Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Attention Opphevede og utdaterte dokumenter

UDI rundskriv

RS 2013-017
Dokument-ID : RS 2013-017
Saksnummer : 09/4698-27
Sist endret : 06.11.2014
Dokumentdato : 10.12.2013
Mottakere :

Politimestrene
Politidirektoratet
Politiets utlendingsenhet
Alle i UDI

Fornyelse av tillatelser etter utlendingsloven § 38 (5) som er begrenset på grunn av tvil om identitet eller udokumentert identitet

1. Innledning

2. Søknadsprosedyrer og forberedende saksbehandling

2.1. Politiets oppgaver

2.2. Søknad om fornyelse sendt direkte til UDI

3. Behandlingen av søknad om fornyelse

3.1. Ny tillatelse uten begrensninger

3.1.1. Varigheten av og starttidspunktet for en ny tillatelse uten begrensninger

3.2. Fornyet tillatelse med begrensninger

3.2.1. Fornyet tillatelse der søkeren ikke fremlegger identitetsdokumenter

3.2.2. Innvilgelse av utlendingspass for enkeltreise

3.2.3. Varighet av og starttidspunktet for fornyet tillatelse med begrensninger

3.3. Avslag på søknad om fornyet tillatelse

3.4. Særlig om barn født etter foreldrenes førstegangsvedtak

3.5. Særlig om vedtak om fornyelser som feilaktig er fattet av politiet

1. Innledning

Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) kan innvilge oppholdstillatelser i medhold av utlendingsloven § 38 første ledd som ikke gir grunnlag for permanent oppholdstillatelse eller familieinnvandring, jf. utlendingsloven § 38 femte ledd.

Retningslinjene i dette rundskrivet gjelder behandlingen av søknad om fornyelse av slik tillatelse når begrensningene er begrunnet i tvil om søkerens identitet eller på grunn av at søkeren ikke har fremlagt identitetsdokumenter, slik forutsatt i utlendingsforskriften § 8-12. Retningslinjene gjelder tillatelse som er gitt etter søknad om beskyttelse.

Retningslinjene regulerer også når UDI skal gi en ny førstegangstillatelse etter utlendingsloven § 38 første ledd som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse og familieinnvandring i stedet for å fornye tillatelsen med de samme begrensningene.

Rundskrivet omhandler ikke de begrensede tillatelsene som gis etter utlendingsloven § 74.

2. Søknadsprosedyrer og forberedende saksbehandling

Søknad om fornyelse skal fremsettes for lokalt politidistrikt sammen med eventuelle identitetsdokumenter i original, se utlendingsforskriften § 10-27. Søkeren (og eventuelle medfølgende barn) skal møte personlig og fremsette søknaden på fastsatt skjema (Søknadskjema for fornyelse av oppholdstillatelse som er begrenset på grunn av identitet). Slik tillatelse kan ikke søkes over nettet – heller ikke fornyelse av slik tillatelse. Søkeren skal betale gebyr i henhold til utlendingsforskriften § 17-10 første ledd.

Søknad om fornyelse av oppholdstillatelsen skal fremsettes innen en måned før utløpet av inneværende tillatelse. Søknadstidspunktet har betydning for søkerens rett til å oppholde seg i Norge på samme vilkår som tidligere tillatelse i tiden det tar å behandle søknaden om fornyelse, se utlendingsloven § 61 sjette ledd.

Dersom søkeren oppholder seg i Norge utover utløpet av tillatelsen, uten å ha søkt fornyelse, kan dette gi grunnlag for utvisning, se RS 2010-024 pkt. 5.2.1. Oppholdsavdelingen (OPA) i UDI vurderer om det ulovlige oppholdet skal gi grunnlag for utvisning.

Søkerens ulovlige opphold kan også ha betydning for hvorvidt søkeren har rett til å få tillatelsen fornyet, se utlendingsloven § 61 første ledd første punktum. Dersom det ulovlige oppholdet er utvisningsgrunn, er dette en omstendighet som er omfattet av formuleringen ”omstendigheter som vil gi grunn til å nekte utlendingen adgang til eller opphold i riket i medhold av andre bestemmelser i lov” i utlendingsloven § 61 første ledd annet punktum. Det vises til IM 2012-014 pkt. 4 for de tilfellene der søknad om fornyelse blir fremsatt senere enn 6 måneder etter at den forrige tillatelsen løp ut.

2.1. Politiets oppgaver

1. I Datasystemet for utlendings- og flyktningesaker (DUF) skal politiet registrere saken som en søknad om fornyelse av tillatelse jf utlendingsloven § 28 syvende ledd eventuelt § 38 femte ledd. Ved søknad fra barnefamilier skal det fylles ut søknadsskjema og opprettes sak på hver enkelt søker.

2. Dersom søkeren fremlegger identitetsdokumenter som påkrevd i UDIs vedtak, skal politiet påse at det er originaldokumenter som forevises. Videre skal politiet notere hvordan søkeren har fremskaffet dokumentene. Dersom søkeren ikke fremlegger identitetsdokumenter, skal politiet notere årsaken til dette. Det er utarbeidet et eget skjema for dette formål som politiet skal fylle ut, se vedlegg. Skjemaet skal inngå i saken som et saksdokument.

3. Politiet skal skanne identitetsdokumentene og sende en tverretatlig melding om opprettet fornyelsessak til UDI. Alle identitetsdokumentene skal skannes inn med god kvalitet. Politiet skal i utgangspunkt skanne alle sidene av dokumentet, men behøver ikke skanne inn ubrukte sider i reisedokumentet. Det bør også skannes inn norsk utlendingspass (brukte sider) dersom det er innvilget ved forrige tillatelse. Det vil derav fremgå hvor søkeren har reist for å fremskaffe dokumenter. Politiet må opplyse om dokumentet er fremlagt i kopi eller i original. Det må kontrolleres at innskannede dokumenter er av god nok teknisk kvalitet. Når identitetsdokumenter blir skannet inn i hendelseslisten i DUF, må det samtidig foretas en oppdatering i fanen om personopplysninger.

4. Politiet foretar rutinemessig en kontroll av fremlagte identitetsdokumenter. Det er utarbeidet et eget skjema i den forbindelse som politiet skal benytte, jf. pkt. 2 ovenfor.  Dersom politiet mistenker at dokumentet er falskt eller forfalsket, eller dersom politiet av andre grunner mener at det er tvil om søkerens identitet, vil politiet beslaglegge dokumentet, jf. utlendingsloven § 104. I øvrige tilfeller legger politiet dokumentet til grunn som bekreftelse på søkerens identitet.

5. Politiet skal registrere i DUF passet er tatt inn til undersøkelse og deretter sende saken til UDI. Når resultatet av dokumentundersøkelsen foreligger, ettersendes den til UDI. Vedkommende politidistrikt har ansvaret for undersøkelse av dokumentet.

2.2. Søknad om fornyelse sendt direkte til UDI

Dersom UDI mottar søknad om fornyelse direkte fra søkeren, eller direkte fra politiet uten at det er opprettet sak, skal UDI returnere denne og samtidig informere om rett fremgangsmåte for å søke. Dersom søkeren har vedlagt identitetsdokumenter, skal UDI også returnere disse til avsenderen, slik at søkeren og politiet kan følge fremgangsmåten, som beskrevet i pkt. 2 og 2.1.

3. Behandlingen av søknad om fornyelse

Asylavdelingen (ASA) i UDI skal behandle søknad om fornyelse som omtalt i rundskrivet her. Politiet skal ikke fatte vedtak om fornyelse i en slik sak.

3.1. Ny tillatelse uten begrensninger

UDI kan innvilge en tillatelse uten begrensninger dersom søkeren fremdeles fyller vilkårene for tillatelse etter utlendingsloven § 38 og omstendighetene som har begrunnet begrensningene, har falt bort:

 • Dersom begrensningene i tillatelsen er gitt fordi det er tvil om søkerens identitet eller fordi søkeren ikke har fremlagt identitetsdokumenter, og søkeren fremlegger identitetsdokumentene som førstegangsvedtaket krever, kan UDI innvilge en ny tillatelse uten begrensninger. Dersom søkeren har fremlagt dokumenter som ikke tilhører ham eller henne, er falske eller ugyldige, har han eller hun ikke oppfylt kravet om å fremlegge identitetsdokumenter.
 • Nye saksopplysninger kan vise at søkeren er omfattet av unntakene i utlendingsforskriften § 8-12 første ledd bokstav a eller b. Da skal søkeren ha en ordinær tillatelse uten begrensninger.
 • Helt unntaksvis kan UDI gi søkeren en ordinær tillatelse uten begrensninger dersom nye saksopplysninger tilsier at begrensningene ikke lenger bør opprettholdes. Vilkårene må være at søkeren, så langt det er rimelig å forvente, har bidratt til å avklare egen identitet og at begrensningene ikke lenger kan vente å stimulere søkeren til å fremskaffe identitetsdokumenter.  Det må foretas en skjønnsmessig vurdering i hvert enkelt tilfelle. Momenter i denne vurderingen kan bl.a. være innholdet av den informasjon som er gitt i førstegangsvedtaket, dokumentasjon på kontakt med hjemlandets myndigheter og varigheten av denne samt eventuelle menneskelige hensyn som måte foreligge. 

Når det gjelder de to siste kulepunktene ovenfor, vises det til RS 2012-009 pkt. 6.5.2 og 6.5.4.

Tillatelsen registreres som en ny førstegangstillatelse i DUF.

3.1.1. Varigheten av og starttidspunktet for en ny tillatelse uten begrensninger

UDI kan behandle søknaden før utløpet av inneværende tillatelse dersom dokumentasjonskravet i vedtaket er oppfylt eller grunnlaget for å nekte en tillatelse uten begrensninger på annen måte har falt bort.

Dersom UDI fatter vedtak om tillatelse uten begrensninger før utløpet av tidligere tillatelse, løper ny tillatelse uten begrensninger fra vedtakstidspunktet, jf. utlendingsforskriften § 10-26 første ledd første punktum.

Dersom søkeren fyller vilkårene for tillatelse uten begrensninger og søker om slik tillatelse før utløpet av tidligere tillatelse, men UDI fatter nytt vedtak først etter at tillatelsen har løpt ut, skal tillatelsen uten begrensninger løpe fra utløpet av forrige tillatelse, jf. utlendingsforskriften § 10-26 første ledd tredje punktum.

Dersom søkeren søker om ny tillatelse først etter at tidligere tillatelse har løpt ut, og UDI innvilger tillatelse uten begrensninger, løper ny tillatelse fra vedtakstidspunktet, jf. utlendingsforskriften § 10-26 første ledd annet punktum.

Dersom søkeren søker om ny tillatelse innen utløpet av tidligere tillatelse, men fremlegger identitetsdokumentene først etter at tillatelsen har løpt ut, løper ny tillatelse fra vedtakstidspunktet.

Varigheten settes til tre år fra tidspunktet som tillatelsen gjelder fra, se utlendingsforskriften § 10-13.

3.2. Fornyet tillatelse med begrensninger

Fornyet tillatelse forutsetter at grunnlaget for tillatelsen fremdeles er til stede, se utlendingsloven § 61 første ledd, jf. utlendingsforskriften § 10-22. Dersom det imidlertid ikke har fremkommet nye opplysninger av vesentlig betydning for saken i fornyelsesomgangen, skal tillatelsen fornyes.

Tillatelsen fornyes ikke dersom førstegangsvedtaket bestemmer at tillatelsen ikke kan fornyes, jf. utlendingsloven § 38 femte ledd bokstav c.

3.2.1. Fornyet tillatelse der søkeren ikke fremlegger identitetsdokumenter

Dersom søkeren ikke fremlegger identitetsdokumenter i fornyelsesomgangen, vil som regel UDI fornye tillatelsen med de samme begrensningene og samme krav om å fremlegge dokumentasjon som fremgår av førstegangsvedtaket, jf. utlendingsloven § 61 første ledd første punktum.

Saksbehandler må likevel være oppmerksom på at:

 • eventuelle nye saksopplysninger kan innebære at vilkårene for fornyelse ikke er til stede, se pkt. 3.3.
 • nye saksopplysninger kan tilsi at omstendighetene som har begrunnet begrensningene i førstegangsvedtaket nå har falt bort, se pkt. 3.1.
 • førstegangsvedtaket kan stille som betingelse for fornyet tillatelse at søkeren fremlegger identitetsdokumenter, se pkt. 3.3.

3.2.2. Innvilgelse av utlendingspass for enkeltreise

I tilfeller hvor en utlending innvilges en fornyet begrenset tillatelse etter utlendingsloven § 38 jf utlendingsforskriften § 8-12 første ledd, med krav om framleggelse av nasjonalitetspass for å dokumenter identitet, kan det samtidig innvilges utlendingspass for en enkeltreise dersom hjemlandets ambassade ligger i utlandet. Dette gjelder selv om det ikke er søkt spesifikt om dette og uavhengig av om det ble innvilget utlendingspass for enkeltreise ved førstegangstillatelse. Utlendingspass for enkeltreise kan innvilges selv om det er tvil om søkerens identitet. Utlendingspasset gjøres som hovedregel gyldig ut oppholdstillatelsens varighet, men ikke lenger enn for ett år, og for én reise, jf forskriften §§12-5 fjerde ledd og 12-6 annet og sjette ledd, slik at søker kan reise til hjemlandets ambassade eller hjemlandet og få utstedt pass. Se også RS 2012-009 pkt. 8. Dersom søkeren tidligere har benyttet seg av innvilget utlendingspass for enkeltreise, skal saksbehandleren ta dette i betraktning i vurderingen av om søkeren fremdeles har behov for utlendingspass for enkeltreise.

3.2.3. Varighet av og starttidspunktet for fornyet tillatelse med begrensninger

Dersom søknaden er fremmet før utløpet av inneværende tillatelse, og UDI fatter vedtak om fornyelse før tillatelsen har løpt ut, løper den fornyede tillatelsen fra utløpet av inneværende tillatelse, se utlendingsforskriften § 10-24 annet ledd første punktum. Varigheten settes til ett år.

Dersom søknaden er fremmet før utløpet av tidligere tillatelse, men UDI fatter vedtak om fornyelse først etter at tillatelsen har løpt ut, settes varigheten av den fornyede tillatelsen til ett år fram i tid fra vedtaksdato. Tillatelsens utgangspunkt settes fra tidspunktet da den forrige tillatelsen løp ut, se utlendingsforskriften § 10-24 annet ledd første punktum.

Dersom UDI innvilger en søknad om fornyelse som er fremmet etter utløpet av den tidligere tillatelsen, løper fornyet tillatelse fra vedtaksdato, jf. utlendingsforskriften § 10-24 annet ledd annet punktum. Varigheten settes til ett år fra vedtaksdato.

3.3. Avslag på søknad om fornyet tillatelse

Dersom nye saksopplysninger har kommet frem som innebærer at vilkårene for oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 38 ikke lenger er til stede, skal søknaden om fornyelse avslås, jf. utlendingslovens § 61 første ledd og utlendingsforskriftens § 10-22. For eksempel kan dette forekomme når nye saksopplysninger tyder på at søkeren tidligere ikke har forklart seg sannferdig eller ikke har medvirket til å avklare sin identitet, slik han eller hun er forpliktet til, jf utlendingsloven § 83 annet ledd.

UDI skal særlig vurdere om det er grunnlag for å avslå søknaden om fornyelse dersom:

 • søkeren fremlegger dokumenter som viser seg å være falske
 • det har vist seg i ettertid at søkeren ikke har forklart seg sannferdig om sin identitet (herunder at søkeren fremlegger et identitetsdokument med andre identitetsopplysninger enn anført i forbindelse med førstegangstillatelsen)
 • søkeren ikke fremlegger dokumentene som bedt om i vedtaket og ikke har en rimelig grunn for dette
 • det har vist seg i ettertid at søkeren har forklart seg usant om forhold av vesentlig betydning for oppholdstillatelsen. 

I saker der UDI eller UNE har satt krav om dokumentasjon som vilkår for fornyelse, skal UDI som utgangspunkt avslå søknaden dersom søkeren ikke fremlegger slike dokumenter i fornyelsesomgangen. UDI kan likevel fornye tillatelsen dersom søkeren godtgjør at han eller hun har gjort det man med rimelighet kan forvente, men likevel ikke har vært i stand til å fremskaffe dokumentene, for eksempel der søkeren forsøker å fremskaffe pass fra hjemlandet, men der dette tar lengre tid enn forutsatt.

Dersom søknaden om fornyet tillatelse blir avslått fordi søkeren ikke fyller vilkårene, og dersom søkeren heller ikke er vernet mot utsendelse, skal UDI sette en utreisefrist og frist for å fremsette klage og begjæring om utsatt iverksettelse. Det minnes om at det i slike saker skal foretas en subsidiær vurdering av hvorvidt det foreligger sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til riket.

3.4. Særlig om barn født etter foreldrenes førstegangsvedtak

Barn født i Norge av foreldre med begrenset tillatelse vil ikke ha krav på oppholdstillatelse på grunnlag av reglene om familieinnvandring. Dersom foreldrene søker om beskyttelse på vegne av barnet, kan det imidlertid være aktuelt å gi tillatelse etter utlendingsloven § 38. UDI må da vurdere om tillatelsen skal begrenses på grunn av tvil om barnets identitet, se bestemmelsens femte ledd, eller på grunn av manglende dokumentasjon på identitet, jf. utlendingsforskriften § 8-12.

Dersom foreldrene søker om familieinnvandring på vegne av barnet, skal Oppholdsavdelingen behandle søknaden. Dersom foreldrene søker om beskyttelse på vegne av barnet, skal Asylavdelingen behandle søknaden.

3.5. Særlig om vedtak om fornyelser som feilaktig er fattet av politiet

Dersom politiet fatter vedtak om fornyelse til tross for at de ikke har slik kompetanse, se pkt. 3, eller gir en ny tillatelse uten begrensninger, er vedtaket ugyldig, jf. forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav c.

Straks politiet blir klar over feilen som er begått skal lokalt politikontor ta kontakt med rett landenhet i UDI som avgjør om politiet skal omgjøre sitt vedtak. Dersom det er hjemmel for å fatte vedtaket, men ugyldigheten alene skyldes at politiet mangler kompetanse til å gi slik tillatelse, kan UDI vurdere om de vil opprettholde (ratihabere) vedtaket.

UDI besvarer politiets henvendelse med en tverretatlig melding i DUF hvor det fremgår om UDI opprettholder vedtaket eller om politiet skal omgjøre. Dersom UDI opprettholder vedtaket, skal UDI notere dette i DUF i merknadsfeltet til politiets vedtak.

Dersom det er UDI som oppdager feilen som er begått, skal UDI gi vedkommende politikontor beskjed gjennom en tverretatlig melding. UDI avgjør om politiet skal omgjøre sitt vedtak eller om vedtaket skal opprettholdes. UDI informerer politiet om avgjørelsen i meldingen og noterer i DUF i merknadsfeltet til politiets vedtak dersom vedtaket opprettholdes.

 

Hanne Jendal
avdelingsdirektør

Kontakt: Asylavdelingen, fagstab

Siste endringer
 • Opphevet: RS 2013-017 Fornyelse av tillatelser etter utlendingsloven § 38 (5) som er begrenset på grunn av tvil om identitet eller udokumentert identitet (13.09.2018)

  Rundskrivet er opphevet, da det erstattes av nytt RS 2018-003 Fornyelse av tillatelser gitt etter søknad om beskyttelse.

 • Endret: RS 2013-017 Fornyelse av tillatelser etter utlendingsloven § 38 (5) som er begrenset på grunn av tvil om identitet eller udokumentert identitet (06.11.2014)

  Rundskrivet presiserer nå at utlendingspass for en enkeltreise ved fornyelse av begrenset tillatelse kan gis for inntil ett år.

 • Endret: RS 2013-017 Fornyelse av tillatelser etter utlendingsloven § 38 (5) som er begrenset på grunn av tvil om identitet eller udokumentert identitet (10.01.2014)

  Rundskrivet er oppdatert med to nye vedlegg (vedlegg 2 og 3) som er lenker til søknadsskjema og sjekkliste for fornyelse av oppholdstillatelse som er begrenset på grunn av tvil om identitet, jf. utlendingsloven § 38(5).

 • Ny: RS 2013-017 Fornyelse av tillatelser etter utlendingsloven § 38 (5) som er begrenset på grunn av tvil om identitet eller udokumentert identitet (11.12.2013)

  Rundskrivet presiserer politiets oppgaver, og det er satt inn et nytt punkt om innvilgelse av utlendingspass for enkeltreise. Politiets følgebrev til UDI ved søknader om fornyelse av begrensede tillatelser er lagt til som vedlegg til dette rundskrivet.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo