Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Attention Opphevede og utdaterte dokumenter

RS 2011-007

RS 2011-007V2
Dokument-ID : RS 2011-007V2
Saksnummer : 10/812-35

Organisering av arbeidet mot menneskehandel i UDI


1. Innledning

2. Koordinator i UDI

3. Koordinator i fagavdelingene

4. Øvrige kontaktpersoner

5. UDIs menneskehandelgruppe

6. Rapportering og statistikk

1. Innledning

Organiseringen av UDIs arbeid mot menneskehandel er forankret i flere direktørmøter:

 • Direktørmøte av 09.06.2006, se DM-sak nr 060614-04 Organisering av arbeidet med menneskehandel i UDI (mandat for koordinator)
 • Direktørmøte av 09.05.2007, se DM-sak 114/07 Mandat for koordineringsenheten for ofre for menneskehandel (UDIs deltakelse i KOM)
 • Direktørmøte av 28.03.2008, se DM-sak 080/08 Status for UDIs arbeid mot menneskehandel (mandat for UDIs menneskehandelsgruppe)
 • Direktørmøte av 24.02.2010, se DM-sak 10/783 UDIs arbeid mot menneskehandel (oppdatert mandat for UDIs menneskehandelgruppe), se WebSak 10/812-7

Punktene nedenfor gjengir organiseringen som er besluttet i direktørmøtene. Organiseringen skal sikre UDIs kompetanse på feltet, informasjonsflyt mellom avdelingene og samarbeidsrutiner for å håndtere saker som involverer flere avdelinger.

2. Koordinator i UDI

Analyse- og utviklingsavdelingen (AUA) ved Internasjonal enhet (INE) har det overordnede ansvaret for å koordinere arbeidet mot menneskehandel i UDI. Koordinatoren skal sikre oversikt over arbeidet i UDI, samordne avdelingsovergripende regelverksutvikling, samordne innspill til departementet, orientere avdelingene om føringer på feltet, innkalle til jevnlige møter mellom avdelingskoordinatorer/kontaktpersoner i UDI, herunder for å sikre informasjon fra avdelingene om viktige avgjørelser og saker. Koordinatoren skal videre tilrettelegge for kompetansehevende tiltak, herunder at saksbehandlere har tilbud om særskilt opplæring i temaet menneskehandel ved UDI-skolen

3. Koordinator i fagavdelingene

Det skal være en koordinator for menneskehandel i Asylavdelingen (ASA), Oppholdsavdelingen (OPA) og Region- og mottaksavdelingen (RMA). Avdelingskoordinatoren skal sikre samordning av sin avdelings arbeid mot menneskehandel. Vedkommende har ansvar for å være oppdatert på avdelingens praksis i saker som omhandler menneskehandel, tilrettelegge for kompetanseutvikling på fagfeltet i avdelingen, sikre at korrekt statistikk om menneskehandelsaker blir rapportert til AUA ved Enhet for statistikk og analyse (ESA), og tilrettelegge for at avdelingen følger opp mulige ofre for menneskehandel med relevante tiltak.

Avdelingskoordinatoren skal holde UDIs koordinator orientert om avdelingens praksis, problemstillinger av generell karakter som oppstår i behandlingen av enkeltsaker, nye tiltak eller initiativ avdelingene ønsker å gjennomføre på sitt område, og avdelingens kontakt med departementet og med andre etater som gjelder generelle problemstillinger knyttet til menneskehandel.

4. Øvrige kontaktpersoner

RMA har i tillegg til koordinator en kontaktperson for menneskehandel ved hvert av UDIs regionkontorer. Kontaktpersonen har ansvar for oppfølgingen av mottakene i sin region/tilhørende enhet innenfor dette fagfeltet. Ansvaret omfatter opplæring og veiledning av mottaksansatte om håndtering av mulige ofre for menneskehandel. Utover oppfølging av konkrete saker, skal temaet tas jevnlig opp i mottakssamlinger, driftsoperatør-/mottaksledermøter, tilsynsmøter mv. Det skal ved behov avholdes møter mellom kontaktpersonene og mottakene hvor det utveksles erfaringer og rapporteres om eventuelle utfordringer.

Kontaktpersonene er også UDIs representanter i de tverretatlige operative teamene (TOT) som er opprettet i enkelte kommuner for å gi bistand og beskyttelse til mulige ofre for menneskehandel.

Kontaktpersonen i Regionkontor Oslo har ansvar for UDIs kontakt med ROSA-prosjektet[1] og skal rapportere månedlig til ASAs koordinator om antall asylsøkere som er bosatt i regi av prosjektet, og få informasjon om oppdatert status for asylsaken deres.

ASA og OPA kan ved behov ha egne kontaktpersoner for menneskehandel i vedtaksenheter/områder som er spesielt berørte av problemstillingen.

5. UDIs menneskehandelgruppe

UDIs koordinator, fagavdelingenes koordinatorer og kontaktpersonen i Regionkontor Øst utgjør UDIs menneskehandelgruppe. Gruppen fungerer som et nettverk. Kontaktpersoner trekkes inn i nettverkets arbeid ved behov.

UDIs koordinator og forværelset i AUA har oversikt over hvem som til enhver tid er koordinatorer og kontaktpersoner i avdelingene, og hva som er deres konkrete oppgaver.

UDIs koordinator skal ta initiativ til månedlige møter i gruppen og til arbeidsmøter som eventuelt er nødvendig utover dette. Møtene skal ha som formål at heve kompetansen på feltet, formidle relevant informasjon fra avdelingene, utarbeide gode samarbeidsrutiner for å håndtere saker som involverer flere avdelinger, avklare prinsipielle spørsmål, og utvikle interne kompetansehevingstiltak på feltet.

Avdelingenes koordinatorer deltar også i en tverretatlig samarbeidsgruppe i regi av Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel (KOM) i Politidirektoratet. Her samarbeider etater og organisasjoner for å samordne tiltak, skape et helhetlig og godt hjelpeapparat for mulige ofre og øke kompetansen på feltet. UDIs deltakere har her et særlig ansvar for å søke og bidra til avklaringer rundt prinsipielle problemstillinger, initiere samarbeid med andre etater i en sakstype og informere andre etater og organisasjoner om UDIs virksomhet på feltet og å utvikle et godt samarbeid med disse.

UDIs koordinator skal ved behov ta initiativ til møter mellom representantene i UDIs menneskehandelgruppe og nærmeste linjeledere for å drøfte fortløpende prioriteringer i arbeidet og sikre god lederforankring av gruppens arbeid.

UDIs koordinator skal årlig rapportere til direktøren om omfang av saker som gjelder menneskehandel, direktoratets arbeid mot menneskehandel inneværende år og angi prioriteringer for arbeidet neste år.

6. Rapportering og statistikk

UDI ved AUA/Enhet for statistikk og analyse (ESA) rapporterer til Justisdepartementet om asyl- og oppholdssaker som omhandler menneskehandel i henhold til rapporteringskravene i tildelingsbrevet.

Anmodning om rapportering fra Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel (KOM) ligger til grunn for de interne rapporteringsrutiner som ikke følger av tildelingsbrevet. KOM har i sitt mandat ansvar for å utgi årlige tilstandsrapporter om den nasjonale situasjonen på menneskehandelområdet, herunder omfang av personer som identifiseres som mulige ofre for menneskehandel i Norge. Tilstandsrapporten baserer seg på rapportering fra etater og organisasjoner. KOM anmoder årlig om en anonymisert oversikt over antall mulige ofre som er identifisert av aktuell instans. Følgende interne rapporteringsrutiner skal gi grunnlag for UDIs årlige rapportering til KOM.

 • ASA, OPA og RMA skal anvende rapporteringsskjemaet på avdelingens k-disk (excel-skjema) som er utarbeidet på grunnlag av KOMs rapporteringskrav (anonymisert oversikt).
 • Avdelingskoordinatorene har ansvar for at rapporteringsskjemaet anvendes i avdelingen og skal påse at rapportene sendes statistikk@udi.no senest andre mandag i måneden.
 • AUA/ESA oppdaterer en fast pivot som legges på F-disk/AUA/Menneskehandel/Statistikk


Frode Mortensen
avdelingsdirektør

 

 

 

Kontakt:
Analyse- og utviklingsavdelingen, internasjonal enhet

 

[1] UDI har inngått avtale med ROSA-prosjektet, som tilbyr trygge oppholdssteder til kvinner over 18 år som har valgt å bryte med miljøet bak menneskehandelen, og som er i en situasjon hvor hun trenger bistand og beskyttelse fra det offentlige. UDI dekker livsoppholdet til asylsøkerne som er bosatt via ROSA-prosjektet. Kommunen dekker livsopphold og bolig til personer med begrenset oppholdstillatelse for ofre for menneskehandel etter utlendingsforskriften § 8-3.

Siste endringer
 • Opphevet: RS 2011-007V2 Organisering av arbeidet mot menneskehandel i UDI (20.02.2018)
  Erstattes av:  IM 2018-002 Organiseringen av arbeidet mot menneskehandel i UDI

  Opphevet som følge av ny internmelding.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo