Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Nyheter

Avvisningsavgjørelse i EMD - utsendelse til Italia ikke i strid med EMK art. 3


Den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD) avsa den 5. februar avvisningsavgjørelse i saken A.M.E. mot Nederland (application no. 51428/10).

Faktum
Klageren var borger fra Somalia, født i 1994. Han ankom Italia og søkte asyl i april 2009, og opplyste at han fryktet for sitt liv. Han viste til at hans familie ble utsatt for et angrep hvor broren ble drept. Dette som følge av at klagerens brødre nektet å tilslutte seg islamistgruppen al-Shabab. 

I oktober samme år søkte klageren asyl i Nederland. Nederlandske myndigheter avslo klagerens asylsøknad 2. juni 2010. I oktober 2010 anmodet nederlandske myndigheter Italias myndigheter om å overta ansvaret for asylsøkeren i henhold til Italias forpliktelser etter Dublin-forordningen.

Klagerens anførsler
Klageren anførte for EMD at overføringen til Italia vil føre til at han blir utsatt for behandling i strid med EMK artikkel 3 på grunn av dårlige leveforhold/levekår han må gjennomgå der. Han fryktet i tillegg at han kommer til å bli utvist og umiddelbart send til Somalia uten at italienske myndigheter foretar en adekvat vurdering av asylsøknaden.

EMD ga klageren midlertidig forføyning 10. september 2010.

Domstolens konklusjon
EMD fremhever at klageren er en ung mann hvis situasjon skiller seg fra klagernes situasjon i Tarakhel-saken som gjaldt en familie med seks barn. Domstolen gjentar deretter konklusjonene i Tarakhel-saken og uttaler at situasjonen for asylsøkere i Italia kan på ingen måte sammenlignes med situasjonen i Hellas på det tidspunktet da dommen i M.S.S. mot Belgia og Hellas ble avsagt. Strukturen og den generelle situasjonen i mottakssystemet Italia innebærer derfor ikke i seg selv at alle overføringer i henhold til Dublin-regelverket vil stride mot utsendelsesvernet i EMK artikkel 3, jf. avsnitt 35 i avvisningsavgjørelsen.

Det var ikke grunnlag ("found no basis") for å anta at klageren ikke ville få tilgang til tilgjengelige ressurser for asylsøkere i Italia dersom han skulle oppleve vanskeligheter, eller at italienske myndigheter ikke vil gi klageren adekvat oppfølgning.

Domstolen kom dermed til at klageren ikke har sannsynliggjort risiko for behandling i strid med EMK artikkel 3 ved retur til Italia.

Her kan du lese avgjørelsen i sin helhet.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo