Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Nyheter

Dublin III- forordningen

Dublin III- forordningen trer i kraft 1. januar 2014, og dette medfører endringer i utlendingsloven, utlendingsforskriften og i UDIs retningslinjer.

Endringer i utlendingsloven

Utlendingsloven § 32 har fått et nytt fjerde ledd som gjør Dublin III- forordningen til norsk lov. Det er ellers gjort endringer i §§ 90 annet ledd, 91 niende ledd, 98 annet ledd, 100 tredje ledd, 101 første ledd, 102 første ledd og 106 første og femte ledd.

Endringer i utlendingsforskriften

Utlendingsforskriften § 7-3 er opphevet og det er gjort endringer i §§ 7-4, 8-2, 17-2, 17-33 og 18-1.

Endringer i UDIs retningslinjer

 • RS 2014-001 Retningslinjer for behandling av saker som er omfattet av Dublinforordningen erstatter det tidligere rundskrivet om Dublin-regelverket (RS 2010-086).
 • Ny IM 2013-014 Internmelding om rutiner for håndtering av mulig dublinsak (DM) gir rutiner for saksforløpet i saker som har DM-kode, og i hvilke tilfeller det skal sendes artikkel 34-sak.
 • Vedleggene til IM 2010-017 Kvalitetsstandarder for arbeidsenheten Dublinenheten er også oppdatert.

Hva er så nytt i Dublin III-forordningen?

Dublin III-forordningen skal i større grad enn Dublin II-forordningen sikre asylsøkere en rettssikker og effektiv prosess. Alle søkere skal få utdelt en pamflett hvor de blir opplyst om konsekvensene av å forlate Norge dersom de ikke har en eller annen form for tilknytning til en annen medlemsstat, samt kriteriene i forordningen dersom asylsaken deres blir underlagt reglene i Dublin III-forordningen. Dublin III sikrer også at søkerne muntlig blir informert om objektive kriterier i forordningen ved registrering av asylsøknaden. Søkerne har krav på et personlig intervju dersom de etter å ha mottatt slik informasjon fremlegger andre momenter i saken som har betydning for utfallet i Dublinsaken.

Andre endringer:

 • Det innføres en frist på to måneder for å anmode i alle saker hvor det foreligger et treff i Eurodac. I Dublin II-forordningen var det i all hovedsak ikke frister i slike saker.
 • Enslige mindreårige asylsøkere som har søsken eller nære slektninger  som kan ta vare på søkeren i et medlemsland (herunder overårige onkler, tanter eller besteforeldre), skal få søknaden sin behandlet i det landet.

Nytt i forhold til begjæring om utsatt iverksettelse: 

 • UNE skal ta stilling til utsatt iverksettelse i Dublinsaker.
 • Advokatene sender likevel en slik begjæring til UDI som oppretter en oppgave til UNE.

Her finner du Dublin III-forordningen.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo