Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Attention Opphevede og utdaterte dokumenter

UDI rundskriv

RS 2010-125
Dokument-ID : RS 2010-125
Saksnummer : 09/5052
Dokumentdato : 01.01.2010
Mottakere :

Politimestrene
Utenriksstasjonene
Utlendingsdirektoratet

Innreisevisum til utenlandsk ektefelle/registrert partner eller felles barn som ønsker familieinnvandring når hovedpersonen har oppholdstillatelse som faglært eller spesialist, jf. utlendingsforskriften §§ 6-1 og 6-2

1. Innledning

2. Fremsettelse av søknad om innreisevisum (D-visum)

3. Vilkårene og dokumentasjonskravene for innreisevisumet

3.1. Hvem kan gis innreisevisum? Vilkår og dokumentasjonskrav

3.1.1. Ektefelle og registrert partner

3.1.2. Barn

3.2. Om hovedpersonen i Norge

3.3. Intervju

3.4 Øvrige vilkår

4. Tvil og avslag

5. Vedtaksmyndighet

6. Innreisevisumets innhold

7. Klage

8. Informasjon til søkeren når innreisevisum er innvilget

1. Innledning

I dette rundskrivet gir Utlendingsdirektoratet retningslinjer om utstedelse av innreisevisum (D-visum) til utenlandsk ektefelle/registrert partner eller felles barn til nærmere angitte grupper av personer. Samboere og barn som ikke er partenes felles barn, omfattes ikke av rundskrivet.

Hovedregelen er at oppholds- og arbeidstillatelse må være innvilget før utlendingen kan reise til Norge, jf. utlendingsforskriften § 10-1 første ledd. Personer som oppholder seg i riket med innreisevisum etter dette rundskrivet kan søke om oppholds- og arbeidstillatelse for familieinnvandring fra Norge, jf. utlendingsforskriften § 10-1 første ledd bokstav e.

Tilsvarende kan personer som allerede har søkt om oppholds- eller arbeidstillatelse i visse tilfeller få innvilget innreisevisum slik at de kan reise til Norge for å vente på svar på søknaden.

Det presiseres at det er en forutsetning at det ikke er tvil om at vilkårene for familieinnvandring er oppfylt. For nærmere veiledning om når det skal anses å foreligge tvil om en sak, vises det til punkt 4.

Ordningen med innreisevisum har som et hovedformål å kanalisere saker som ikke byr på tvil og hvor politiet har vedtakskompetanse ut av direktoratet, jf. lovens § 65, jf. forskriften § 13-1. Det anses også hensiktsmessig at søkere i åpenbart kurante saker skal slippe å vente i utlandet inntil søknad om familieinnvandring er behandlet.

2. Fremsettelse av søknad om innreisevisum (D-visum)

En søknad om innreisevisum fremsettes med de påkrevde vedlegg for ordinær søknad om familieinnvandring.

Søknaden skal fremsettes ved personlig fremmøte for norsk utenriksstasjon i det land søkeren enten er borger eller har hatt oppholds- eller arbeidstillatelse de siste eks måneder, jf. utlendingsforskriften § 10-2 annet ledd.

Det er ikke hjemmel for å innkreve gebyr for søknaden om innreisevisum. Dersom søkeren i tilknytning til søknaden også fremmer søknad om familieinnvandring, innkreves imidlertid ordinært gebyr for dette, jf. utlendingsloven § 89 og utlendingsforskriften § 17-10.

Innreisevisum etter retningslinjene i dette rundskrivet kan innvilges uavhengig av om søkeren samtidig innleverer søknad om tillatelse til familieinnvandring, allerede har innlevert en slik søknad, eller har til hensikt å søke tillatelse først etter innreisen til Norge.

3. Vilkårene og dokumentasjonskravene for innreisevisumet

Her følger en oversikt over vilkårene for innreisevisum­. Vilkårene knytter seg både til søkeren (­punkt 3.1) og til referansen i Norge (punkt 3.2 og punkt 3.3). I tillegg skal det ikke foreligge tvil i saken (punkt 4).

3.1. Hvem kan gis innreisevisum? Vilkår og dokumentasjonskrav

Nedenfor følger en oversikt over hvilke kategorier av søkere som kan gis innreisevisum etter rundskrivet.

3.1.1. Ektefelle og registrert partner

 • Det må dokumenteres at et gyldig ekteskap eller partnerskap er inngått. Søkeren må fremlegge den originale vigselsattesten. En attestert kopi legges i saken.
 • Det er et vilkår at begge ektefeller eller registrerte partnere var over 18 år når ekteskapet/partnerskapet ble inngått.
 • Det er et vilkår at ingen av partene var gift med en eller flere andre personer når ekteskapet ble inngått.
 • Vigsel kan ikke være foretatt ved stedfortreder.
 • Det er et vilkår at ektefellene eller partnerne skal bo sammen i Norge.
 • Det er et vilkår at ekteskapet ikke er inngått med sikte på å gi søkeren opphold i Norge, jf. utl. § 40 fjerde ledd. Se for øvrig punkt 4.

3.1.2. Barn

 • Slektskapsforholdet må dokumenteres ved fremleggelse av original fødselsattest. En attestert kopi legges i saken.
 • Det er kun felles barn som skal reise sammen med hovedsøkeren som omfattes av ordningen med innreisevisum, jf. utlendingsloven § 42 første ledd. Særkullsbarn er ikke omfattet av ordningen.
 • Barn må være under 18 år på søknadstidspunktet, og ikke ha ektefelle eller samboer.
 • Én av foreldrene må ha en oppholdstillatelse i Norge som nevnt i punkt 3.2.
 • Den andre av foreldrene må ha fått oppholdstillatelse i Norge eller ha fått innreisevisum etter disse retningslinjene.

Dersom de ovennevnte vilkår ikke er oppfylt, skal utenriksstasjonen avslå søknad om innreisevisum etter forvaltningslovens regler.

3.2. Om hovedpersonen i Norge

Hovedpersonen i Norge må ha oppholdstillatelse etter én av de følgende bestemmelsene:

 • utlendingsforskriften § 6-1 Oppholdstillatelse til faglærte mv.
 • utlendingsforskriften § 6-2 Oppholdstillatelse til spesialister

Dersom hovedpersonen ikke har en tillatelse som nevnt ovenfor, er vilkåret for å få et innreisevisum ikke oppfylt.

3.3. Intervju

Søkere som har fremmet eller ønsker å fremme søknad om familieinnvandring med ektefelle, kan som hovedregel ikke gis innreisevisum før hovedpersonen har vært til intervju hos utlendingsmyndighetene i Norge. Dette følger av utlendingsloven § 56 fjerde ledd, jf. utlendingsforskriften § 10-2.

Dette gjelder ikke når:

 • referansepersonen har vært til intervju i Norge i anledning saken før ekteskapet ble inngått, eller
 • referansepersonen har fylt 25 år, eller
 • partene tidligere har levd i et etablert samliv i Norge mens begge har hatt oppholds- eller arbeidstillatelse

3.4 Øvrige vilkår

Alle de følgende vilkårene må også være oppfylt før en søker kan innvilges innreisevisum:

 • Søkeren må dokumentere sin identitet ved å legge frem gyldig pass eller annet godkjent reisedokument, jf. utlendingsloven § 8 første ledd
 • Det må ikke foreligge bort- eller utvisningsgrunn.
 • Det må ikke foreligge grunn til å nekte søkeren adgang til Norge i medhold av andre regler i loven.
 • Søkeren kan ikke være innmeldt i Schengen informasjonssystem (SIS).
 • Søkeren kan ikke være utvist fra riket med innreiseforbud.
 • Det Sentrale Folkeregister (DSF) skal som hovedregel være oppdatert i samsvar med den fremlagte dokumentasjonen i saken.
 • Underholdskravet må være dokumentert oppfylt, jf. utlendingsloven § 58 , jf. utlendingsforskriften § 10-7 til § 10-10. Se UDIs rundskriv om underholdskravet for retningslinjer om dette.

Dersom ett eller flere av de ovennevnte vilkår ikke er oppfylt, skal utenriksstasjonen avslå søknad om innreisevisum etter forvaltningslovens regler.

4. Tvil og avslag

Utenriksstasjonen skal avslå søknaden om innreisevisum etter forvaltningslovens regler dersom vilkårene i punkt 3 ikke er oppfylt. Vilkårene i punkt 3 er inngangsvilkår for å kunne vurdere søknaden etter punkt 4. Utenriksstasjonene skal derfor, uavhengig av om vilkårene i punkt 3 er oppfylt, avslå søknaden om innreisevisum dersom det er tvil om vilkårene i punkt 4 er oppfylt.

Utenriksstasjonen skal anse seg i tvil hvis det etter en totalvurdering fremstår som om søkerens hovedsakelige formål med det inngåtte ekteskapet er å få opphold i Norge, jf. utl. § 40 fjerde ledd. I en slik vurdering skal utenriksstasjonen se hen til om det foreligger ett eller flere momenter som kan indikere proformaekteskap.

En rekke særlig relevante momenter i en slik vurdering følger av Arbeids- og inkluderingsdepartementets Instruks for å hindre familiesameining på grunnlag av proformaekteskap/partnerskap (AI-2006-008).

Momentene er ikke rangert, og er ikke ment å være uttømmende:

 • Kontakten mellom partene og kunnskapene de har om hverandre. Det må sees hen til hvor lenge de har kjent hverandre, samt karakter og omfang av kontakten.
 • Samsvarende opplysninger fra partene – for eksempel om hvordan de møttes, giftet seg og den senere kontakten mellom dem.
 • Om ektefellene kan kommunisere på et felles språk.
 • Aldersforskjellen mellom partene.
 • Om det er betalt for giftemålet uten at dette kan forklares på bakgrunn av medgiftstradisjoner i hjemlandet.
 • Om ekteskapet er klart atypisk i forhold til ekteskapstradisjoner i hjemlandet.
 • Om det foreligger omstendigheter som taler for at ekteskapet er inngått ved bruk av tvang eller utnyttelse, eksempelvis at partene er klart ujevne i mental utvikling.
 • Om referansepersonen eller nære familiemedlemmer av søkeren har en ekteskapelig historie, som gir grunnlag for mistanker om proformaekteskap.
 • Om søkeren tidligere har prøvd å få opphold på annet grunnlag, eksempelvis ved søknad om asyl, og om ekteskapet er inngått i nær tilknyting til et avslag på annen søknad.
 • Om partene har tidligere ektefelle/samboer/partner som skal bo sammen med paret.

Utenriksstasjonen skal også anse seg i tvil dersom:

 • Det er grunn til å betvile det oppgitte formålet med søknaden eller riktigheten av de øvrige opplysningene i saken.
 • Det fremstår som nødvendig å foreta et referanseintervju for å opplyse saken, selv om referansepersonen ikke er blant de kategoriene personer hvor det skal foretas intervju i henhold til utlendingsloven § 56.
 • Det er behov for å verifisere ett eller flere av de fremlagte dokumentene med hensyn til deres ekthet eller innhold.

Utenriksstasjonen skal anse seg i tvil hvis det er fare for at søkeren eller dennes særkullsbarn vil bli mishandlet eller grovt utnyttet jf. utl. § 40 femte ledd.

Alle søknader skal være gjenstand for individuell vurdering. Dersom søknaden er fremmet fra et land hvor det erfaringsmessig knytter seg tvil til identiteten og til notoriteten av dokumenter, foretas allikevel en konkret vurdering av saken, herunder om de fremlagte opplysningene kan legges til grunn.

Dersom utenriksstasjonen etter å ha vurdert saken opp mot vilkårene i punkt 4 anser at det foreligger tvil, skal saken avslås etter forvaltningslovens regler.

UDI har som klageinstans ikke anledning til å instruere utenriksstasjonene om den konkrete vurderingen av enkeltsaker.

5. Vedtaksmyndighet

Norsk utenriksstasjon kan innvilge innreisevisum når det ikke er tvil om at vilkårene etter rundskrivet er oppfylt.

Norsk utenriksstasjon skal avslå søknad om innreisevisum når vilkårene ikke er oppfylt eller når utenriksstasjonen er i tvil om hvorvidt vilkårene etter punkt 3 og/eller 4 er oppfylt.

Norsk utenriksstasjon skal avslå søknad om innreisevisum dersom denne er fremmet av en søker som ikke er borger av eller har oppholdt seg de siste seks måneder med arbeidstillatelse i det land utenriksstasjonen ligger, jf. utlendingsforskriften 10-2 tredje ledd. Innreisevisum gis med hjemmel i utlendingsforskriften § 3-13 fjerde ledd, og må ikke forveksles med et ordinært Schengenvisum (C-visum).

6. Innreisevisumets innhold

Et visum etter dette rundskrivet gis som innreisevisum (D-visum) for syv dager. Det gir rett til innreise til Norge og er gyldig for én transitt gjennom andre Schengen-stater i fem dager.

7. Klage

Avslag fattet av utenriksstasjonen kan påklages. Hvis vedtaket påklages, skal utenriks­stasjonen vurdere om den skal omgjøre sitt eget vedtak ut fra opplysningene fremlagt i klagen. Dersom utenriksstasjonen ikke omgjør vedtaket, sendes klagen til oppholdsavdelingen i UDI for videre behandling.

Utenriksstasjonen skal oppfordre søkeren til å fremme fullstendig søknad om familieinnvandring før klagen oversendes til UDI.

8. Informasjon til søkeren når innreisevisum er innvilget

Når innreisevisum er innvilget, skal utenriksstasjonen informere søkeren om følgende:

 • Søkeren plikter å melde seg for politiet innen én uke etter innreisen for å søke om tillatelse til familieinnvandring, eller for å melde innreisen til riket hvis slik søknad allerede er fremmet fra utenriksstasjonen.
 • Alle dokumenter som er nødvendige for å søke om tillatelse til familieinnvandring må fremlegges for politiet dersom en slik søknad ikke er fremmet fra utenriksstasjonen.
 • Søkeren vil ikke få dekket reiseutgiftene til Norge.
 • Innreisevisum gir ikke rett til arbeid, og søkeren har ikke anledning til å ta arbeid uten å ha gyldig arbeidstillatelse.
 • Søkeren har rett til å oppholde seg i Norge til søknaden om tillatelse er avgjort av UDI.
 • Søkeren må melde fra om eventuell adresseendring til politiet.
 • Søkeren har ikke anledning til å reise til andre Schengen-land før arbeids- eller oppholdstillatelse er innvilget og tillatelsesetikett er limt inn i reisedokumentet.
 • Søkeren har ikke rett til norskopplæring eller stønader før arbeids- eller oppholdstillatelse er innvilget.
 • Innvilgelsen av innreisevisumet innebærer ikke i seg selv at søknad om arbeids- eller oppholdstillatelse vil bli innvilget av UDI.

Karl Erik Sjøholt
avdelingsdirektør

Kontakt: Oppholdsavdelingen, Område for familieinnvandringssaker

Siste endringer
 • Opphevet: RS 2010-125 Innreisevisum til utenlandsk ektefelle/registrert partner eller felles barn som ønsker familieinnvandring når hovedpersonen har oppholdstillatelse som faglært eller spesialist, jf. utlendingsforskriften §§ 6-1 og 6-2 (31.01.2013)
  Erstattes av:  RS 2013-004 Innreisevisum til utenlandsk ektefelle/registrert partner eller felles barn som ønsker familieinnvandring, når hovedpersonen har oppholdstillatelse som arbeidstaker i Norge

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo