Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Nyheter

Endring i utlendingsloven

Utlendingsloven har fått en ny § 84b om unntak fra taushetsplikt for ansatte i mottak og omsorgssentre.

Mottaksansatte skal gi opplysninger som er relevante for en sak som behandles etter utlendingsloven til utlendingsmyndighetene hvis de ber om det. De kan også gi slike opplysninger på eget initiativ. Unntaket fra taushetsplikten gjelder imidlertid ikke opplysninger om enslige, mindreårige asylsøkere. Dette gjelder både enslige barn i asylmottak, omsorgssentre og barnevernsinstitusjoner. Utlendingsmyndighetene omfatter her Politiets utlendingsenhet (PU), Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE). UDI skal utarbeide interne retningslinjer for hvordan opplysninger om mottaksbeboerne kan brukes i saksbehandlingen av utlendingssaken.

Region- og mottaksavdelingen i UDI har behov for å innhente opplysninger for å kunne tilrettelegge botilbudet for de som bor i asylmottak. Den nye bestemmelsen gjelder imidlertid ikke for innhenting av slike opplysninger.

Les mer om den nye hjemmelen i Prop. 104 L (2013-2014).

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo