Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Nyheter

Dom fra svenske Migrationsöverdomstolen om enslige mindreårige fra Afghanistan


Migrationsöverdomstolen i Sverige opprettholdt i dom av 17. mars 2017 Migrationsdomstolens dom av 22. januar 2016 om å innvilge en mindreårig gutt uten nettverk fra Afghanistan "alternativ skyddstatusförklaring" jf. svensk utlendingslov 4 kapitel 2 § førsta stycket 1 førsta ledet (subsidiær beskyttelse). Domstolen vurderte at det ikke var relevant å henvise til internflukt.

Domstolen la vekt på at barn i Afghanistan er særskilt utsatt for vold og kan utsettes for barnearbeid, tvangsekteskap, prostitusjon eller seksuell utnytting, og at de kan rekrutteres for å kjempe i konflikter, til og med for å gjennomføre selvmordsattentat. Domstolen vurderte det slik at disse handlingene anses å utgjøre en umenneskelig eller nedverdigende behandling. Domstolen la videre vekt på at det ikke finnes noen aktører som er i stand til å beskytte barn mot slik behandling, og på grunn av den forverrede situasjonen i landet er det ikke relevant å henvise barn uten nettverk eller annen støtte til internflukt.

Det ble også lagt vekt på at gutten ikke hadde noen foreldre eller slekt i Afghanistan som kunne beskytte eller hjelpe ham, og at han ikke hadde lokalkunnskap om landet (han hadde bodd i Iran fra han var liten), og at det forelå personlige forhold som tilsammen gjorde ham særlig sårbar. Med bakgrunn i dette, sammenholdt med den veldig utfordrende situasjonen for barn i Afghanistan og at særlig barn er utsatt for vold og andre alvorlige overgrep, anså Migrationsöverdomstolen at det fantes grunn til å anta at klageren løp en individuell og spesifikk risiko for å bli utsatt for vold og overgrep ved retur, og at han derfor fylte vilkårene for subsidiær beskyttelse etter den svenske utlendingsloven.

Dommen i sin helhet kan du lese her (lenke til lifos.se, se nederst på siden for å lese hele dokumentet).

Se også Rettschefens analyse av dommen her.

Referanse: Dokumentnr. 39144

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo