Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Nyheter

Instruks om behandling av søknader om fornyelse av oppholdstillatelse i saker hvor UNE har stilt som vilkår for fornyelse at kjønnslemlestelse ikke er gjennomført

Departementet har kommet med en instruks til UDI som retter seg mot behandling av fornyelsessaker der UNE har stilt som vilkår for fornyelse at det må sannsynliggjøres at kjønnslemlestelse ikke har funnet sted. Departementet mener at slik vilkårsfastsettelse bør ha en klarere hjemmel i lov eller forskrift enn tilfellet er i dag, og instruerer UDI om at de aktuelle sakene skal fornyes uten at det stilles vilkår om sannsynliggjøring av ikke gjennomført kjønnslemlestelse. Departementet vil utreder nærmere diverse spørsmål som knytter seg til saker om beskyttelse hvor det kan være fare for kjønnslemlestelse, herunder spørsmålet om vilkårsfastsettelse.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo