Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Nyheter

EMDs storkammerdom i Tarakhel v. Sveits - EMK artikkel 3

EMD avsa den 4. november en dom i storkammer om Dublin-overføring av en afghansk familie med seks barn i alderen ett til 14 år.

Faktum
Familien ankom Italia og ble registrert i Eurodac-systemet, men reiste videre til Østerrike og søkte asyl der. Kort tid etter reiste de videre til Sveits. Sveitsiske utlendingsmyndigheter avslo familiens søknader om asyl og besluttet å overføre dem til Italia i henhold til Dublin II-forordningen. Familiens anke ble avvist av den føderale administrative domstolen i Sveits. De konkluderte med at det ikke var grunn til å tvile på at Italia ville overholde sine asylrettslige forpliktelser.

Anførsler
Familien anførte for EMD at leveforholdene for små barn i Italia vil krenke EMK artikkel 3. De anførte videre at sveitsiske myndigheter ikke hadde tatt hensyn til deres individuelle forhold.

Domstolens konklusjon
Saken ble behandlet i EMDs storkammer. Forutsetningen for å behandle en sak i storkammeret er at saken reiser et alvorlig spørsmål angående tolkningen av konvensjonen eller dens protokoller, eller at saken anses prinsipielt viktig.

EMDs storkammer kom til at en eventuell Dublin-overføring av familien til Italia vil innebære en krenkelse av EMK artikkel 3, dersom sveitsiske myndigheter ikke innhenter individuelle garantier/forsikringer fra italienske myndigheter om at tilbaketakelsen vil være tilpasset barnas alder og at familiens enhet vil bli opprettholdt ved overføring til Italia.

Dommen i sin helhet finner du her.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo