Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Attention Opphevede og utdaterte dokumenter

Internmeldingen er under revisjon som følge av delt portefølje mellom Internasjonal enhet og Regelveksenheten (04.01.2017).

UDI internmeldinger

IM 2014-008
Dokument-ID : IM 2014-008
Saksnummer : 10/1843-27
Dokumentdato : 13.05.2014
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Instruks for koordinatorfunksjon for internasjonale menneskerettigheter i UDI

1. Innledning

Analyse- og utviklingsavdelingen (AUA) har ansvaret for å koordinere direktoratets arbeid på menneskerettighetsfeltet. Denne instruksen definerer ansvar og oppgaver for koordinatorfunksjonen for internasjonale menneskerettigheter og angir målsetninger for arbeidet.

2. Generelt om koordinatorfunksjonene i AUA

AUAs koordineringsansvar innebærer en faglig og administrativ samordning av sentrale oppgaver og fagområder som flere avdelinger har et ansvar for, for å oppnå helhetlige løsninger og god samhandling. Koordinatoren skal ikke overta avdelingenes oppgaver eller fagansvar, men trekkes inn i prosesser hvor prinsipielle eller strategiske spørsmål skal avklares eller ivaretas. Koordinatoren skal bidra til kvalitetssikring og utvikling av fagområdet. Videre skal koordinatoren bidra til å sikre at ulike avdelinger har lik praksis for sammenlignbare problemstillinger og at UDI opptrer enhetlig utad.

3. Oppgaver for koordinatorene for internasjonale menneskerettigheter

Prioriterte arbeidsområder for funksjonen som koordinator for internasjonale menneskerettigheter er

 • internasjonal rettspraksis 
 • fagfeltene menneskehandel, tvangsekteskap og kjønnlemlestelse. Tilgrensende problemstillinger som berører vold i nære relasjoner, herunder æresrelatert vold omfattes.

Koordinatorfunksjonen ivaretas per i dag av to saksbehandlere i Internasjonal enhet, med hovedansvar fordelt etter punktene over.

3.1 Mål

Koordinatorene for internasjonale menneskerettigheter har som mål å bidra til:

 • hensiktsmessig samarbeid mellom avdelingene og en felles forståelse av internasjonale føringer og praksis
 • at direktoratets saksbehandling og utviklingsarbeid er i tråd med menneskerettslige forpliktelser 
 • utvikling av fagfeltet gjennom forslag til overordnede prioriteringer og bidrag med fagkompetanse i forbindelse med utvikling og implementering av menneskerettslige forpliktelser, lovgivning og retningslinjer
 • at UDI har integrerte prosedyrer i saksbehandlingen og mottaksoppfølgingen for å identifisere og følge opp personer som er utsatt for utnytting og/eller som er volds- eller trusselutsatte i Norge
 • at UDI som fagorgan bidrar som premissleverandør til overordnet departement og andre samarbeidspartnere på menneskerettighetsfeltet.

3.2. Arbeidsoppgaver

Koordinatorene skal

 • bidra til at UDIs avdelinger har god kompetanse om
  • internasjonale menneskerettighetskonvensjoner, herunder rettsavgjørelser
  • særlige problemstillinger knyttet til menneskehandel, tvangsekteskap og kjønnlemlestelse
 • være orientert om virksomhetens arbeid på fagfeltet og delta i prosesser hvor prinsipielle eller strategiske spørsmål skal avklares eller ivaretas 
 • bidra i alle høringer og rapporteringsarbeid som omhandler internasjonale menneskerettigheter
 • bidra med fagkompetanse i forbindelse med utvikling av fagområdet, kvalitetssikring og implementering av lovgivning, retningslinjer og handlingsplanarbeid
 • bidra til at ulike avdelinger har lik praksis for sammenlignbare problemstillinger, og at UDI opptrer enhetlig utad
 • løfte opp problemstillinger og avvik i praksis der dette er kjent for koordinatoren
 • ta initiativ til møter for å sikre riktig involvering mellom avdelingene og for å få oppdateringer om status og framdrift på ulike prosesser på feltet
 • vurdere deltakelse i aktuelle arbeidsgrupper i UDI, spesielt når arbeidet er avdelingsovergripende, og i aktuelle arbeidsgrupper med eksterne etater 
 • utvikle og følge opp et tverretatlig samarbeid og fagnettverk med andre eksterne aktører på feltet
 • bidra til forskning på feltet, og at relevante konklusjoner fra FoU-prosjekter kan påvirke regelverk og praksis

3.2.1  Spesielt for fagfeltet internasjonal rettspraksis  

Koordinatoren skal:

 • ha oversikt over internasjonale dommer av relevans for utlendingsforvaltningen som behandler spørsmål knyttet til sentrale menneskerettighetskonvensjoner, særlig: 
  • Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK)
  • FNs konvensjon om sosiale og politiske rettigheter (SP)
  • Torturkonvensjonen
  • Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel (Europarådskonvensjonen) 
  • Den europeiske unions charter om grunnleggende rettigheter (EU-Charteret)
 • sammenfatte dommer og sentrale dokumenter (komitéuttalelser mv.) av relevans for UDIs saksbehandling og utviklingsarbeid. Sammenfatningene av dommer skal legges på UDIs regelverksportal
 • analysere domsavgjørelsenes relevans for UDI ved behov og innhente informasjon om andre lands tolkning av internasjonale dommer

3.2.2  Spesielt for fagfeltene menneskehandel, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Koordinatoren skal:

 • koordinere og rapportere om UDIs oppfølging av tiltak i handlingsplaner på feltene
 • samarbeide med avdelingene om forbedringstiltak for økt operasjonalisering av UDIs forpliktelser
 • lede og koordinere arbeidet i interne fagnettverk på feltene 
 • videreutvikle samarbeidet med andre etater og frivillige organisasjoner på feltene og delta i etablerte fora for samarbeid- og styring, blant annet i Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel (KOM) og Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnlemlestelse (KT) – koordinatoren er linjeleder for UDIs representant i KT, se IM 2013-005
 • Oppgavene skal ses i sammenheng med og støtte opp om UDIs generelle arbeid knyttet til identifisering av sårbare personer med oppfølgingsbehov. 

4. Organisering og nettverksgrupper

Stillingene er plassert i AUA. Koordinatorene møter i ledermøtet i AUA ved behov. All disponering av ressurser skal gå i linjen.

4.1  Fagfelt internasjonal rettspraksis

Internt i AUA forutsettes et tett samarbeid med koordinatorer for de ulike fagområdene, samt Regelverksenheten for utvikling av informasjonsbasen om menneskerettigheter i UDIs regelverksportaler.

Koordinatoren skal lede og videreutvikle et fagnettverk i UDI for kompetanse på internasjonale menneskerettigheter, både med fagpersoner og relevante arbeidsgrupper i avdelingene.

4.2 Fagfeltene menneskehandel, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Det er opprettet faste nettverksgrupper på fagfeltene med representanter fra Region- og mottaksavdelingen (RMA), Asylavdelingen (ASA) og Oppholdsavdelingen (OPA). Koordinatoren leder nettverksgruppene. Nettverksmedlemmene er koordinatorens kontaktpunkter til avdelingene og skal som representanter for sin avdeling bidra til god intern involvering i alle prosesser. Medlemmene i nettverksgruppene skal holde sin avdeling oppdatert og orientert om arbeidet i nettverkene, herunder spørsmål av prinsipiell karakter.

Opprettelsen av nettverksgruppene erstatter ikke den ordinære linjebehandlingen, og avdelingene vil fortsatt være formell mottaker bestillinger mv. Nettverkene møtes ved behov, minimum ved faste møter fire ganger i året. Koordinatoren har ansvar for å utarbeide saksliste og innkalling. Avdelingene kan melde inn generelle problemstillinger de mener bør behandles i nettverket. For mer informasjon om organisering av UDIs arbeid mot menneskehandel, se vedlegg 2 til RS 2011-007.

 

Stephan Mo
avdelingsdirektør

Kontakt: Analyse- og utviklingsavdelingen, Internasjonal enhet

Siste endringer
 • Opphevet: IM 2014-008 Instruks for koordinatorfunksjon for internasjonale menneskerettigheter i UDI (23.02.2018)
  Erstattes av:  IM 2018-002 Organiseringen av arbeidet mot menneskehandel i UDI

  Internmeldinger er opphevet som følge av ny internmelding.

 • Ny: IM 2014-008 Instruks for koordinatorfunksjon for internasjonale menneskerettigheter i UDI (13.05.2014)

  Instruksen for koordinatorfunksjonen for internasjonale menneskerettigheter er revidert og i ny versjon.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo