Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Attention Opphevede og utdaterte dokumenter

UDI rundskriv

RS 2013-016
Dokument-ID : RS 2013-016
Saksnummer : 18/00474-3
Sist endret : 05.03.2019
Dokumentdato : 10.12.2013
Mottakere :

Asylavdelingen
Oppholdsavdelingen
Politidirektoratet
Skattedirektoratet

Saksgang ved utstedelse av fødselsnummer for enslige mindreårige asylsøkere og overføringsflyktninger med innvilget oppholdstillatelse

1. Innledning

Utstedelse av fødselsnummer (fødselsdato + personnummer) til de ovennevnte persongruppene gjøres etter melding om flytting av Skatt Nord folkeregister. Kravene til hvilke legitimasjonsdokumenter som kan godkjennes i den forbindelse fastsettes av Skattedirektoratet.


2. Saksgangen ved utstedelse av fødselsnummer

Når Utlendingsdirektoratet fatter vedtak om oppholdstillatelse av mer enn seks måneders varighet for enslige mindreårige asylsøkere og overføringsflyktninger, skal direktoratet ukentlig sende melding om dette til Skatt nord. Hvilke opplysninger som UDI skal sende til skattekontoret fremgår av den avtalen som er inngått mellom Utlendingsdirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Skattedirektoratet datert 17.04.2013, se vedlegg. Avtalen omfatter følgende grupper:

 • overføringsflyktninger
 • enslige mindreårige asylsøkere under 18 år
 • enslige asylsøkere som settes opp i alder til over 18 år
 • følgeperson til enslig mindreårig asylsøker

Det er gjort et unntak fra oppmøte- og legitimeringsplikten for disse persongruppene. Det er den identiteten som UDI har lagt til grunn i sitt vedtak som vil bli lagt til grunn ved registreringen i Det sentrale folkeregister.

Etter at ovennevnte avtale ble inngått har Skattedirektoratet i brev til UDI av 06.11.13 opplyst at de unntar overføringsflyktninger fra kravet om at vigselssted og vigselstid må være oppgitt.

Skatteetaten skal i henhold til avtalen senest innen fem virkedager fra UDIs brev er mottatt ha tildelt utlendingen fødselsnummer.

Personregisteret ved Skatt Nord tildeler utlendingen fødselsnummer. Skattekontoret skriver ut kvittering for innflytting og sender denne til utlendingen på oppgitt adresse.

Når fødselsnummer er utstedt, kan utlendingen kontakte det lokale politi der vedkommende bor for å søke om reisedokument i henhold til UDIs vedtak. Før det utstedes reisebevis eller utlendingspass til en enslig mindreårig asylsøker må det innhentes samtykke til dette fra hans/hennes verge, smh utlendingsforskriften § 12-12 første ledd. Det vises for øvrig til RS 2019-001 om utstedelse av reisedokumenter.

 

Hanne Jendal 
avdelingsdirektør 
 
Kontakt: Asylavdelingen, fagstab

Siste endringer
 • Opphevet: RS 2013-016 Saksgang ved utstedelse av fødselsnummer for enslige mindreårige asylsøkere og overføringsflyktninger med innvilget oppholdstillatelse (05.03.2019)

  Rundskrivet med vedlegg oppheves som følge av at fødselsnummer nå tildeles automatisk til alle. Dette gjelder også overføringsflyktninger og enslige mindreårige asylsøkere hvor UDI innvilger oppholdstillatelse over 6 måneder.

 • Endret: RS 2013-016 Saksgang ved utstedelse av fødselsnummer for enslige mindreårige asylsøkere og overføringsflyktninger med innvilget oppholdstillatelse (29.01.2018)

  En feil i rundskrivet er korrigert: etter å ha mottatt vedtak har ikke enslige, mindreårige asylsøkere representant, men verge.

 • Ny: RS 2013-016 Saksgang ved utstedelse av fødselsnummer for enslige mindreårige asylsøkere og overføringsflyktninger med innvilget oppholdstillatelse (10.12.2013)

  Rundskrivet er endret i samsvar med avtalen mellom UDI, IMDi og Skattedirektoratet. Avtalen ligger som vedlegg.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo