Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Nyheter

EMD avgjørelser om fengsling av barn i påvente av utsendelse

 

Den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD) avsa i juli 2016 fem dommer i følgende saker: A.B. and Others v. France (no. 11593/12), A.M. and others  v. France (no. 24587/12),R.C and V.C v. France (no. 76491/14), R.K and others v. France (no. 68264/14) og R.M and others v. France (no. 33201/11).

Sakene gjaldt tilfeller hvor myndighetene hadde fengslet barn sammen med foreldrene sine, i påvente av utsendelse. Domstolen la særlig vekt på at utlendingsinternatene lå nær lufthavner med støy fra flytrafikk, uniformerte politifolk, støy fra innsatte i voksenavdelinger nær familieavdelingene, innelåste med fortvilte foreldre og egen uro.

Franske myndigheter hadde ikke vurdert mindre inngripende tiltak som å bo på ordinære asylmottak, hos bekjente eller på hotell. Fengslingen av barna brøt EMK artikkel 5, forbudet mot vilkårlig frihetsberøvelse (gjelder sakene A.B. and Others v. France, R.K. and Others v France and R.M. and Others v. France) og artikkel 8, forbudet mot uforholdsmessige inngrep i retten til familieliv (gjelder sakene A.B. and Others v. France and R.K. and Others v. France). EMD kom i samtlige saker også frem til at fengslingene utgjorde et brudd på art. 3.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo