Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Attention Opphevede og utdaterte dokumenter

Punkt 2.2 og 5.2 er utdatert per 14.10.2015. UDIs arbeidskontrakt for praktikanter skal ikke lenger brukes. Bruk heller arbeidstilbudsskjemaetwww.udi.no.

UDI rundskriv

RS 2010-100
Dokument-ID : RS 2010-100
Saksnummer : 15/09018-1
Sist endret : 15.10.2015
Dokumentdato : 01.01.2010
Mottakere :

Politimestrene
Utenriksstasjonene
Utlendingsdirektoratet

Oppholdstillatelse til praktikanter, jf. utlendingsloven § 26 første ledd bokstav b, jf. forskriften § 6-21


1. Innledning

2. Vilkår for oppholdstillatelse til praktikanter

2.1. Formålet må være opplæring i et yrke

2.2. Konkret arbeidstilbud

2.3. En arbeidsgiver

2.4. Arbeidets omfang

2.5. Lønn, underhold og bolig

2.6. Alderskrav

2.7. Returforutsetninger og krav til vandel mv.

3. Tillatelsens innhold og varighet

4. Søknads- og saksbehandlingsrutiner

4.1. Hvor skal søknaden fremmes

4.1.1. Hovedregel: Søknaden fremsettes i praktikantens hjemland

4.1.2. Unntak: Adgang til å søke om oppholdstillatelse fra Norge

4.2. Gebyr

4.3. Krav til dokumentasjon

4.4. Vedtaksmyndighet

4.5. Oppholdstillatelse under saksbehandlingen

5. Fornyelse

5.1. Vilkår for fornyelse

5.2. Søknadsprosedyrer ved fornyelse

5.3. Vedtaksmyndighet ved fornyelse

5.4. Innhold og varighet av fornyet tillatelse

6. Klage på vedtak

7. Tilbakekall av oppholdstillatelse

1. Innledning

Rundskrivet omhandler vilkår og saksbehandlingsprosedyrer for å få oppholdstillatelse som praktikant i henhold til utlendingsloven § 26 første ledd bokstav b, jf. forskriften § 6-21. Tillatelse til praktikant kan gis for til sammen to år. Rundskrivet omfatter både praktikantutveksling gjennom organisasjon og individuelle ordninger.

Rundskrivet gjelder for borgere utenfor EU- og EFTA-landene. For borgere fra EU- og EFTA-landene gjelder egne regler, jf. utlendingsloven kapittel 13, jf. forskriften kapittel 19.

Oppholdstillatelse til praktikant kan gis til personer som ikke har fullført fagutdanning på videregående skoles nivå eller som ikke har fagbrev jf, jf. forskriften § 6-1 første ledd.

Personer som har fullført slik fagutdanning og/eller har fagbrev skal primært vurderes for oppholdstillatelse som faglært etter utlendingsloven § 23, jf. forskriften § 6-1, og omfattes ikke av dette rundskrivet.

2. Vilkår for oppholdstillatelse til praktikanter

Enkelte praktikantordninger er kommet i gang som følge av avtale mellom Norge og andre land. Praktikantopphold både i regi av det offentlige og organisasjoner, institusjoner, bedrifter og lignende vil kunne godkjennes.

2.1. Formålet må være opplæring i et yrke

Hovedformålet med arbeidet som tilbys må være opplæring i et yrke.

Det kreves at arbeidet er av vesentlig betydning for søkerens kompetanse og inngår som en naturlig del av hans eller hennes yrkesutdanning.

Et praktikantopphold kan kun tas før eller under en utdanning. Utdanningen må som hovedregel foregå ved utenlandsk utdanningsinstitusjon. Personer som har kompetanse som faglært, jf. forskriften § 6-1 første ledd, kan ikke få oppholdstillatelse til praktikant. Det vises til rundskrivet om faglærte.

Tillatelse som praktikant kan også etter en konkret helhetsvurdering gis til personer som skal få yrkesopplæring i Norge, selv om disse ikke er under utdanning ved en utdanningsinstitusjon i hjemlandet. Det er da et vilkår at søkeren er ansatt i en bedrift i hjemlandet og praktikantoppholdet er av vesentlig betydning for søkerens videre utøvelse av yrket i hjemlandet. Videre bør praktikantoppholdet være omfattet av en kontrakt mellom bedriften søkeren er ansatt i hjemlandet og stedet søkeren skal ha praksisplass ved i Norge. Søkeren kan ikke ha fullført fagutdanning på videregående skoles nivå eller ha fagbrev jf, jf. forskriften § 6-1 første ledd.

I vurderingen av om tillatelse kan gis, kan blant annet følgende forhold bli tillagt vekt:

 • Om oppholdet kun innbærer opplæring, ikke arbeid
 • Om opplæringen er en del av et offentlig støttet bistandsprosjekt
 • Om opplæringen er nødvendig for en norsk bedrift videre utvikling i utlandet og gjennomføring av kontrakter med utenlandske kontraktspartnere (for eksempel ved at søkeren skal læres opp i utstyr/teknologi som den norske bedriften har levert til søkerens arbeidsgiver)
 • Oppholdets varighet

Listen er ikke utømmende.

2.2. Konkret arbeidstilbud

Redaksjonens anmerkning: Hele punkt 2.2 (markert i gult) er utdatert og er under revidering per 14.10.2015.

UDIs Arbeidskontrakt for praktikanter skal ikke lenger brukes da den ikke inneholder nok opplysninger om praktikantstillingen. I stedet skal arbeidstilbudsskjemaetwww.udi.no benyttes. Formidlingsorganisasjonenes egne kontrakter kan fortsatt godtas hvis de inneholder samme informasjon som arbeidstilbudsskjemaet. Kontrakten må da være underskrevet av arbeidsgiveren og søkeren og må være stemplet av organisasjonen.

Det må foreligge et konkret tilbud om arbeid gitt i en standardisert arbeidskontrakt, se vedlegg 2. Kontrakten Arbeidskontrakt for praktikanter (GP-7030) er tilgjengelig på UDIs nettsider (www.udi.no), hos politiet og ved utenriksstasjonene. Organisasjonenes egne kontrakter kan også godtas hvis de inneholder det samme som standardkontrakten.

Kontrakten må være i originalutgave og være underskrevet av arbeidsgiveren og søkeren. I tillegg må arbeidskontrakten være stemplet av formidlingsorganisasjonen, dersom dette er benyttet.

Arbeidsgiveren må gi en beskrivelse av arbeidets innhold og hvilken opplæring søkeren vil bli gitt. Videre må det komme tydelig frem av kontrakten for hvilken periode arbeidstilbudet er gyldig.

2.3. En arbeidsgiver

Søkeren kan som hovedregel kun ha én arbeidsgiver.

2.4. Arbeidets omfang

Det må som hovedregel dreie seg om heltidsarbeid (37.5 timer per uke).

2.5. Lønn, underhold og bolig

Underhold og bolig må være sikret, jf. utlendingsloven § 58, jf. forskriften §§ 10-7 og 10-12.

Siden et praktikantopphold skal ha en opplæringsfunksjon, stilles ikke de samme krav til lønnsgodtgjørelse som for et vanlig ansettelsesforhold. Lønns- og arbeidsvilkår må likevel ikke være dårligere enn etter bransjens gjeldende tariffavtale eller regulativ for arbeidstakere under opplæring.

Dersom slik tariffavtale eller regulativ ikke foreligger, skal lønns- og arbeidsvilkår ikke være dårligere enn det som er normalt for vedkommende sted og yrke. Arbeidsgiveren plikter å dokumentere hva som er gjeldende tariff, regulativ eller normallønn for det aktuelle sted og yrke.

Hvis det ikke eksisterer noen tariff-, regulativ- eller normallønn for praktikanter, skal lønnen aldri være lavere enn at søkeren får nok lønn til at kravene til underhold er oppfylt.

Stipend kan helt eller delvis erstatte lønn.

Bolig anses som sikret når utlendingen disponerer hus, leilighet, hybel, rom i internat og lignende som tilfredsstiller offentlige krav. Dreier det seg om leieforhold må søkeren legge frem skriftlig leiekontrakt, jf. utlendingsforskriften § 10-12 første og andre ledd.

2.6. Alderskrav

For å få oppholdstillatelse som praktikant må søkeren være fylt 15 år på vedtakstidspunktet. Når søkeren er mellom 15 og 18 år, må det foreligge samtykke fra foreldre eller andre som utøver foreldreansvar. Det vises til utlendingsforskriften § 6-32 første ledd.

2.7. Returforutsetninger og krav til vandel mv.

Oppholdstillatelse som praktikant i medhold av utlendingsforskriften § 6-21 er en tillatelse som er tidsbegrenset og ikke danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse. I dette ligger det en klar forutsetning om at søkeren skal forlate Norge ved tillatelsens utløp. Utlendingsmyndighetene skal vurdere søkerens returforutsetninger. I vurderingen av om oppholdstillatelse kan gis, er det derfor et sentralt vurderingstema om det er sannsynlig at søkeren vil forlate Norge ved tillatelsens utløp, dersom vedkommende ikke har annet grunnlag for opphold i Norge. I denne vurderingen vil både individuelle forhold ved søkeren og generelle forhold i søkerens hjemland være av betydning.

Videre må søkerens formål med oppholdet være i overensstemmelse med den tillatelse det søkes om.

Dersom utlendingsmyndighetene på bakgrunn av foreliggende opplysninger om søkeren, sammenholdt med generell erfaring med visse landområder og søkergrupper, finner det sannsynlig at søkeren ikke vil returnere til sitt hjemland etter endt opphold og/eller har et annet formål med å søke tillatelse enn å være praktikant, skal søknaden avslås.

Det vil blant annet lagt vekt på:

 • om søkeren tidligere har søkt om beskyttelse eller oppholdstillatelse på annet grunnlag;
 • søkerens plan for oppholdet i Norge, og hvorvidt denne fremstår som realistisk;
 • tidligere erfaringer med praktikanter i samme situasjon fra søkerens hjemland;
 • tidligere erfaringer med eventuelle referanser i Norge; og
 • om det rettslig og praktisk vil la seg gjøre å returnere søkeren til sitt hjemland.

Videre kan en søker, som ellers oppfyller vilkårene for oppholdstillatelse, nektes tillatelse dersom det foreligger omstendigheter som vil gi grunn til å nekte søkeren adgang til eller opphold i Norge i medhold av andre regler i loven, jf. utlendingsloven § 59.

3. Tillatelsens innhold og varighet

Tillatelsen gis med adgang til å arbeide som praktikant hos en bestemt arbeidsgiver, jf. utlendingsforskriften § 6-33 første ledd. Stillingsbetegnelsen (praktikant), navn og adresse til arbeidsgiveren skal angis i vedtaket. Det skal presiseres at tillatelsen ikke gir adgang til å ta annet arbeid enn det som er angitt i vedtaket.

Det skal opplyses i vedtaket om tillatelsen kan fornyes eller ikke. Videre danner tillatelsen ikke grunnlag for permanent oppholdstillatelse, jf. forskriften § 6-21 andre ledd. Tillatelsen kan danne grunnlag for familieinnvandring, jf. utlendingsloven § 49, jf. forskriften § 9-6 første ledd.

Førstegangs oppholdstillatelse gis normalt for ett år, jf. utlendingsloven § 60 første ledd. Tillatelsens varighet settes likevel ikke utover det tidsrom det er søkt om og ikke utover arbeidsforholdets eller oppdragets varighet, jf. utlendingsforskriften § 10-16 femte ledd.

4. Søknads- og saksbehandlingsrutiner

4.1. Hvor skal søknaden fremmes

4.1.1. Hovedregel: Søknaden fremsettes i praktikantens hjemland

Førstegangs søknad om oppholdstillatelse som praktikant må som hovedregel være gitt før innreise til Norge, jf. utlendingsloven § 56 første ledd. Dette innebærer at søkeren må levere søknaden til norsk utenriksstasjon (ambassade/konsulat) i det landet søkeren er borger av, eller til norsk utenriksstasjon i det landet der søkeren har hatt oppholdstillatelse de siste seks månedene, jf. utlendingsforskriften § 10-2 tredje ledd. Dersom søknaden fremmes fra et annet land enn hjemlandet, må søkeren dokumentere at han eller hun har hatt gyldig tillatelse i dette landet de siste seks månedene.

4.1.2. Unntak: Adgang til å søke om oppholdstillatelse fra Norge

Utlendingsdirektoratet kan for praktikanter gi retningslinjer og gjøre unntak fra kravet om at førstegangs oppholdstillatelse må være gitt før innreise, jf. utlendingsloven § 56 femte ledd, jf. utlendingsforskriften § 10-1 andre ledd.

Søkere formidlet gjennom organisasjon eller som deltar i utvekslingsordning i EU-regi, kan søke om oppholdstillatelse fra Norge.

For å ha rett til å levere søknad i Norge, er det et vilkår at ”søkeren har lovlig opphold, og ikke oppholder seg i Norge i forbindelse med søknad om asyl eller i påvente av utreise etter avslag på asylsøknad”, jf. forskriften § 10-1 tredje ledd.

Søknaden leveres personlig til politiet i det distrikt der praktikanten bor, jf. forskriften § 10-2 fjerde ledd.

4.2. Gebyr

For å få behandlet en søknad om oppholdstillatelse, må søkeren betale et behandlingsgebyr når søknaden leveres, jf. utlendingsloven § 89, jf. forskriften § 17-11 første ledd. Dersom gebyr ikke er betalt, avslås søknaden på dette grunnlaget, jf. utlendingsforskriften § 10-2 åttende ledd.

4.3. Krav til dokumentasjon

Søknad om oppholdstillatelse skal fremmes på UDIs skjema kalt Søknad om tillatelse til arbeid og opphold (GP-7028). Skjemaet er tilgjengelig på UDIs nettsider (www.udi.no), hos politiet og ved utenriksstasjonene. Søknaden må utfylles fullstendig og skal inneholde fotografi av søkeren og søkerens underskrift, jf. utlendingsforskriften § 10-2 første ledd.

Den instans som mottar søknaden må sørge for at søkeren har fylt ut den aktuelle dokumentlisten og levert alle dokumentene i henhold til denne. Søkeren skal gis en stemplet kopi av dokumentlisten som en kvittering på at dokumentene er levert.

Dokumentlistene finnes på UDIs nettsider:

Offisielle dokumenter (vitnemål, attester osv.) skal fremlegges i originalversjon for utenriksstasjon/politi, men disse skal ikke legges ved søknaden. Kun kopier, bekreftet av utenriksstasjon/politi, skal vedlegges søknaden. Det er viktig at det kommer tydelig frem at utenriksstasjon/politi har sett originaldokumentet. Sammen med søknaden skal det også legges ved en oversettelse av dokumentene til norsk eller engelsk av autorisert translatør.

4.4. Vedtaksmyndighet

Politiet kan innvilge oppholdstillatelse til praktikanter som er gitt rett til å fremme søknad fra Norge (se punkt 4.1.2), når det ikke er tvil om at vilkårene er oppfylt, jf. utlendingsforskriften § 13-1 første ledd bokstav g, jf. utlendingsloven § 65 annet ledd.

For øvrig avgjør Utlendingsdirektoratet søknaden, jf. utlendingsloven § 65 første ledd.

4.5. Oppholdstillatelse under saksbehandlingen

Når det er sannsynlig at søknaden vil bli innvilget, kan søkeren gis en oppholdstillatelse som løper inntil søknaden er avgjort, jf. utlendingsloven § 57 første ledd. Søkerne må be om en slik tillatelse når de leverer søknaden. Politiet har myndighet til å gi tillatelse under saksbehandlingen når politiet har saksdokumentene, jf. utlendingsforskriften § 13-1 første ledd bokstav h, jf. utlendingsloven § 65 annet ledd. For øvrig har UDI vedtaksmyndighet.

5. Fornyelse

5.1. Vilkår for fornyelse

Tillatelsen vil bli fornyet dersom vilkårene for oppholdstillatelse som praktikant fortsatt er oppfylt jf. utlendingslovens § 61 første ledd.

Praktikanten kan søke om oppholdstillatelse hos samme eller ny arbeidsgiver jf. utlendingsloven § 61 første og syvende ledd. Søkeren må dokumentere at arbeidet fortsatt vil være av vesentlig betydning for hans eller hennes utdanning.

Søkeren trenger ikke dokumentere at han/hun er sikret bolig ved søknad om fornyelse, jf. utlendingsforskriften § 10-20 fjerde ledd.

Tillatelse etter utlendingsforskriften § 6-21 kan kun gis for til sammen to år, jf. utlendingsforskriften § 6-21 første ledd. Utover dette kan tillatelsen ikke fornyes, jf. forskriftens 10-21 første ledd.

5.2. Søknadsprosedyrer ved fornyelse

Søknad om fornyelse fremmes på skjema kalt Søknad om tillatelse til arbeid og opphold (GP-7028), jf. utlendingsforskriften § 10-27. Skjemaet er tilgjengelig på UDIs nettsider (www.udi.no), hos politiet og ved utenriksstasjonene.

I tillegg til utfylt søknadsskjema må søkeren levere ny standard arbeidskontrakt undertegnet av søkeren, arbeidsgiveren og eventuell formidlingsorganisasjon. Redaksjonens anmerkning: Punkt 5.2 andre avsnitt (markert i gult) er utdatert og er under revidering per 14.10.2015.

UDIs Arbeidskontrakt for praktikanter skal ikke lenger brukes da den ikke inneholder nok opplysninger om praktikantstillingen. I stedet skal arbeidstilbudsskjemaetwww.udi.no benyttes. Formidlingsorganisasjonenes egne kontrakter kan fortsatt godtas hvis de inneholder samme informasjon som arbeidstilbudsskjemaet. Kontrakten må da være underskrevet av arbeidsgiveren og søkeren og må være stemplet av organisasjonen.

Søknad om fornyelse leveres til politidistriktet der søkeren bor. Det stilles som hovedregel krav til personlig oppmøte, jf. forskriften § 10-27 andre ledd.

Også ved søknad om fornyelse skal det betales gebyr, jf. utlendingsloven § 89, jf. forskriften § 17-11 første ledd.

5.3. Vedtaksmyndighet ved fornyelse

Politiet gis myndighet til å innvilge søknad om fornyelse av oppholdstillatelse, hvor det ikke er tvil om at vilkårene er oppfylt, jf. utlendingsloven § 65, jf. forskriften § 13-2 første ledd.. Dette gjelder uavhengig av om søker har byttet arbeidsgiver.

I de øvrige tilfellene avgjør Utlendingsdirektoratet søknaden.

5.4. Innhold og varighet av fornyet tillatelse

På samme måte som ved førstegangs tillatelse, skal vedtak om fornyelse knyttes til et bestemt arbeid hos bestemt arbeidsgiver, jf. utlendingsforskriften § 6-21 første ledd.

Varigheten av fornyet tillatelse skal som hovedregel beregnes fra utløpet av den tidligere tillatelsen, jf. forskriftens § 10-24 andre ledd.

Dersom søkeren til sammen får tillatelse i to år, må det fremgå av vedtaket at tillatelsen ikke kan fornyes.

6. Klage på vedtak

Avslag på søknad om oppholdstillatelse til praktikant kan påklages etter reglene i forvaltningsloven kapittel 6. Søkeren må selv levere klagen. Eventuelt kan arbeidsgiveren levere klagen dersom søkeren har gitt skriftlig fullmakt til dette jf. forvaltningslovens § 12.

Klagen skal leveres til den instans som mottok søknaden. Det vil være norsk utenriksstasjon i saker hvor det er søkt fra utlandet, eller politiet der hvor det er søkt fra Norge. Klagen skal ikke sendes direkte til Utlendingsdirektoratet.

7. Tilbakekall av oppholdstillatelse

Oppholdstillatelse til praktikant kan kalles tilbake dersom utlendingen mot bedre vitende har gitt uriktige opplysninger eller fortiet opplysninger av vesentlig betydning for vedtaket eller dersom det for øvrig følger av alminnelige forvaltningsrettslige regler, jf. utlendingsloven § 63 første ledd.

Vedtak om å trekke tilbake tillatelsen treffes av Utlendingsdirektoratet, jf. utlendingsloven § 65 første ledd. Utlendingsmyndigheten skal forhåndsvarsle om at tillatelsen vurderes trukket tilbake. Utlendingen skal gis mulighet til å uttale seg om dette, normalt innen tre uker, jf. forvaltningsloven § 16.

Karl Erik Sjøholt
avdelingsdirektør

Kontakt: Oppholdsavdelingen, Område for visum, arbeidstillatelser og studiesaker

Siste endringer
 • Opphevet: RS 2010-100 Oppholdstillatelse til praktikanter, jf. utlendingsloven § 26 første ledd bokstav b, jf. forskriften § 6-21 (07.05.2019)

  Rundskrivet er ikke lenger gjeldende. Rundskrivet gir retningslinjer for utlendingsforskriften § 6-21 slik den gjaldt frem til 1. september 2018. Bestemmelsen er endret så mye at rundskrivet ikke lenger gir et riktig inntrykk av praksis etter bestemmelsen, selv om rundskrivet i noen detaljer gir informasjon om gjeldende praksis. UDI planlegger å skrive nytt rundskriv om praktiseringen av den endrede bestemmelsen.

 • Endret: RS 2010-100 Oppholdstillatelse til praktikanter, jf. utlendingsloven § 26 første ledd bokstav b, jf. forskriften § 6-21 (16.10.2015)

  Punkt 2.2 og 5.2 andre avsnitt og vedlegg 2 til rundskrivet er utdatert. UDIs Arbeidskontrakt for praktikanter skal ikke lenger brukes da den ikke inneholder nok opplysninger om praktikantstillingen. I stedet skal arbeidstilbudsskjemaetwww.udi.no benyttes. Formidlingsorganisasjonenes egne kontrakter kan fortsatt godtas hvis de inneholder samme informasjon som arbeidstilbudsskjemaet. Kontrakten må da være underskrevet av arbeidsgiveren og søkeren og må være stemplet av organisasjonen.

 • Endret: RS 2010-100 Oppholdstillatelse til praktikanter, jf. utlendingsloven § 26 første ledd bokstav b, jf. forskriften § 6-21 (05.07.2013)

  Rundskrivet er endret på grunn av LEAN-prosessen. Dokumentlisten er erstattet med en ny liste som ligger på udi.no.

For engelsk versjon, trykk på flagget.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo