Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Attention Opphevede og utdaterte dokumenter

UDI rundskriv

RS 2011-043
Dokument-ID : RS 2011-043
Saksnummer : 09/1848-17 (16/05079-1)
Sist endret : 01.01.2017
Dokumentdato : 03.10.2011
Mottakere :

Oppholdsavdelingen
Politimestrene
Sysselmannen på Svalbard

Permanent oppholdstillatelse - utlendingsloven § 62 syvende ledd jf. utlendingsforskriften § 11-4

1. Innledning

Hensikten med rundskrivet er å gi retningslinjer for tolkningen og praktiseringen av utlendingsforskriften (utf.) § 11-4 bokstav a, b og c. For å sikre en så ensartet praksis som mulig, er det behov for noen avklaringer. Saksbehandleren må imidlertid alltid utøve skjønn, og vurdere hver enkelt sak konkret.

Forutsetningen for at utlendingsforskriften § 11-4 kan komme til anvendelse:
Utlendingsforskriften § 11-4 angir tilfeller der permanent oppholdstillatelse kan innvilges selv om søkeren ikke fyller kravet til tre års oppholdstid i utlendingsloven (utl.) § 62 første ledd. Dette innebærer at bestemmelsen ikke åpner for å gjøre unntak fra de øvrige vilkårene for å få permanent oppholdstillatelse (kravene om opplæring i norsk og samfunnskunnskap og avsluttende prøver, kravet om at vedkommende ikke har vært utenfor Norge i mer enn 7 måneder til sammen, kravet om at det ikke kan foreligge forhold som nevnt i lovens § 66 (vandel) og kravet om at vedkommende fortsatt fyller kravene for å få midlertidig tillatelse som kan danne grunnlag for permanent tillatelse).

Fellesvilkåret i utf. § 11-4 er at utlendingen i minst det siste året har hatt en tillatelse som kan danne grunnlag for permanent oppholdstillatelse. Videre er det et vilkår at

a) utlendingen tidligere har hatt langvarig opphold i Norge med tillatelse, eller

b) utlendingen tidligere har hatt langvarig opphold på Svalbard, eller

c) det foreligger sterke rimelighetsgrunner.

2. Vedtaksmyndighet

Det følger av utl. § 65 at vedtak etter utf. § 11-4 fattes av Utlendingsdirektoratet (UDI). Se også RS 2010-062 om politiets vedtakskompetanse i saker om permanent oppholdstillatelse.

3. Praktisering

3.1 Fellesvilkåret om tillatelse det siste året - utf. § 11-4

For å kunne omfattes av bestemmelsen, må søkeren ha hatt en tillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse det siste året før søknaden fremsettes. Dersom det er til gunst for søkeren, beregnes ”det siste året” fra vedtakstidspunktet. Det kan ikke være avbrudd i tillatelsen, og vilkårene for tillatelsen må være oppfylt på det tidspunktet søknaden om permanent oppholdstillatelse fremmes.

Vilkåret om "i minst det siste året" er absolutt.

3.2 Utlendingen har tidligere hatt langvarig opphold i Norge med tillatelse - utf. § 11-4 første ledd bokstav a 

”Tidligere langvarig opphold i Norge” tolkes i henhold til fast langvarig praksis som at søkeren må ha oppholdt seg i Norge i minst åtte år med tillatelse. Søknadsperiodene for tillatelser som blir innvilget regnes med i den samlede oppholdstiden. Tillatelser som ikke danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse regnes også med i den samlede oppholdstiden.

Dersom søkeren har oppholdt seg i utlandet i perioder, eller har hatt perioder uten tillatelse, skal saksbehandleren i vurderingen av hvor lang samlet oppholdstid som kreves ta hensyn til utenlandsoppholdenes lengde og/eller periodene uten tillatelse, sammenliknet med den totale oppholdstiden i Norge med tillatelse.

Oppholdet i Norge regnes som sammenhengende selv om søkeren har hatt utenlandsopphold som samlet utgjør inntil 1/5 av tiden med tillatelse. Dersom søkeren i løpet av oppholdet har hatt perioder uten tillatelse, skal periodene uten tillatelse i løpet av oppholdet ikke utgjøre mer enn 1/12 av oppholdstiden.

Dersom saksbehandler kommer til at søkeren ikke har tilstrekkelig lang oppholdstid i Norge med tillatelse, må søknaden vurderes etter utf. § 11-4 bokstav c.

3.3 Utlendingen har tidligere hatt langvarig opphold på Svalbard - utf. § 11-4 første ledd bokstav b

”Tidligere langvarig opphold på Svalbard” tolkes slik at søkeren må ha oppholdt seg på Svalbard i minst åtte år (det stilles ikke krav til at oppholdet må være med tillatelse, ettersom utlendingsloven ikke gjelder for Svalbard).

Dersom søkeren har oppholdt seg i utlandet i perioder, skal saksbehandleren i vurderingen av hvor lang samlet oppholdstid som kreves ta hensyn til utenlandsoppholdenes lengde sammenliknet med den totale oppholdstiden på Svalbard.

Oppholdet på Svalbard regnes som sammenhengende selv om søkeren har hatt utenlandsopphold som samlet utgjør inntil 1/5 av tiden.

Det er et krav at søkeren minst det siste året har hatt en tillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse, og at søkeren har vært bosatt på fastlandet i denne perioden. Dersom søkeren oppfyller dette kravet på tidspunktet for søknad om permanent oppholdstillatelse, er det ikke av betydning for søknaden at søkeren velger å oppholde seg på Svalbard i søknadsperioden.

3.4 Særlig sterke rimelighetsgrunner - utf. § 11-4 første ledd bokstav c 

Terskelen for å innvilge permanent oppholdstillatelse etter denne bestemmelsen er høy: Det må foreligge særlig sterke rimelighetsgrunner. Bestemmelsen er ment for spesielle tilfeller, hvor det framstår som svært urimelig å avslå søknaden. ”Rimelighetsgrunner” kan være av en annen karakter enn ”menneskelige hensyn”. I vurderingen skal saksbehandler legge avgjørende vekt på om det foreligger særlige sterke rimelighetsgrunner for at permanent oppholdstillatelse skal gis, fremfor at søkerens midlertidig oppholdstillatelse fornyes.

Aktuelle momenter i vurderingen av «særlige sterke rimelighetsgrunner» kan være

 • helsemessige forhold
 • forholdsvis langvarig opphold, men ikke så lenge som åtte år, i tillegg til andre sterke rimelighetsgrunner
 • hensynet til familiens enhet

Nedenfor gis noen eksempler på tilfeller der utf. § 11-4 bokstav c kan komme til anvendelse. Listen er ikke uttømmende.

 • Barn som er født i Norge og som er mellom ett og tolv år, når de eller den som har foreldreansvar og eventuelle søsken som bor i samme husstand som søkeren har eller fyller vilkårene for permanent oppholdstillatelse. I saker hvor ikke alle disse betingelsene er oppfylte, kan det foreligge andre særlige rimelighetsgrunner som gjør at søknaden likevel kan innvilges etter utf. § 11-4 bokstav c.
 • Søkere som har hatt tillatelse i familieinnvandring med ektefelle, når ektefellen dør kort tid før rettskravet for permanent oppholdstillatelse er oppfylt.
 • Barn som har familiegjenforening med en forelder, og mor eller far dør kort tid før rettskravet for permanent oppholdstillatelse er oppfylt.

 

Karl Erik Sjøholt
avdelingsdirektør

Kontakt: Oppholdsavdelingen

 

Siste endringer
 • Opphevet: RS 2011-043 Permanent oppholdstillatelse - utlendingsloven § 62 syvende ledd jf. utlendingsforskriften § 11-4 (01.09.2017)

  Rundskrivet oppheves etter å ha blitt slått sammen med RS 2010-062 og deler av RS 2012-008 til nytt RS 2017-006 Forberedelse og behandling av søknader om permanent oppholdstillatelse, jf. utlendingsloven § 62.

 • Endret: RS 2011-043 Permanent oppholdstillatelse - utlendingsloven § 62 syvende ledd jf. utlendingsforskriften § 11-4 (01.01.2017)

  Utlendingsloven § 62 første ledd er endret som følge av Innstramninger II. Etter ny bokstav d og e må søkeren ha bestått avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap for å få permanent oppholdstillatelse. Endringen er innarbeidet i rundskrivets punkt 1.

 • Endret: RS 2011-043 Permanent oppholdstillatelse - utlendingsloven § 62 sjette ledd jf. utlendingsforskriften § 11-4 (26.06.2014)

  Rundskrivets punkt 3.4 er endret for å tydeliggjøre at eksempelet på særlig sterke rimelighetsgrunner ikke er uttømmende. Videre er det lagt til noen flere eksempler på tilfeller som kan falle inn under "særlig sterke rimelighetsgrunner", og eksempler på momenter som kan gjøre at en søknad kan falle inn under utf. § 11-4.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo