Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Nyheter

Endringer i utlendingsloven- og forskriften i januar 2014

I januar trer det i kraft flere endringer i utlendingsloven- og forskriften.

Ny hjemmel for lyd- og bildeopptak i utlendingsforskriften
Den 1. januar 2014 endres utlendingsforskriften § 17-21 slik at politiet kan ta lyd- og bildeopptak av samtaler med asylsøkeren under asylregistreringen. § 17-2 blir også endret slik at UDI kan ta bildeopptak av asylintervjuet. UDI har allerede hjemmel for å foreta lydopptak av asylintervjuet.

Les ikrafttredelsesrundskrivet fra Justisdepartementet for mer informasjon.

Gebyrendringer i familieinnvandringssaker
Fra 2. januar 2014 heves gebyret for førstegangs søknad om oppholdstillatelse til familiemedlemmer fra 3.750 NOK til 5.200 NOK. Gebyret for søknad om fornyelse i disse sakene heves fra 1.100 NOK til 2.500 NOK. Endringene fremkommer av utlendingsforskriften § 17-10 første ledd.

Endring i utlendingsforskriften § 19-2- regler for utlendinger som omfattes av EØS-avtalen og EFTA-konvensjonen
Endringen innebærer at praksis for så vidt gjelder EU/EØS-borgere kodifiseres med hensyn til å vurdere om grunnlaget for utvisning fortsatt er til stede dersom utvisningsvedtaket ikke er iverksatt ett år etter at UDI eller UNE sist vurderte saken. Endringene trer i kraft 1. januar.

Endring i utlendingsloven som følge av endring i arbeidsmiljøloven
Utlendingsloven § 27 andre ledd er oppdatert med henvisning til arbeidsmiljøloven § 18-10 om overtredelsesgebyr som også trår i kraft den 1. januar 2014.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo