Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Nyheter

Endringer i utlendingsloven (utvidet adgang til fengsling)

Endringer i utlendingsloven §§ 76, 90, 103, 104, 105, 106 og 106a.

Endringene i utlendingsloven innebærer blant annet at vilkårene for bruk av tvangsmidler ved uklar identitet og unndragelsesfare er endret. I følgende tilfeller gjelder et mindre strengt sannsynlighetskrav:

 • undersøkelse av utlendingens person eller oppbevaringssted for å finne penger eller andre formuesgoder som kan brukes til å dekke utgifter i forbindelse med utreisen, eller reisedokument, billetter eller annet materiale som kan sikre iverksetting av vedtaket, jf. lovens § 103,
 • beslag av reisedokumenter, billetter eller annet materiale på grunn av unndragelsesfare eller ved tvil om identitet, jf. lovens § 104,
 • meldeplikt eller pålegg om bestemt oppholdssted ved tvil om identitet eller på grunn av unndragelsesfare, jf. lovens § 105 første ledd bokstav a og b,
 • fengsling ved tvil om identitet eller på grunn av unndragelsesfare, jf. lovens § 106 første ledd bokstav a og b,
 • uttransportering på grunn av fare for at utlendingen ikke vil overholde utreisefrist, jf. lovens § 90 syvende ledd første punktum.

Sannsynlighetskravet endres i disse bestemmelsene fra “skjellig grunn til å mistenke”/”mest sannsynlig” til “konkrete holdepunkter for å anta”.

Videre er § 106 første ledd bokstav a om fengsling på grunn av uklar identitet omformulert. Det er ikke lenger bare er i de tilfeller hvor utlendingen nekter å oppgi sin identitet at det skal kunne besluttes fengsling. Endringen innebærer at en utlending kan fengsles dersom vedkommende “ikke samarbeider om å klarlegge sin identitet i henhold til lovens § 21 eller 83”. Tilsvarende endring er gjort i lovens § 103 første ledd bokstav a om undersøkelse av utlendingens person mv., og § 105 første ledd bokstav a om meldeplikt eller bestemt oppholdssted. Det er også inntatt en presisering om at det ved vurdering av unndragelsesfare skal kunne legges vekt på generelle erfaringer med unndragelse, se nytt § 106a annet ledd.

Det er også vedtatt en ny bestemmelse hvor det presiseres at det ikke skal besluttes pågripelse eller fengsling dersom det vil være tilstrekkelig med pålegg om bestemt oppholdssted eller meldeplikt, se nytt § 106 annet ledd.

Endringene trer i kraft 1. mars. For mer informasjon om alle endringene, se Prop.138 L (2010-2011) Endringer i utlendingsloven (utvidet adgang til fengsling mv.).

Vi gjør for øvrig oppmerksom på at det er vedtatt en feil henvisning i utlendingsloven § 105 første ledd bokstav e. Der hvor det vises til bokstav f, er riktig henvisning bokstav d. Justisdepartementet er klar over feilen, og vil rette den opp i en kommende proposisjon.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo