Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Nyheter

Tingrettsavgjørelse om menneskesmugling - au pairer benyttet som hushjelp

To ektepar hadde gitt uriktige opplysninger til UDI, slik at fire filippinske kvinner fikk opphold på uriktig grunnlag og ble værende som au pairer i to år. Dette falt innunder menneskesmugling selv om de tiltalte ikke tok seg betalt for å få kvinnene til landet.

Oslo Tingrett fant at begge ekteparene med forsett hadde gitt uriktig informasjon til UDI, derfor kom straffeloven 1902 § 166 til anvendelse i stedet for utlendingslovens § 108 (2) c.

Det var bare ekteparet C/D som faktisk hadde hatt au pair boende hos seg, mens ektefellene A og B hadde formidlet en av au pairene til ekteparet C/D. Ettersom ordningen ikke var ektefellene A og B sitt forslag, kom retten til at de ikke hadde utvist forsett eller grov uaktsomhet ved ikke å påse at forhodene au pairen levde under var i henhold til au pair-ordningen.

Av fremlagt arbeidsplan fremgikk at tre av fire av ekteparet C/D sine au pairer var tilgjengelig for arbeid i minst 40 timer/uken, mens au pair-kontrakten kun tillater 30 timer/uken. Flere av arbeidsoppgavene falt utenfor karakteristikken "lettere husarbeid" som au pair-kontrakten tillater, og ble krevd utført like godt som en hushjelp. Retten fant det derfor bevist at de tre var hushjelper for ekteparet C/D.

Ekteparet C/D ble dømt til fem måneders ubetinget fengsel, måtte betale erstatning med kr 34 200 til den ene filippinske kvinnen. De fikk i tillegg inndratt kr 372 000 til fordel for staten, et beløp som skulle tilsvare ekteparets bruttoutbytte av at au pairene var hushjelper. Mannen i det andre paret ble dømt til 50 dager fengsel, mens kona ble dømt til fengsel i 24 dager.

Les hele avgjørelsen hos Lovdata Pro (krever innlogging)

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo