Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Attention Opphevede og utdaterte dokumenter

UDI rundskriv

RS 2012-003
Dokument-ID : RS 2012-003
Saksnummer : 09/2696-15
Sist endret : 05.07.2013
Dokumentdato : 06.02.2012
Mottakere :

Politimestrene
Utenriksstasjonene
Alle i Utlendingsdirektoratet

Førstegangs oppholdstillatelse og fornyelse til nasjonalitetskokker og lignende yrkesgrupper – utlendingsloven § 23 første ledd, jf. utlendingsforskriften § 6-1 annet ledd og utlendingsforskriften § 10-21

1. Innledning

1.1. Skjerpet kompetansekrav

2. Arbeidstakere og arbeidsgivere som er omfattet av rundskrivet

2.1. Nasjonalitetskokk

2.2. Nasjonalitetsrestaurant

2.3. Hvilke andre arbeidsgivere kan ansette nasjonalitetskokker?

2.4. Hvilke andre yrkesgrupper omfattes av dette rundskrivet?

3. Krav til søkere som er tilbudt arbeid i Norge som nasjonalitetskokker

3.1. Kompetanse

3.1.1. Dokumentasjon på utdanning og praksis

3.1.2. Spesielle krav til søkere fra land med et statlig sertifiseringssystem

3.1.2.1. Kina og Hong Kong

3.1.2.2. Thailand

3.2. Relevans mellom kompetanse og arbeidsoppgavene

3.3. Lønn og sikret underhold

3.4. Øvrige vilkår

4. Sweet maker

5. Søknadsprosedyre

6. Dokumentasjonskrav

7. Krav til arbeidsgivere

7.1. Arbeidsgiveren er en nasjonalitetsrestaurant

7.2. Arbeidsgiveren er et cateringselskap

8. Verifisering

9. Avgjørelsesmyndighet

10. Innhold i tillatelsen og varighet

11. For nasjonalitetskokker og lignende yrkesgrupper gjelder følgende begrensninger:

12. Fornyelse

12.1. Dokumentasjon

12.2. Avgjørelsesmyndighet

1. Innledning

Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere retningslinjer om hvilke grupper som omfattes av utlendingsforskriften § 6-1 annet ledd (”skjerpet kompetansekrav”) og hvilke vilkår som skal stilles. Dette rundskrivet gir retningslinjer for oppholdstillatelse til nasjonalitetskokker og lignende yrkesgrupper. Religiøse ledere og lærere er også omfattet av ovennevnte bestemmelse, men er ikke inkludert i dette rundskrivet. For mer informasjon om sistnevnte gruppe vises det til UDI Rundskriv 2011-046.

1.1. Skjerpet kompetansekrav

Etter nærmere regler fastsatt av Kongen i forskrift kan det gis oppholdstillatelse for å utføre arbeid for en arbeidsgiver i riket, jf. utlendingsloven § 23 første ledd. I henhold til utlendingsforskriften § 6-1 første ledd kan det gis oppholdstillatelse til arbeidstakere som minst er fagutdannet tilsvarende videregående skoles nivå, har fagbrev eller utdanning fra høyskole eller universitet eller har spesielle kvalifikasjoner. En søker som har slik kompetanse betegnes som faglært.

For grupper av søkere kan vilkårene skjerpes når særlige hensyn tilsier det, ved å kreve fagutdanning på høyere nivå enn videregående skole, jf. utlendingsforskriften § 6-1 annet ledd. Det følger av langvarig forvaltningspraksis knyttet til utlendingsloven 1988 og utlendingsforskriften 1990, at det gjelder et skjerpet kompetansekrav for nasjonalitetskokker og religiøse ledere og lærere. Av forarbeidene til utlendingsloven 2008 og utlendingsforskriften 2009 fremkommer det at denne praksisen skal videreføres. Det vises i den forbindelse også til rundskriv A-63/09 (Rundskriv om ikrafttredelse av ny utlendingslov og ny utlendingsforskrift fra 1. januar 2010) vedlegg 6.

2. Arbeidstakere og arbeidsgivere som er omfattet av rundskrivet

Det skjerpede kompetansekravet i utlendingsforskriften § 6-1 annet ledd kommer til anvendelse når søkeren skal lage etnisk mat. Med etnisk mat menes det her mat som kan tilskrives en konkret geografisk opprinnelse.

2.1. Nasjonalitetskokk

Nasjonalitetskokk er betegnelsen på en kokk som skal lage mat som representerer hjemlandets matlagingstradisjon.

Innenfor det japanske kjøkkenet finnes det noen retter som krever spesielle kvalifikasjoner på høyt nivå. Derfor anses sushikokker også som nasjonalitetskokker selv om de er spesialister på kun en del av hjemlandets matlagingstradisjon.

Dersom søkeren kommer fra et annet land enn landet personen skal lage mat fra, kan han eller hun likevel anses som nasjonalitetskokk. Som hovedregel må kokken ha hatt et lengre opphold i det respektive landet og der tilegnet seg utdannelse og/eller arbeidserfaring på et visst nivå.

2.2. Nasjonalitetsrestaurant

Et serveringssted som tilbyr mat fra kun ett land, betegnes som nasjonalitetsrestaurant. En restaurant som tilbyr mat fra flere land, kan også falle inn under betegnelsen nasjonalitetsrestaurant. Det er da et vilkår at mattradisjonene i de respektive land er beslektet. En indikator på dette kan være geografisk nærhet (for eksempel samme kontinent) eller en historisk bakgrunn.

Dersom en restaurant tilbyr mat fra flere land, uten at disse har beslektede mattradisjoner, kan det etter en konkret vurdering gis oppholdstillatelse til en nasjonalitetskokk.

2.3. Hvilke andre arbeidsgivere kan ansette nasjonalitetskokker?

Et cateringsselskap er en leverandør av mat og drikke til en oppdragsgiver. Dersom de tilbyr mat fra kun ett land, kan selskapet ansette én eller flere nasjonalitetskokker, avhengig av forretningskonseptet. Tilbys mat fra flere land, gjelder vilkårene i punkt 2.2. tilsvarende.

Det stilles de samme kravene til kompetanse, relevans og lønn til nasjonalitetskokker ved cateringselskap som til nasjonalitetskokker ved nasjonalitetsrestaurant.

2.4. Hvilke andre yrkesgrupper omfattes av dette rundskrivet?

Det legges til grunn at også ”sweet makere” representerer hjemlandets matlagingstradisjon. Begrepet ”sweet maker” brukes i denne sammenhengen på personer som av yrke lager søtsaker og kaker som er typiske for India og Pakistan. Det utelukkes ikke at begrepet kan brukes på personer fra andre land med lignende arbeidsoppgaver.

3. Krav til søkere som er tilbudt arbeid i Norge som nasjonalitetskokker

Søkere må oppfylle både de alminnelige vilkårene for oppholdstillatelse til arbeidstakere i henhold til utlendingsloven § 23 første ledd, og de spesielle vilkårene for oppholdstillatelse som faglært arbeidstaker i henhold til utlendingsforskriften § 6-1.

3.1. Kompetanse

Etter utlendingsforskriften § 6-1 annet ledd kan det kreves fagutdanning på høyere nivå enn videregående skole, dersom særlige hensyn tilsier det. For en nasjonalitetskokk innebærer dette at personen skal kunne anses som spesialist i sitt yrke.

Kommer søkeren fra et land som har et utdanningssystem for kokker, skal han eller hun som hovedregel dokumentere slik utdanning med påfølgende praksis. Det stilles som hovedregel et samlet tidskrav på utdanning og/eller praksis til 10 år. I henhold til fast forvaltningspraksis godtas kun arbeidserfaring som søkeren har ervervet fra fylte 15 år.

Dersom det ikke finnes en formell utdannelse for kokker, må søkeren som hovedregel dokumentere arbeidserfaring som kokk i hjemlandet i minst 10 år. Er deler av denne arbeidserfaringen ervervet i andre land, kan denne erfaringen etter en konkret vurdering telle med. Det presiseres at det ikke bare er arbeidserfaringens varighet som er et viktig moment i vurderingen av om en kokk anses som nasjonalitetskokk. Det er også av vesentlig betydning hvilke arbeidsoppgaver og funksjoner i restauranten han eller hun har hatt. Det må derfor redegjøres for nivået søkeren har jobbet på. Med dette menes arbeidsoppgaver, funksjoner/ansvarsområder og lignende. Minst halvparten av praksistiden må søkeren ha arbeidet ved et hotell eller en restaurant av høy standard. For å sannsynliggjøre at arbeidserfaringen er ervervet på et sted med høy standard kan det for eksempel fremlegges dokumentasjon på restaurantens størrelse, meny og antall ansatte. Hva som regnes som ”høy standard” vil bero på en konkret vurdering.

Sushikokker utdannes tradisjonelt gjennom langvarig praksis. Søkeren må som hovedregel dokumentere minst 10 års arbeidserfaring der all praksis har vært ledd i opplæringen til og påfølgende praktisering som sushikokk. Dersom det fremlegges sertifikat/diplom for deltakelse i sushikurs ved en utdanningsinstitusjon i Japan, må det likevel dokumenteres praksis som sushikokk.

Dersom søkeren dokumenterer utdanning og/eller praksis av kortere varighet enn 10 år kan søker likevel fylle kravet til skjerpet kompetanse. Dette vil bero på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Selv om en nasjonalitetskokk har kvalifikasjoner på et høyere nivå enn fagutdanning på videregående skole, kan han eller hun som hovedregel kun jobbe ved en nasjonalitetsrestaurant, da kvalifikasjonen anses å være begrenset til ett lands matlaging og derfor ikke kan sammenlignes med en ordinær fagutdannelse som kokk. Likeså kan en nasjonalitetsrestaurant som hovedregel ikke ansette kokker som kun kan dokumentere og være faglærte på videregående skoles nivå, med mindre de har arbeidserfaring tilsvarende kravet for nasjonalitetskokker.

3.1.1. Dokumentasjon på utdanning og praksis

Utdanning må dokumenteres ved vitnemål. Det skal inneholde opplysninger om graden som ble oppnådd, utdanningsinstitusjonens navn, varigheten av utdanningen og i hvilket tidsrom utdanningen ble tatt. Vitnemålet må fremlegges i original overfor utenriksstasjonen eller politiet.

Praksis må dokumenteres ved uttalelse fra tidligere arbeidsgivere som fremlegges i original. Den skal angi i hvilken tidsperiode søkeren har jobbet ved stedet (spesifisert med fra og til dato) og inneholde detaljerte opplysninger om arbeidsoppgavene som søkeren har utført, jf. punkt 3.1. Det skal videre gis en kort beskrivelse av restaurantens karakter, størrelse og meny. Arbeidsattester som mangler forannevnte informasjon, vil tillegges mindre vekt i vurderingen av om søkeren kan sies å ha dokumentert tilstrekkelig kompetanse. I en helhetsvurdering kan også uttalelse fra arbeidsgiveren i Norge tillegges vekt.

Dokumentasjon på utdannelse og praksis må i tillegg være oversatt til norsk eller engelsk.

3.1.2. Spesielle krav til søkere fra land med et statlig sertifiseringssystem

Noen land har etablert et statlig sertifiseringssystem for yrkesutdanning. Norske utlendingsmyndigheter er kjent med at dette gjelder for Kina og Thailand. For søkere fra disse land gjelder derfor spesielle krav til dokumentasjon av utdanning og praksis. Søkere fra andre land med et statlig sertifiseringssystem kan også bruke en slik godkjenningsordning for å dokumentere kvalifikasjoner. Utlendingsmyndighetene vil da vurdere om søkerens kvalifikasjonsnivå anses som tilstrekkelig i forhold til kravet om skjerpet kompetanse og i den forbindelse, om nødvendig, innhente nærmere informasjon om sertifiseringsgrunnlaget.

3.1.2.1. Kina og Hong Kong

a) Det stilles følgende krav til kokker som har utdannelse og praksis fra Kina, også når de er bosatt i Hong Kong:

Søkeren skal fremlegge kokkeattest enten fra Labour Bureau eller fra Commercial Bureau i en provinshovedstad eller Beijing, Shanghai eller Tianjin. Attesten må inneholde opplysninger om han eller hun faller inn under en av følgende kategorier:

 • Senior technical cook (NVQ Level 1)
 • Technical cook (NVQ Level 2)

Utlendingsmyndighetene kan be om at søkeren dokumenterer all praksis som førte frem til sertifikatet som ”senior technical cook” eller ”technical cook”. Dokumentasjon må i så fall inneholde opplysninger som fremgår av punkt 3.1.1.

b) Det stilles følgende krav til kokker som har praksis fra Hong Kong, også når de er bosatt i Kina:

I Hong Kong finnes det ikke noe formelt utdanningssystem for kokker, derfor må det dokumenteres at søkeren har ervervet spesialiststatus gjennom praksis. Søkeren skal fremlegge dokumentasjon som bekrefter at han eller hun faller inn under en av følgende kategorier:

 • Executive chef
 • Sous chef

I tillegg må søkeren dokumentere arbeidserfaring som kokk. Også her gjelder hovedregelen om minst 10 års erfaring, jf. punkt 3.1.

3.1.2.2. Thailand

Det stilles følgende krav til kokker som har utdannelse og/eller praksis fra Thailand:

Søkeren skal som hovedregel fremlegge en gyldig attest fra et offisielt Skill Development Center eller Skill Development Institute eller annen institusjon som er godkjent til dette formålet av Thailands Department of Labour. Attesten må inneholde opplysninger om at søkeren har oppnådd følgende grad:

 • Level 2 in National Skill Standard Testing of Thai Cooks

Utlendingsmyndighetene kan be om at søkeren dokumenterer å ha arbeidserfaring som kokk. Også her gjelder som hovedregel et krav om minst 10 års erfaring, jf. punkt 3.1.

3.2. Relevans mellom kompetanse og arbeidsoppgavene

Det er et vilkår for oppholdstillatelse som faglært at søkeren er faglært og at denne kompetansen anses som relevant for stillingen, jf. utlendingsforskriften § 6-1 første ledd bokstav a. Det vil si at den tilbudte stillingen må være av en slik art at den krever minst fagutdanning eller spesielle kvalifikasjoner, og at søkeren har den relevante kompetansen. For nasjonalitetskokker gjelder det imidlertid et skjerpet kompetansekrav, slik at vilkåret i utlendingsforskriften § 6-1 første ledd bokstav a innebærer at stillingen krever fagutdanning/kvalifikasjoner på høyere nivå enn videregående skole. På denne bakgrunn anses ikke alle arbeidsoppgaver og foretakskonsepter innen matlaging å fylle vilkåret om relevans.

Eksempelvis kan det nevnes at matlaging ved gatekjøkken, utsalgssteder med kun ”take away”, pizzeriaer og fast-food-restauranter ikke anses å være faglært arbeid som krever fagutdannelse, hverken på høyere eller videregående skoles nivå.

Kokker som ikke skal lage etnisk mat, og som ikke skal jobbe ved en nasjonalitetsrestaurant eller for et cateringsselskap som tilbyr etnisk mat, omfattes ikke av det skjerpede kompetansekravet som omtales i dette rundskrivet og vil bli vurdert i forhold til vilkårene i utlendingsforskriften § 6-1 første ledd.

3.3. Lønn og sikret underhold

Det er et vilkår for oppholdstillatelse etter utlendingsforskriften § 6-1 at lønns- og arbeidsvilkårene ikke er dårligere enn etter gjeldende tariffavtale eller regulativ i bransjen. Dersom slik tariffavtale eller regulativ ikke foreligger, skal lønns- og arbeidsvilkår ikke være dårligere enn det som er normalt for vedkommende sted og yrke, jf. utlendingsloven § 23 første ledd bokstav b.

Søkeren skal lønnes i henhold til ”Riksavtalen mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og NHO Reiseliv på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Hotell – og Restaurantarbeiderforbundet på den annen side” (se www.fellesforbundet.no). I henhold til denne avtalen skal arbeidstakere lønnes utover minstelønnssatsene etter dyktighet, praksis og utdanning. Dokumentert fagutdannelse som kokk og/eller praksis skal derfor gjenspeiles i søkerens lønnsplassering. Det er et krav at en nasjonalitetskokk har kompetanse på et høyere nivå. Det er derfor ikke tilstrekkelig å tilby vedkommende minstelønnssatsen for faglært eller ufaglært kokk.

Ved fagutdannelse og praksis i til sammen 10 år eller mer skal søkeren lønnes som ”arbeidstaker med fagbrev” med tillegg for antall år praksis som kokk. I henhold til langvarig forvaltningspraksis innplasseres her kokker fra land med et statlig sertifiseringssystem, for tiden Kina, med unntak for Hong Kong, og Thailand, jf. punkt 3.1.2.1. bokstav a) og punkt 3.1.2.2.

Dersom søkeren kun kan vise til praksis som kokk, skal han eller hun lønnes som ”arbeidstaker uten fagbrev” med tillegg for antall år praksis som kokk. Dette omfatter kokker med praksis fra Hong Kong, jf. punkt 3.1.2.1. bokstav b).

Andre ytelser, som for eksempel fri kost og/eller fri losji, godtas ikke som en del av lønnen og må, dersom de skal tilstås, komme i tillegg til tarifflønnen. Lønnen skal oppgis som bruttolønn pr time i norske kroner. Det er ikke tilstrekkelig å opplyse at lønnen skal betales i henhold til tariff.

Uavhengig av lønnsvilkåret, må underhold være sikret, jf. utlendingsloven § 58. Inntekt fra heltidsarbeid anses som hovedregel som tilstrekkelig, jf. utlendingsforskriften § 10-7 første ledd bokstav a.

3.4. Øvrige vilkår

I tillegg til kravet om skjerpet kompetanse, relevans, lønns- og arbeidsvilkår og sikret underhold, er det oppstilt ytterligere vilkår for oppholdstillatelse til nasjonalitetskokker og lignende yrkesgrupper. Disse vilkårene gjelder også for personer som søker tillatelse etter utlendingsforskriften § 6-1 første ledd, faglærttillatelse, og er mer detaljert omtalt i rundskriv RS 2014-018.

 • Søkeren må ha en arbeidsgiver i Norge, jf. utlendingsloven § 23 første ledd.
 • Det må foreligge et konkret og aktuelt tilbud om arbeid, jf. utlendingsloven § 23 første ledd bokstav d.
 • Arbeidstilbudet skal utstedes på fastsatt arbeidstilbudsskjema undertegnet av begge parter, jf. utlendingsforskriften § 6-9 første ledd. Skjemaet finnes på UDIs nettsider http://www.udi.no
 • Det skal som hovedregel dreie seg om heltidsarbeid for én arbeidsgiver, jf. utlendingsloven § 23 første ledd bokstav d. Dersom arbeidsgiveren driver flere spisesteder, må det opplyses hvilken restaurant søkeren skal jobbe ved. En oppholdstillatelse vil være knyttet til en konkret restaurant. Normalt gis det ikke adgang til å jobbe samtidig ved flere restauranter innenfor samme selskap. Dersom søkeren skal jobbe for samme arbeidsgiver, men ved annen restaurant enn det ble gitt tillatelse for, må det søkes om ny førstegangs oppholdstillatelse.
 • Det kan gis tillatelse selv om det konkrete tilbudet om heltidsarbeid ikke er sammenhengende, jf. utlendingsloven § 23 første ledd bokstav d.
 • Søkeren må enten være omfattet av kvote fastsatt av Arbeidsdepartementet i samråd med Nærings- og handelsdepartementet og Finansdepartementet, eller stillingen kan ikke besettes av innenlandsk arbeidskraft eller arbeidskraft fra EØS-området, jf. utlendingsloven § 23 første ledd bokstav c, jf. utlendingsforskriften §§ 6-1 første ledd bokstav c og 6-12.
 • Det stilles krav om bolig, jf. utlendingsloven § 58.

Bolig anses å være sikret når utlendingen disponerer hus, leilighet, hybel og lignende som tilfredsstiller offentlige krav, jf. utlendingsforskriften § 10-12.

4. Sweet maker

Det stilles som hovedregel et krav om arbeidserfaring som ”sweet maker” på minst 10 år. Dette må dokumenteres ved uttalelse fra tidligere arbeidsgivere og dokumentasjonen skal inneholde opplysninger om søkerens arbeidsoppgaver og tidsrommet for ansettelsen (spesifisert med fra og til dato). Dersom søkeren har vært selvstendig næringsdrivende, må dette dokumenteres. Søkeren skal i så fall gi en kort redegjørelse for sine arbeidsoppgaver i eget firma.

Søkeren må lønnes i henhold til ”Hovedavtalen mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Landsorganisasjonen i Norge – Overenskomst for Baker- og Konditorfagene” (se http://www.nnn.no ). Søkerens arbeidserfaring i bransjen må gjenspeiles i lønnsplasseringen i samsvar med gitte ansiennitetssatser. Det skal gis et tillegg for nattarbeid etter gitte satser.

5. Søknadsprosedyre

For detaljert informasjon om søknadsprosedyren vises til rundskriv RS 2014-018.

For å kunne søke om oppholdstillatelse fra Norge er det kun et vilkår om å være faglært, jf. utlendingsforskriften § 6-1 første ledd, jf. utlendingsforskriften § 10-1 første ledd bokstav a. Dette gjelder også for nasjonalitetskokker og lignende yrkesgrupper. Vilkåret om skjerpet kompetanse gjøres først gjeldende i forbindelse med vurderingen av om tillatelse som nasjonalitetskokk eller til lignende yrkesgrupper kan gis etter utlendingsforskriften § 6-1 annet ledd.

6. Dokumentasjonskrav

Den instans som mottar søknaden må sørge for at søkeren har fylt ut den aktuelle dokumentlisten og levert alle dokumentene i henhold til denne. Søkeren skal gis en stemplet kopi av dokumentlisten som en kvittering på at dokumentene er levert.

Dokumentlistene finnes på UDIs nettsider:

 • Ethnic cooks - These documents to be handed in when applying for residence permit
 • Nasjonalitetskokk – Disse dokumentene må du levere inn når du skal søke om oppholdstillatelse

Offisielle dokumenter (vitnemål, attester osv.) skal fremlegges i originalversjon for utenriksstasjon/politi, men disse skal ikke legges ved søknaden. Kun kopier, bekreftet av utenriksstasjon/politi, skal vedlegges søknaden. Det er viktig at det kommer tydelig frem at utenriksstasjon/politi har sett originaldokumentet. Sammen med søknaden skal det også legges ved en oversettelse av dokumentene til norsk eller engelsk av autorisert translatør.

7. Krav til arbeidsgivere

Det er et vilkår at søkeren har et konkret tilbud om arbeid, jf. utlendingsloven § 23 første ledd bokstav d. For at utlendingsmyndighetene kan vurdere om tilbudet er reelt, skal arbeidsgiveren gi informasjon om arbeidsstedet, jf. punktene 7.1. og 7.2.

7.1. Arbeidsgiveren er en nasjonalitetsrestaurant

Arbeidsgiveren skal legge frem følgende dokumentasjon om restauranten som søkeren skal jobbe ved:

 • serveringsbevilling
 • økonomisk lønnsomhet
 • meny
 • kort redegjørelse for konseptet som ligger til grunn for virksomheten

7.2. Arbeidsgiveren er et cateringselskap

Arbeidsgiveren skal legge frem følgende dokumentasjon:

 • økonomisk lønnsomhet
 • godkjenning av lokale til å drive med matlaging
 • meny
 • kort redegjørelse for virksomhetens omfang (antall oppdrag)

8. Verifisering

Ved mottak av søknaden skal utenriksstasjonen/politiet påse at vitnemål og andre attester fremvises i original. Dersom original ikke er forelagt, bes dette kommentert med søkerens forklaring. Utenriksstasjonen/politiet skal redegjøre kort for eventuell tvil rundt dokumenters ekthet ved oversendelse av saken til UDI.

Utenriksstasjonen/politiet skal oversende saksdokumentene uten verifikasjon. Utlendingsmyndighetene kan verifisere opplysninger og dokumenter som fremlegges i saken, dersom vilkårene for øvrig anses oppfylt. Det må da foreligge berettiget tvil om de oppgitte saksopplysningene. For nærmere informasjon om verifisering vises til rundskriv RS 2010-155.

Dersom direktoratet under behandlingen av søknaden ser behov for verifikasjon av enkelte/samtlige saksdokumenter, vil utenriksstasjonen bli kontaktet. Det gjøres oppmerksom på at saksbehandlingstiden i slike tilfeller kan bli lenger.

9. Avgjørelsesmyndighet

Førstegangssøknad om oppholdstillatelse som nasjonalitetskokk eller lignende yrkesgrupper avgjøres av Utlendingsdirektoratet, jf. utlendingsloven § 65 første ledd.

10. Innhold i tillatelsen og varighet

Oppholdstillatelse etter utlendingsforskriften § 6-1 annet ledd gjelder et bestemt arbeid for en bestemt arbeidsgiver, jf. bestemmelsens sjette ledd. Stillingsbetegnelsen og navnet på restauranten/arbeidsstedet skal fremgå av vedtaket.

Tillatelsen gir ikke adgang til å arbeide i annen stilling eller hos annen arbeidsgiver enn det som er angitt i vedtaket, eller drive selvstendig næringsvirksomhet som hoved- eller binæring.

Tillatelsen kan fornyes, jf. utlendingsloven § 61 første ledd og utlendingsforskriften § 10-21 annet ledd bokstav c.

Tillatelsen danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse, jf. utlendingsloven § 60 tredje ledd bokstav d.

Tillatelsen danner grunnlag for familieinnvandring, jf. utlendingsloven §§ 40 til 42.

Førstegangs oppholdstillatelse til nasjonalitetskokker og lignende yrkesgrupper gis for ett år, jf. utlendingsforskriften § 10-16 annet ledd, men likevel ikke ut over det tidsrom det er søkt om og ikke ut over arbeidsforholdets lengde, jf. bestemmelsens femte ledd. Dersom det gjør seg gjeldende hensyn som tilsier at varigheten bør begrenses ytterligere, gis tillatelsen for et kortere tidsrom. Dette kan eksempelvis være behovet for på et tidligere tidspunkt å kontrollere om vilkårene for tillatelsen fortsatt er oppfylt. Det vises i den forbindelse til utlendingsforskriften § 10-16 femte ledd siste alternativ.

11. For nasjonalitetskokker og lignende yrkesgrupper gjelder følgende begrensninger:

Nasjonalitetskokker og lignende yrkesgrupper og deres arbeidsgivere er ikke omfattet av ordningen med tidlig arbeidsstart, jf. utlendingsforskriften § 6-8 annet ledd og § 10-4 første ledd.

Tillatelse etter utlendingsforskriften § 6-1 annet ledd gir ikke adgang til å kunne oppholde seg i landet for å søke arbeid i inntil seks måneder etter arbeidsforholdets opphør, jf. utlendingsforskriften § 6-11 annet ledd.

Nasjonalitetskokker og lignende yrkesgrupper kan ikke ta opphold uten oppholdstillatelse for å søke arbeid, jf. utlendingsforskriften § 1-2 første ledd.

Nasjonalitetskokker og lignende yrkesgrupper skal ikke gis innreisevisum på bakgrunn av et konkret tilbud om arbeid fra en arbeidsgiver i Norge, jf. utlendingsforskriften § 3-13 tredje ledd. Det vises i den forbindelse til rundskriv RS 2010-046.

12. Fornyelse

En søknad om oppholdstillatelse etter utlendingsforskriften § 6-1 annet ledd skal fornyes, dersom grunnlaget for førstegangs tillatelse fortsatt er til stede, jf. utlendingsloven § 61 første ledd. Fornyet tillatelse kan gis til det samme arbeidet hos samme arbeidsgiver, jf. utlendingsforskriften § 10-21 annet ledd bokstav c. Fornyet tillatelse skal også gjelde et bestemt arbeid for en bestemt arbeidsgiver. Dersom søknaden om fornyelse fremmes senest én måned før tillatelsen utløper, har søkeren rett til fortsatt opphold på samme vilkår inntil søknaden er endelig avgjort, jf. utlendingsloven § 61 sjette ledd.

Ved søknad om oppholdstillatelse på nytt faktisk grunnlag, har søkeren rett til fortsatt opphold på samme vilkår som tidligere tillatelse inntil søknaden er avgjort, dersom det søkes senest én måned før tillatelsen utløper og vedkommende har hatt lovlig opphold i medhold av tidligere tillatelse minst de siste ni månedene, jf. utlendingsloven § 61 sjuende ledd.

12.1. Dokumentasjon

Søknad om fornyelse fremmes på fastsatt skjema og leveres til politiet i det distriktet der søkeren har sitt faste opphold, jf. utlendingsforskriften § 10-27. Det skal vedlegges lønnsslipper for hele perioden søkeren har hatt tillatelse, samt lønns- og trekkoppgave for det siste kalenderåret.

12.2. Avgjørelsesmyndighet

Søknad om fornyelse av oppholdstillatelse til nasjonalitetskokker og lignende yrkesgrupper avgjøres av Utlendingsdirektoratet, jf. utlendingsloven § 65 første ledd.

 

Karl Erik Sjøholt
avdelingsdirektør

 Kontakt:
Oppholdsavdelingen, Arbeidsenheten

Siste endringer
 • Opphevet: RS 2012-003 Førstegangs oppholdstillatelse og fornyelse til nasjonalitetskokker og lignende yrkesgrupper – utlendingsloven § 23 første ledd, jf. utlendingsforskriften § 6-1 annet ledd og utlendingsforskriften § 10-21 (01.04.2019)

  Rundskrivet er ikke lenger gjeldende, se Arbeids- og sosialdepartementets AI-1/2019 Instruks om opphevingen av ordningen med nasjonalitetskokker. Søknader om oppholdstillatelse som faglært kokk skal nå vurderes etter bestemmelsen om faglærte, jf. utlendingsforskriften § 6-1 første ledd og RS 2014-018.

 • New: RS 2012-003 First-time residence permits and renewal for ethnic cooks and similar occupational groups – the Immigration Act Section 23 first paragraph, cf. the Immigration Regulations Section 6-1 second paragraph (18.10.2016)

  The circular that provides guidelines for residence permits for ethnic cooks and similar occupational groups is now available in English.

 • Endret: RS 2012-003 Førstegangs oppholdstillatelse og fornyelse til nasjonalitetskokker og lignende yrkesgrupper – utlendingsloven § 23 første ledd, jf. utlendingsforskriften § 6-1 annet ledd og utlendingsforskriften § 10-21 (03.07.2013)

  Rundskrivet er endret på grunn av LEAN-prosessen. Dokumentlisten er erstattet med en ny liste som ligger på udi.no.

 • Endret: RS 2012-003 Førstegangs oppholdstillatelse og fornyelse til nasjonalitetskokker og lignende yrkesgrupper – utlendingsloven § 23 første ledd, jf. utlendingsforskriften § 6-1 annet ledd og utlendingsforskriften § 10-21 (15.01.2013)

  Rundskrivet er oppdatert i tråd med endringer i utlendingsforskriften som trådte i kraft 15. januar 2013.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo