Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Attention Opphevede og utdaterte dokumenter

UDI rundskriv

RS 2010-094
Dokument-ID : RS 2010-094
Saksnummer : 09/2617
Dokumentdato : 01.01.2010
Mottakere :

Politimestrene
Alle i Asylavdelingen

Enslige mindreårige asylsøkere som blir 18 år før vedtak er fattet i asylsaken – utlendingsloven § 38 første ledd jf. annet ledd bokstav a


Utlendingsdirektoratet tar i sitt vedtak stilling til om en asylsøker er flyktning i henhold til flyktningkonvensjonen og dermed har krav på beskyttelse, om vedkommende har krav på beskyttelse etter andre internasjonale forpliktelser, eller om det er andre grunner som tilsier at søkeren skal få oppholdstillatelse i Norge. Mindreårige asylsøkere som ikke har krav på beskyttelse etter lovens § 28 og som ikke har foreldre eller andre omsorgspersoner på kjent sted kan få oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 38 første ledd, jf. annet ledd bokstav a.

Dersom en mindreårig asylsøker blir myndig før asylsøknaden er ferdig behandlet, er det søkerens alder på vedtakstidspunktet som legges til grunn i vurderingen av om søkeren skal få oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 38 første ledd, jf annet ledd bokstav a. Dette innebærer at en søker som var under 18 år da han søkte asyl, men er blitt 18 år før vedtak fattes, behandles som en voksen asylsøker.

For barn som har fylt 16 år på vedtakstidspunktet og som ikke har beskyttelsesbehov etter lovens § 28, skal UDI vurdere midlertidig tillatelse frem til fylte 18 år, jf utlendingsforskriften § 8-8.

 

Hanne Jendal
avdelingsdirektør

Kontakt: Asylavdelingen

Siste endringer
  • Opphevet: RS 2010-094 Enslige mindreårige asylsøkere som blir 18 år før vedtak er fattet i asylsaken – utlendingsloven § 38 annet ledd bokstav a (13.06.2017)

    Rundskrivet oppheves da innholdet er videreført i punkt 4 i PN 2012-011 om behandling av asylsaker fra enslige mindreårige søkere - særlig om aldersvurdering.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo