Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Attention Opphevede og utdaterte dokumenter

UDI rundskriv

RS 2010-156
Dokument-ID : RS 2010-156
Saksnummer : 15/05729-3
Sist endret : 06.04.2016
Dokumentdato : 01.01.2010
Mottakere :

Oppholdsavdelingen
Politidistriktene
Utenriksstasjonene

 

Behandling av søknad om fornyelse av reisebevis og utlendingspass i tvils- og tapssaker


1. Innledning

Søknad om fornyelse av reisebevis og utlendingspass (heretter kalt reisedokument) fremmes for politiet i det distriktet der innehaveren har sitt faste opphold, jf. utlendingsforskriften (utf.) § 12-11 annet ledd. Politiet er delegert myndighet til å innvilge søknader om fornyelse av reisedokument når det ikke er tvil om at vilkårene er oppfylt, se RS 2010-089 Delegering av vedtaksmyndighet fra UDI til politiet - utlendingsloven § 65 annet ledd, jf. utlendingsforskriften §§ 13-1, 13-2, 13-3, 13-5 og 13-6, og delegering av myndighet til å avvise søknader som ikke er fremsatt på riktig måte.

Dersom der er tvil om vilkårene for fornyelse av reisedokumentet er oppfylt, skal søknaden om fornyelse oversendes Utlendingsdirektoratet (UDI) til avgjørelse. Se rundskriv RS 2010-038 Retningslinjer for forberedelse av søknad om reisedokument etter utlendingsloven § 64 første og annet ledd. Tvilstilfeller omfatter blant annet saker hvor søkeren har endret navn, og hvor navneendringen medfører at det oppstår mulig tvil om den identiteten søkeren tidligere har oppgitt. I tilfeller hvor søkeren oppgir at han eller hun ønsker å endre sitt statsborgerskap, vil det også være tvil om vilkårene for fornyelse av reisedokumentet er oppfylt. Se punkt 10.2 i RS 2012-009 Registrering, vurdering og endring av ID-opplysninger i saker etter utlendingsloven for mer informasjon om når er en endring av registrerte opplysninger kan anses å være en ID-endring. Videre skal søknader om utlendingspass for enkeltreise alltid forelegges UDI til avgjørelse.

Dette rundskrivet gir nærmere retningslinjer for politiets og utenriksstasjonenes håndtering av den kategorien tvilstilfeller hvor det er konstatert misbruk av reisedokumentet eller det er mistanke om dette, og saker hvor reisedokumentet er gått tapt.

2. Saker hvor reisedokumentet er tapt

Innehaveren av reisedokumentet plikter å ta vare på dokumentet så det ikke kommer uvedkommende i hende, jf. utf. § 12-13 første ledd. Når et reisedokument er tapt, eller innehaveren av andre grunner ikke lenger er i besittelse av reisedokumentet, plikter innehaveren uten opphold å melde fra til nærmeste politi eller nærmeste norske utenriksstasjon, jf. utf. § 12-13 annet ledd.

Politiet skal i slike tilfeller sende en søknad om fornyet reisedokument til UDI til avgjørelse, jf. utf. § 13-6 tredje ledd.

I tilfeller hvor tap av norsk reisedokument meldes til norsk utenriksstasjon, skal en søknad om passérbrev for tilbakereise til Norge, jf. utf. § 12-9, forelegges UDI til avgjørelse.

Rutiner for saksforberedelsen er beskrevet nedenfor.

2.1 Skriftlig forklaring fra søkeren

Når en utlending melder seg for politiet/norsk utenriksstasjon og melder sitt reisedokument tapt, skal innehaveren avgi en detaljert forklaring om når, hvor og hvordan reisedokumentet er tapt eller på annen måte kommet bort. Denne detaljerte forklaringen kommer i tillegg til utfylling av blankett GP-7091B ”Melding om tap av reisebevis/utlendingspass”. Søkeren må fylle ut og signere tapsmeldingen, og politiet må kontrollere at meldingen er fullstendig utfylt.

Innehaveren av reisedokumentet skal i forklaringen også redegjøre for sin reisevirksomhet i perioden han eller hun har hatt reisedokumentet. Politiet/utenriksstasjonen skal så langt det er mulig og i den utstrekning det er nødvendig, kontrollere forklaringen.

Når politiet oppdager at et reisedokument er kommet uvedkommende i hende og derfor tar opp saken av eget tiltak, skal den rettmessige innehaveren snarest kontaktes for en detaljert forklaring om når, hvor og hvordan dette kan ha skjedd. Forklaringen skal være skriftlig, og underskrives av vedkommende.

2.2 Registrering av tapte reisedokumenter i nasjonale og internasjonale registre

Når et reisedokument meldes tapt registrerer politiet tapet av reisedokumentet i aktuelle registre (ELYS II) og DUF. Det er viktig at politiet registrerer at reisedokumentet er tapt så raskt som mulig, for å unngå at reisedokument blir misbrukt.

Når UDI mottar melding om tap av reisedokument fra en utenriksstasjon, er det UDI som er ansvarlig for å oversende meldingen videre til det politidistriktet der søkeren er bosatt. Ved slik melding om tap av reisedokument sender UDI en tverretatlig melding i DUF og viser til dokumenter som er innkommet i forbindelse med tapet av reisedokumentet. I meldingen ber UDI politiet om å registrere reisedokumentet som tapt i aktuelle registre og i DUF under «Personlig dokument» under fanen «Person» under «Persondetaljer».

2.3 Saksopprettelse og elektronisk registrering

Ved tap av reisedokument er søkeren selv ansvarlig for å søke om fornyelse av reisedokument. Søkeren registrerer søknad om nytt reisedokument i UDIs søknadsportal (SPN) og betaler fastsatt gebyr, jf. utf. § 17-11. Ved oppmøte hos politiet skal det opprettes søknad om nytt reisedokument i DUF. Tapsmeldingen er ikke å anse som søknad om nytt reisedokument.

UDI er ansvarlig for å opprette sak om passérbrev for innreise når melding om tap av reisedokument blir innsendt fra norsk utenriksstasjon. Deretter må innehaveren søke om nytt reisedokument hos politiet i det distriktet der innehaveren har sitt faste opphold, jf. utf. § 12-11 annet ledd.

Når et reisedokument er meldt tapt, skal politiet sende søknaden om fornyelse av reisedokumentet til UDI for behandling, jf. utf. § 13-6 tredje ledd.

2.4 UDIs behandling av søknaden om fornyet reisedokument

UDI kan avslå søknaden om fornyet reisedokument dersom søkeren ikke har gitt en troverdig forklaring på hvordan reisedokumentet er tapt, eller dersom søkeren tidligere har mistet sitt reisedokument. UDI kan også nekte å fornye reisedokumentet dersom det foreligger klare holdepunkter for å anta at søkeren har overlatt reisedokumentet til en annen, eller at reisedokumentet er misbrukt på annen måte.

Hovedregelen er at UDI innvilger søkeren nytt reisedokument dersom det er første gangs tap og søkeren gir en troverdig forklaring på tapet. Det nye reisedokumentet gis da med samme gyldighetsområde som det opprinnelige reisedokumentet. UDI vil videre vurdere å begrense reisedokumentets gyldighetstid, jf utlendingsforskriften § 12-6 annet ledd. I tilfeller hvor søkeren har tapt reisedokument mer enn en gang, vil UDI vurdere hvorvidt reisedokumentets gyldighetsområde skal begrenses for flere land enn hjemlandet, eller om søknaden skal avslås. Ved tredje gangs tap av reisedokument skal søknaden som hovedregel avslås.

2.5 Stjålne eller tapte reisedokumenter som kommer til rette

Når en utlending melder et reisebevis eller utlendingspass tapt eller stjålet, skal politiet opplyse innehaveren om at reisedokumentet ikke kan benyttes dersom det senere kommer til rette. Reisedokumentet er ugyldig når det er registrert som tapt eller stjålet i nasjonale og internasjonale registre.

Politiet skal inndra reisedokument som kommer til rette etter at det har vært meldt tapt eller stjålet.

3. Saksbehandlingsrutiner når et reisedokument er skadd

Dersom reisedokumentet er skadd eller uegnet til fortsatt bruk, eller reisedokumentets utseende eller innhold er endret på uhjemlet måte, foreligger det tvil om vilkårene for fornyelse er oppfylt. Politiet skal da oversende UDI søknaden om fornyelse til avgjørelse, jf. utf. § 13-6 første ledd.

Dersom en utenriksstasjon blir oppmerksom på at et reisedokument er forsøkt misbrukt, skal utenriksstasjonen melde fra om dette til Område for permanent oppholdstillatelse, reisedokumenter og statsborgerskap i Oppholdsavdelingen i UDI.

3.1 Skriftlig forklaring og oversendelse av det skadde reisedokumentet

I tilfeller hvor reisedokumentet er skadd, eller reisedokumentets utseende eller innhold er endret på uhjemlet måte, skal innehaveren gi en detaljert forklaring med hensyn til hvordan dette har skjedd. Forklaringen skal være skriftlig, og underskrives av innehaveren av reisedokumentet.

Politiet bør vurdere om søkerens forklaring framstår som troverdig, eller om det er behov for intervju med søkeren for å få større klarhet i hvordan reisedokumentet har blitt skadd.

Når søknaden om fornyet reisedokument oversendes UDI for behandling skal politiet samtidig oversende det skadde reisedokumentet til UDI.

3.2 UDIs behandling av søknaden om fornyet reisedokument

UDI kan nekte å fornye reisedokumentet dersom det foreligger klare holdepunkter for at reisedokumentet er misbrukt, jf. utf. §§ 12-3 første ledd og 12-7 første ledd.

UDI vil vurdere om søkerens forklaring er troverdig. Dersom forklaringen er troverdig, er hovedregelen at UDI innvilger søknaden om fornyelse av reisedokumentet.

Dersom det foreligger holdepunkter for at reisedokumentets utseende eller innhold er endret på uhjemlet måte, vil UDI avslå søknaden om fornyet reisedokument.

 

Kontakt: Asylavdelingen fagstab

Siste endringer
 • Opphevet: RS 2010-156 Behandling av søknad om fornyelse av reisebevis og utlendingspass i tvils- og tapssaker (10.01.2019)
 • Endret: RS 2010-156 Behandling av søknad om fornyelse av reisebevis og utlendingspass i tvils- og tapssaker (07.04.2016)

  Rundskrivet er oppdatert slik at det beskriver gjeldende rutiner for håndtering av søknader om fornyelse av reisedokumenter fordi tidligere reisedokument er tapt eller skadd. Det er også tatt inn informasjon om at et reisedokument som har blitt meldt tapt eller stjålet, ikke kan tas i bruk igjen dersom det blir funnet.

For engelsk versjon, trykk på flagget.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo