Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Nyheter

Nye avgjørelser fra EMD, EU-domstolen og EFTA


Justis- og beredskapsdepartementet blir holdt løpende orientert av UDI ved Internasjonal enhet om avgjørelser på utlendingsfeltet fra internasjonale domstoler og domstollignende organer, se IM 2012-018. Her følger en kort oversikt over syv saker fra den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) og to prejudisielle storkammeravgjørelser fra EU-domstolen, samt en høring fra EFTA-domstolen.

Rettsavgjørelsene er særlig relevante for familieinnvandringssaker, saker om fornyelse av oppholdstillatelse og utvisningssaker. Alle avgjørelsene ble avsagt i perioden 2013-2014, med unntak av A.Y.-saken som ble avsagt i oktober 2011.

Syv saker fra EMD
Avgjørelsene avsagt av EMD er en videreføring av tidligere praksis. Et unntak i denne sammenheng synes å være Udeh-dommen der domstolen uttaler at en voksen persons tilknytning til vertslandet i syv og et halvt år utgjør en betydelig periode i et menneskes liv. To andre avgjørelser det kan være verdt å merke seg er Hasanbasic og Polidario-sakene, der EMD slår fast at stater er berettiget til å ta hensyn til utlendingens gjeld og avhengighet av offentlig hjelp ved vurderingen av om statens inngrep var proporsjonalt.

EMDs avgjørelser i Biao og A.Y.-sakene gjelder avslag på søknader om familiegjenforening mellom tredjelandsborgere og deres respektive ektefeller/samboere som er borgere av Danmark og Nederland (referansepersonene). Det fremgår av sakenes faktum at familiene utøver retten til familieliv i en annen medlemsstat enn referansepersonenes hjemland. I begge avgjørelsene konkluderte EMD med at Danmarks og Nederlands nektelse av å gi tredjelandsborgerne oppholdstillatelse utgjorde en rettferdig balanse mellom klagernes interesser på den ene siden og statens interesse når det gjelder regulering av innvandringen. EMD fant at det ikke forelå brudd på artikkel 8.

Mens dommene tydelig illustrerer det vide skjønnsrommet kontraherende parter innrømmes etter EMK, står dommene i åpenbar kontrast med EU-domstolens rettspraksis, særlig Metock-dommen, der retten fortolker EU-rettsakter. Dette til forskjell fra EMD som fortolker EMK. På denne bakgrunn kan det stilles spørsmål om sakene ville fått et annet utfall dersom disse hadde vært til behandling i EU-domstolen.

Les avgjørelsene i sin helhet her:

 1. Palanci v. Switzerland (Application no. 2607/08) avsagt 25. mars 2014, enstemmig kammeravgjørelse (ikke endelig).
 2. Biao v. Denmark (Application no. 38590/10), avsagt 25. mars 2014 (ikke endelig)
 3. A.Y. v. France (25579/09), inadmissibility decision, avsagt 11. oktober 2011
 4. Udeh v. Switzerland (Application no. 12020/09), avsagt 16. april 2013 (dissens 5-2)
 5. Berisha v. Switzerland (Application no. 948/12), kammeravgjørelse avsagt 30. juli 2013
 6. Polidario v. Switzerland (Application no. 33169/10), enstemmig kammeravgjørelse avsagt 30. juli 2013. Dommen er endelig.
 7. Hasanbasic v. Switzerland (Requête no. 52166/09), avsagt 11. juni 2013, enstemmig kammeravgjørelse. Dommen er endelig.

To saker fra EU-domstolen
EU-domstolen avsa 12. mars to prejudisielle storkammeravgjørelser i saker C-456/12 og C-457/12. Sakene gjelder retten til familiegjenforening mellom tredjelandsborgere og EU-borgere som returnerer til hjemstaten etter korte oppholdsperioder i en annen medlemsstat.

Det kan synes som om at retten inntar en strengere linje i saker som gjelder unionsborgeres rett til familiegjenforening med tredjelandsborgere etter retur til hjemstaten (etter utøvelsen av retten til fri bevegelse) enn det som har vært tilfelle tidligere, særlig tatt i betraktning Metock-dommen, som ble oppfattet som en klar oppmykning når det gjelder tredjelandsborgernes oppholdsrett. Et av de mest interessante aspektene ved dommene er at EU-domstolen ytterligere avklarer og utvikler prinsippene etablert i Eind, Singh og Carpenter-avgjørelsene.

Les avgjørelsene i sin helhet her:

 1. Sak C-456/12. Saken ble forelagt EU-domstolen av Raad van State (Nederland). Partene i saken er en nigeriansk og en marokkansk borger og deres nederlandske ektefeller.
 2. Sak C-457/12. Saken ble forelagt EU-domstolen av Raad van State (Nederland). Partene i saken er en ukrainsk og en peruansk borger og deres nederlandske familiemedlemmer som er borgere av Nederland

Høring i EFTA-domstolen
Til slutt er departementet orientert om EFTA-domstolens høring i sak E -26/13 av 10. april 2014, som gjelder tolkning av artikkel 28 i EØS-avtalen om fri bevegelse av arbeidstakere, og artikkel 7 i Direktiv 2004/38. Saken ble forelagt EFTA-domstolen av Islands Høyesterett.

EFTA-domstolens tolkning av ovennevnte bestemmelser vil kunne få konsekvenser for norsk praksis i saker som gjelder fri bevegelse av EØS-borgere. Dommen vil også innebære en viktig avklaring vedrørende betydningen av begrepet «unionsborger» og reglene om unionsborgerskap ved tolkningen av EØS-avtalen, tatt i betraktning at Direktiv 2004/38 knytter retten til fri bevegelighet av personer til EUs regler om unionsborgerskap.


 

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo