkes om ny tillatelse på nytt grunnlag etter utløpet av forrige tillatelse eller vilkårene for ny tillatelse først er oppfylt etter utløpet av tidligere tillatelse, jf utf § 10-26. For øvrig beregnes varigheten fra utløpet av tidligere tillatelse.

I de sakene der man innvilger ny førstegangstillatelse fordi det ble søkt mer enn seks måneder for sent (se punkt 4.1), så beregnes varigheten fra vedtaksdato. Tillatelsen gis i utgangspunktet for to år frem i tid. Der det er grunnlag for å gi tillatelse for kortere tidsrom, for eksempel ett år på grunn av tvil om identitet, skal ny førstegangstillatelse gis for tilsvarende tidsrom, altså ett år.

7. Linjebehandling

Enkle fornyelsessaker som behandles av erfarne saksbehandlere trenger man i utgangspunktet ikke linjebehandle. Hvilke fornyelsessaker som kan unntas linjebehandling og hvem som kan behandle disse, må godkjennes av nærmeste leder.

8. Forholdet til tilbakekall

Når det foreligger grunnlag for å tilbakekalle en tillatelse og tilbakekallet vil ha tilbakevirkende kraft, bør saksbehandleren vurdere å tilbakekalle tillatelsen istedenfor å avslå fornyelsen. Tilbakevirkende kraft innebærer i denne sammenheng at utlendingen mister botid i Norge som han eller hun har opparbeidet seg på uriktig grunnlag. Et eksempel på dette er tilbakekall på grunn av uriktig identitet etter utl § 63. Her har tillatelsen vært gitt med utgangspunkt i feil identitet og man bør derfor tilbakekalle alle tidligere tillatelser.

I de sakene der man vurderer tilbakekall på grunnlag av bestemmelsene i § 37 om opphør av flyktningstatus og oppholdstillatelse som flyktning, vil konsekvensene for utlendingen ofte bli de samme om man avslår fornyelsen eller fatter vedtak om tilbakekall fordi ingen av vedtakene vil få tilbakevirkende kraft.

Se for øvrig IM 2017-003 UDIs oppgaver i tilbakekallssaker.

9. Advokat

9.1. Når skal det oppnevnes advokat ved avslag på fornyelsessøknad

Spørsmålet reguleres av utl § 92. Avslag på fornyelse av § 38 tillatelse gir ikke grunnlag for fritt rettsråd uten behovsprøvning. Avslag på fornyelse av § 28 tillatelse gir rett til fritt rettsråd uten behovsprøvning.

10. Bekreftelse på lovlig opphold

10.1. Fornyelse på samme grunnlag

Søkeren har rett til bekreftelse på lovlig opphold dersom personen har søkt fornyelse innen en måned før utløpet av gjeldende tillatelse, så fremt tillatelsen er fornybar, jf utl § 61 sjette ledd.

10.2. Fornyelse på nytt faktisk eller rettslig grunnlag

Søkeren har rett til bekreftelse på lovlig opphold dersom personen har søkt innen en måned før utløpet av gjeldende tillatelse og har hatt lovlig opphold i medhold av tidligere tillatelse minst de siste 9 månedene, jf § 61 syvende ledd.

10.3. Søkt senere enn én måned før utløpet av tidligere tillatelse

Utgangspunktet er at personer som ikke har søkt fornyelse innen én måned før tillatelsen gikk ut, ikke har rett til opphold på samme vilkår, jf utl § 61 sjette ledd. Personer som har søkt om fornyelse senere enn én måned før tillatelsen gikk ut, kan imidlertid få bekreftelse på lovlig opphold i Norge, jf utl 10-25. Vurderingsmomenter er da om søknaden kan påregnes innvilget og om den tidligere tillatelsen danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse, jf utf § 10-25.

11. Praktiske rutiner ved utsendelse av vedtak

Vedtaket skal sendes til lokalt politidistrikt der søkeren bor.

12. Særlig om vedtak om fornyelser som feilaktig er fattet av politiet

Dersom politiet fatter vedtak om fornyelse til tross for at de ikke har slik kompetanse, se pkt. 3, er vedtaket ugyldig, jf. forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav c.

Straks politiet blir klar over feilen som er begått skal lokalt politikontor ta kontakt med rett landenhet i UDI som avgjør om politiet skal omgjøre sitt vedtak. Dersom det er hjemmel for å fatte vedtaket, men ugyldigheten alene skyldes at politiet mangler kompetanse til å gi slik tillatelse, kan UDI vurdere om de vil opprettholde (ratihabere) vedtaket.

UDI besvarer politiets henvendelse med en tverretatlig melding i DUF hvor det fremgår om UDI opprettholder vedtaket eller om politiet skal omgjøre. Dersom UDI opprettholder vedtaket skal UDI notere dette i DUF i merknadsfeltet til politiets vedtak. Dersom det er UDI som oppdager feilen som er begått, skal UDI gi vedkommende politikontor beskjed gjennom en tverretatlig melding. UDI avgjør om politiet skal omgjøre sitt vedtak eller om vedtaket skal opprettholdes. UDI informerer politiet om avgjørelsen i meldingen og noterer i DUF i merknadsfeltet til politiets vedtak dersom vedtaket opprettholdes.

13. Oversikt over gamle hjemler og hva de skal fornyes etter:

Ul = opphevet lov

Uf = opphevet forskrift

Utl = ny lov

Utf = ny forskrift

 • Ul § 17 første ledd (asyl) – utl § 28 1 a
 • Uf § 21 første ledd (vern) – utl § 38 (regulert i forskriften § 20-10)
 • Uf § 21 annet ledd (ot hum) – utl § 38
 • OFF-saker: ul § 21 annet ledd – utl § 35 tredje ledd

 

Hanne M. Jendal
avdelingsdirektør

Dag Bærvahr
fagsjef

 

Kontakt:
Asylavdelingen, fagstab


[1] Se RS 2010-089 «Delegering av vedtaksmyndighet fra Utlendingsdirektoratet til politiet - utlendingsloven § 65 annet ledd, jf. utlendingsforskriften § 13-1, § 13-2, § 13-3, § 13-5 og § 13-6, og delegering av myndighet til å avvise søknader som ikke er fremsatt på riktig grunnlag».

Siste endringer
 • Opphevet: IM 2012-014 Fornyelse av tillatelser gitt etter søknad om beskyttelse (13.09.2018)

  Rundskrivet er opphevet, da det erstattes av nytt RS 2018-003 Fornyelse av tillatelser gitt etter søknad om beskyttelse.

 • Endret: IM 2012-014 Fornyelse av tillatelser gitt etter søknad om beskyttelse (12.05.2014)

  Internmeldingens punkt fire er oppdatert.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo