Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Attention Opphevede og utdaterte dokumenter

RS 2014-018

Dokument-ID : RS 2014-018V1
Sist endret : 08.09.2014
Dokumentdato : 30.07.2014

Krav til dokumentasjon

Ved søknad om første gangs oppholdstillatelse skal følgende dokumentasjon fremlegges:

 • pass
 • passfoto
 • søknadsskjemaet, dersom elektronisk registrering av søknaden ikke er mulig
 • signert følgebrev, når søknaden fremmes elektronisk
 • dokumentasjon på utdanning som inneholder opplysninger om utdanningens varighet, nivå og innhold

og/eller[1]

 • dokumentasjon på yrkeserfaring som inneholder detaljerte opplysninger fra tidligere arbeidsgivere om arbeidsforholdets varighet, opplæring, arbeidsoppgavene og søkerens kvalifikasjoner
 • CV
 • arbeidstilbudsskjemaet[2], signert av arbeidsgiveren og arbeidstakeren
 • dokumentasjon på bolig
 • UDIs sjekkliste for søknad om oppholdstillatelse som faglært, med søkerens underskrift[3]

Dokumentasjon på utdanning og/eller arbeidserfaring som har blitt levert til utlendingsmyndighetene i forbindelse med en tidligere søknad, trenger søkeren ikke å fremlegge på nytt.

Dersom arbeidsgiveren er en bemanningsbedrift skal følgende dokumentasjon fremlegges i tillegg til det ovennevnte:

 • utskrift fra Arbeidstilsynets register over bemanningsforetak
 • liste over oppdrag søkeren skal utføre, med bekreftelse fra oppdragsgiveren

Eventuell tilleggsdokumentasjon:

 • fullmaktsskjema, dersom søkeren skal ha fullmektig
 • dokumentasjon på lovlig opphold de siste 6 månedene i det landet det søkes fra, dersom det ikke er søkerens hjemland
 • dokumentasjon på lovlig opphold, dersom søknaden fremmes fra Norge
 • bakgrunnsinformasjon, dersom arbeidstilbudet ikke er sammenhengende
 • bakgrunnsinformasjon, dersom arbeidstilbudet gjelder mindre enn 80% stilling
 • bakgrunnsinformasjon, dersom søkeren skal jobbe for flere arbeidsgivere
 • autorisasjon/godkjenning fra relevant fagmyndighet, dersom søknaden gjelder arbeid i et regulert yrke
 • uttalelse fra særforbundet i Norges Idrettsforbund eller Norsk Jockeyklub, dersom søkeren er idrettsutøver eller trener

Ved søknad om fornyet tillatelse skal følgende dokumentasjon fremlegges:

 • pass
 • søknadsskjemaet, dersom elektronisk registrering av søknaden ikke er mulig
 • signert følgebrev, når søknaden fremmes elektronisk
 • arbeidstilbudsskjemaet² signert av arbeidsgiveren og arbeidstakeren
 • de tre siste lønnsslippene
 • særskilt dokumentasjon hvis dette fremgår av det tidligere vedtaket
 • UDIs sjekkliste for søknad om oppholdstillatelse som faglært, med søkerens underskrift³

Dersom søkeren ved første gangs søknad måtte fremlegge tilleggsdokumentasjon, og forholdene fortsatt gjør seg gjeldende, må aktuell dokumentasjon av samme type fremlegges.

Uttalelsen av særforbundet i Norges Idrettsforbund skal inneholde opplysninger om søkerens utøvelse av idretten i Norge.


[1] Dokumentasjon på arbeidserfaring skal kun leveres i tillegg til eller som erstatning for dokumentasjon på utdanning dersom arbeidserfaringen skal tas med i vurderingen av om søkeren er faglært.

[2] En arbeidstaker skal lønnes i henhold til gjeldende tariffavtale, regulativ eller lignende, jf. utlendingsloven § 23. Med ”gjeldende” menes her at ny tariff skal gjenspeiles i arbeidstakerens lønns- og arbeidsvilkår fra det tidspunktet den gjelder. At det av praktiske grunner vil innebære en etterbetaling på et noe senere tidspunkt kan aksepteres.

For søknader som ikke har vært behandlet på ikrafttredelsestidspunktet for ny tariff, og som inneholder opplysninger om lønn etter gammel tariff, skal det legges til grunn at personen vil bli avlønnet i henhold til ny tariff. For søknader som fremmes etter at ny tariff har trådt i kraft, må gjeldende (ny) tariff være angitt for at lønnsvilkåret anses oppfylt.

[3] Dersom det foreligger fullmakt, kan fullmektig undertegne sjekklisten.

Siste endringer
 • Opphevet: RS 2014-018V1 Krav til dokumentasjon (13.03.2018)

  Vedlegget er opphevet og erstattet med lenker i rundskrivet til tilsvarende liste på UDI.no.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo