Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Nyheter

Samleside for innstramningene på utlendingsfeltet

 
Her finner du en oversikt over alle de relevante dokumenter og nettsider som omhandler gjennomførte og kommende tiltak for å håndtere asylsituasjonen i 2015 og 2016.

Nyhetssak fra Justis- og beredskapsdepartementet om lov- og forskriftsendringene som trer i kraft 1. september

Lov om endringer i utlendingsloven mv. (innstramninger II) av 17. juni 2016 (LOV-2016-06-17-58)

Innstramninger II - sanksjonert i statsråd 17.06.2016 (nyhetssak fra Regjeringen.no)

Meld. St. 30 (2015-2016) Fra mottak til arbeidsliv - en effektiv integreringspolitikk (Integreringsmeldingen)

Innstilling 391 L (2015-2016) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i utlendingsloven mv. (innstramninger II)

Prop. 90 L (2015-2016) Endringer i utlendingsloven mv. (innstramninger II)

Prop. 91 L (2015-2016) Endringar i utlendingslova (pågriping og fengsling i samband med 48-timarprosedyren)

Prop 16 L (2015/2016) Endringer i utlendingsloven (innstramninger) (instruksjonsadgang overfor Utlendingsnemnda, retur til tredjeland, tvangsmidler mm.)

Stortingsavtalen fra 19. november 2015

Lov om endringer i utlendingsloven (innstramninger) av 20.11.2015

Justisdepartementets instruks GI-13/2015 av  25.11.2015 Rask saksbehandling for asylsøkere som har hatt opphold i Russland 

RS 2015-013 Rundskriv om behandlingen av asylsøknader fra personer som har reist inn i Norge fra Russland (Storskog-porteføljen)

Dommen fra Oslo byfogdembete 22.12.2015

Høringsbrev Innstramninger II 29.12.2015 

UDIs høringssvar til Innstramninger II av 9. februar 2016

Justisdepartementets instruks GI-04/2016 av 31.03.2016 om tilbakekall av flyktningstatus og oppholdstillatelse når beskyttelsesbehovet er bortfalt, jf. utlendingsloven § 37 første ledd bokstav e og f

Justisdepartementets nettside om situasjonen

 

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo